نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات فارس- آزاد اسلامی

چکیده

احاله یا تعارض منفی قوانین یکی از مهم­ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است. برخی در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون­گذار خارجی با حاکمیت قانون در عرصه حقوق داخلی کشورها می­دانند، برخی دیگر پذیرش تعارض منفی قوانین را ایجادگر مسئله دور و تسلسل در اجرای قوانین خارجی و داخلی و نوعی تنیس بین­المللی قوانین قلمداد نموده­اند. اما، به زعم موافقان با احاله، هماهنگی میان نظام حقوقی کشورها در گرو پذیرش تعارض منفی قوانین در حقوق بین­الملل خصوصی می­باشد. احاله در حقوق بین­الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است. احاله درجه اول در حقوق ایران صراحتاً و درجه دوم تلویحاً پذیرفته شده است. اما، در حقوق کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و لهستان، احاله درجه اول و دوم پذیرفته شده است. این در حالی است که در کشورهای یونان و ایتالیا احاله به طور کلی مغایر با حاکمیت حقوق داخلی قلمداد و رد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Negative Conflict of Law in PrivateInternational Law

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Sheikholeslami

Assistant Professor of International Law, Fars University of Science and Research - Islamic Azad

چکیده [English]

In this paper, theories of the negative conflict of law or renvoi are analyzed. These theories, beside enjoying legal support in the jurisprudence of countries such as France, are defendable in private international law systems of other countries including Iranian legal system. This article, while studying the renvoi in comparative private international law, tries to investigate the issue in Iranian legal system.
Iranian legislature has not accepted the renvoi in second degree, however many countries have accepted this principle, specially that its adoption is neither against the private international law, nor against the Iranian jurisprudence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renvoi
  • negative conflict of law
  • lex fori
  • lex causae
  • material rules
منابع
الف- فارسی
1-    الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1378.
2-    ارفع­نیا، بهشید، حقوق بین­الملل خصوصی، ج 1، تهران، نشر آگاه، 1372.
3-    خلعتبری، ارسلان، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران،1316.
4-    سلجوقی، محمود، حقوق بین­الملل خصوصی، ج 2، تهران، نشر دادگستر، 1377.
5-    شیخ­الاسلامی، سید محسن، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، گنج دانش، 1384.
6-    صفائی، سیدحسین، مباحثی از حقوق بین­الملل ‌خصوصی، تهران، نشرآگاه، 1370.
7-    عامری، جواد ، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، 1362.
8-    مدنی، سید جلال­الدین، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر پایدار، 1376.
9-    نصیری،مرتضی، حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، 1370.
10-نصیری، محمد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه،1374.
ب- لاتین
11-Batiffol, Henry; Lagarde, Paul; Traité de droit international privé, Paris, LGDJ, 1999.
12-Brulliard, G, J-Cl., Législation Comparée, 1977, Fasc.II.
13-Cheshire and North´s, Private international law, London, Butter worths, 1987.
14-Derruppé, J, Droit international privé, Paris, Dalloz, 1993.
15-Derrupee, J. , Journal du droit international(Clunet),1983.
16-Derruppé,J.,  " plaidoyer pour le renvoi", Traveaux du Comité français de droit international privé, 1966.
17-Dicey, Av, Conflicts of laws, London, 1958.
18- Drakidis, Ph., J-Cl., Législation Comparée, 1989, Fasc.I.
19-Dybowski, T., J-Cl., Législation Comparée, 1987, Fasc.II.
20-Fiore, P., Traite de droit international privé, ed.II, Trad. Antoine, 1901.
21- Fiore, P ;" Du conflit entre les dispositions législatives de droit international privé ", Journal du droit international (Clunet), 1901, p.424-442.
22- Francescakis, Ph., "Le renvoi", Répertoire de droit international, Dalloz, 1958.
23- Foyer, J, De La Pradelle, G,  Holleaux, D, Droit international privé, Paris, Masson, 1999.
24- Foyer, J., Revue critique de droit international privé, 1984.
25- Huss , A;  Jurisclasseur de Droit International, Paris, Dalloz, 1983.
26- Loussouarn, Yvon ; Bourel, Pierre; Droit international privé, Paris, Dalloz, 1998.
27- Lewald, H., " Théorie du renvoi “, Recueil des Cours de l´Académie de droit international, 1929.
28- Lerebours-Pigeonnière, P., "Observation sur la question du renvoi", Clunet, 1924.
29- Lerebours-Pigeonnière, P., Droit international privé, Paris, Dalloz, 1969.
30-Maury, J., "Règles générales des conflits de lois", Recueil des Cours de l Académie de droit international, 1936.
31- Mayer, P, Droit International privé, Paris, Montchréstien, 2002.
32- Niboyer, Traité de Droit international privé, Paris, Sirey, 1950.
33- Niboyet, J.-P, Recueil Sirey,(S), 1942.
34- Ogris, W., J-Cl., Législation Comparée, 1990, Fasc.III.
35- Knoepfler; Scheweizer, Précis de droit international privé uisse, 1990, Staempfli, Bern.
36- Kornicker, H.W., J-Cl., Législation Comparée, 1985, Fasc.III.
37-Rappe, L., " Les rapports juridiques entre parents et enfants", Recueil des Cours de l´Académie de droit international, 1929.
38- Rigaux, F., Droit international privé, 1987, Bruxelles.
39. Schwind, F, Cours général de Droit International Privé, Recueil des Cours de l´Académie de droit international, La Haye, 1984.
40-Weiss, E., J-Cl., Législation Comparée, 1993, Fasc.I.
CAPTCHA Image