نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – پردیس قم (دانشگاه تهران)

چکیده

" فولک" (Folk) به معنی "مردم" و "لور" (Lore) به معنی "دانستنی‌ها" و "علم" به کار می‌رود و کلمة فولکلور (Folklore) در مفهوم اصطلاحی به معنی فرهنگ و دانش بومی بوده و عبارت است از مجموعه آثار و خلاقیت‌های یک قوم یا گروه مشخص و معین و یا به وسعت یک ملت که مشتمل بر ارکان ملموس و عینی و غیرملموس مثل محصولات ادبی و هنری، عقاید و آداب و رسوم، دانش و تکنولوژی و طبابت بومی و... می‌باشد و اصولاً دارای ویژگی‌های دیرینگی، قلمرو معین و شیوة رفتار است. قلمرو حقوق فولکلور نیز به طور کلی در بر گیرندة «فولکلور هنری»، «تکنولوژی و علم بومی» ، «ادبیات عامه (بومی)»، «عادات و رسوم و رویه‌های معمول عامه» است. «حقوق فولکلور» که وظیفة شناسایی و حمایت مفهوم و نمادهای «فولکلور» را برعهده دارد، باعث به وجود آمدن تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گشته که از ضرورت توجه به این شاخه از جامعه‌شناسی حقوقی نشأت می‌گیرد.
در مقاله حاضر تلاش شده است تا تعریف دقیق و متناسبی از «فولکلور» و نمادهای آن ارائه شود و جایگاه بحث با شناسایی «حقوق فولکلور» شکل گیرد. سپس تلاش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را در این رابطه تحلیل کرده و به اقدامات درخور سازمان وایپو و یونسکو در پیش بینی مقررات نمونه سال ۱٩۸۲ دربارة فولکلور و بررسی قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348) می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept, Scope, and Expressions of Folklore

نویسندگان [English]

  • Najad Ali Almasi 1
  • Nejad Ali Almasi 2

1 Professor, University of Tehran

2 M.Sc. Student of Private Law - Qom Campus (University of Tehran)

چکیده [English]

Folklore consists of two separate words, "folk" and "lore". "Folk" means people and "lore" means knowledge. Generally, the folklore expressions consist of culture and traditional knowledge. On the other hand, we can define folklore as a collection of works and creations of a certain group or ethnic that may belong to a nation, consist of tangible and intangible elements, such as, literature and artistic works, folk beliefs, practices, knowledge, technology, folk medicine and etc.
Principally, the characteristics of folklore are longtime, special domain and approach of behavior. The scope of the law of folklore, generally, consists of artistic folklore, traditional technology, folk literature and folk practices. The role of folklore law is identification and protection of expressions of folklore. However, in this article we try   to offer a suitable definition for folklore and expressions of folklore. Then, we examine the national, regional and international efforts in relation to folklore, for example, "Model Provisions"(1982) made by UNESCO and WIPO and Copyright Law of Iran (1348).

کلیدواژه‌ها [English]

  • folklore
  • folklore law
  • expressions of folklore
  • traditional knowledge
  • intellectual property
منابع و مآخذ
1-    حبیبی، حسن، «در آیینه حقوق»، انتشارات کیهان، سال 1367. طارم، سری، «حمایتی از نقشه‌های فرش دستباف ایرانی به عنوان نمادی از فولکلور در مقابل تقلید»، ارائه شده در همایش بین المنطقه‌ای سازمان جهانی مالکیت فکری در خصوص «مالکیت فکری و منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور، اصفهان ، 26 تا 28 خرداد 1382».
2-    قانون کپی رایت موزامبیک، (مصوب 2002).
3-    قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348).
4-    قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران.
5-    موافقت نامه تریپس (Trips)، سازمان تجارت جهانی (WTO).
6-    فتحی‌زاده، امیرهوشنگ و بزرگی، وحید، بایسته‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1383.
7-    میرحسینی، سیدحسن، «حقوق مالکیت فکری و فولکلور»، ارائه شده در دومین سمینار منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی ـ غربی 8 و 12 شهریور 1382.
 
8-       Susan, Wanji Wanji, "intellectual property and traditional cultural expressions/folklore", (Wipo publication), 2005.
9-       Puri, Kamal, "Cultural ownership and intellectual (Property rights post Moboi putting ideas into action" (1995) IPR Journal.
10-    M.Nahavandian and M. Tarmsari "intellectual property and expression of folklore protection of tangible expresion of folklore, in par handicrafts in Wipo-Pacific Regional sysmposium on intellectual properties, traditional knowledge and related issues" 2004.
11-    J.Q. Weiner, "Protection of folklore: a practical and legal challenge", 1987 ICC (international Review of industrial property and copyright (Law).
12-    Blakeney, Micheal, "Bioprosperting and the protection of traditional Medical knowledge of indigenous peoples" 1997, Murdoch university.
13-    Mrs.P.B.Valsala G. Kutty, “National Experiencess with the protection of expressions of folklore/ traditional cultural expressions", WIPo, 2002.
14-    Panchani, chander shiekher, Aranachal Pradesh Religion, Culture and society, New Delhi, 1989.
15-    Dr. Ficsor, Mihaly, Assistant Director General, WIPO, Attempt to provide international protection for folklore by intellectual property rights", 1999.
16-    Theodor H. Pastor. Definition of folklore, in Dictionary of folklore 1983.
17-    Polvan, Colin, "Aborigina (Art and the protection of indigenous cultural right" 1992.
18-           Pari, "Australian Aboriginal people and their folklore", 1992, the university of Qusesland.
19-    Pask, "Culture & Appropriation and the Law an analysis of the legal Regimes", 1993.
20-    Appadurai, Arjun, Koram, Frank J. Mills, Margaret A. Gender, Genre and power in South Asian Expressive Traditions, Delhi, 1997.
21-    Bareh, Hamlet. The languages and literature of meghalaya, Indian institute of Advanced studies, Rashtpati Nivas, shimla, 1977.
22-    Alan Jabour, Folklore protection and National patrimany: Development and dilemmas in the legal protection of Folklore, 1983.
CAPTCHA Image