نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس قم)

چکیده

سیا ست­ها و نگرش­های کشورها در قبال بیمه مسئولیت حرفه­ای وکلای دادگستری یکسان و هماهنگ نیست؛ برخی کشورها مانند فرانسه و بلژیک، داشتن بیمه­نامه مسئولیت حرفه­ای را برای وکلای دادگستری الزامی دانسته­اند و در برخی دیگر مانند مصر، وکلای دادگستری مخیر به بیمه کردن مسئولیت خود هستند و بالاخره در برخی کشورها هم مانند ایران، بیمه مسئولیت حرفه­ای وکلای دادگستری هنوز مطرح و حتی گویی ضروری دانسته نشده است .
نگارنده در این نوشتار بر آن است که ضمن توجه دادن به ضرورت ایجاد پوشش بیمه­ای برای وکلای دادگستری، ابعاد و جوانب این قرارداد و تعهداتی را که برای بیمه گر و بیمه­گذار به ارمغان می­آورد با توجه به دستاورد­های جدید کشورهای اروپایی و آمریکایی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Liability Insurance of Attorneys

نویسنده [English]

  • Alireza Ismailabadi

PhD Student in Private Law, University of Tehran (Qom Campus)

چکیده [English]

Policies and concerns of countries about professional liability insurance of attorneys are not the same and in harmony. Some countries, for example France and Belgium, make it obligatory for attorneys to obtain professional liability insurance and in some others, for example Egypt, attorneys have a choice for assuring their liability and finally in some other countries, for example Iran, professional liability insurance of attorney is not yet established or not regarded as necessary.
The author in this article by regarding achievements of U.S and Europen countries focuses on necessity of insurance coverage for attorneys and examines all aspects of this contract and the obligations it imposes on the insurer and the insured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional liability Insurance
  • Attorney
  • Insurer
  • Insured
منابع
1- ایزانلو، محسن، شروط محدود­کننده و ساقط­کننده مسئولیت در قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1383.
2- بابائی، ایرج، حقوق بیمه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها «سمت»، زمستان 1382.
3- بو، روژه، حقوق بیمه، ترجمه محمد حیاتی، تهران، بیمه مرکزی ایران، 1373.
4- پاول، آلن، بیمه‎های مسئولیت، ترجمه علی‎اکبر ریسه، تهران، بیمه مرکزی ایران، 1381.
5- السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 7، بیروت، دار احیاء التراث العربی،1964م.
6- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1381.
7- کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ج 1، تهران، دانشکده امور اقتصادی، تابستان ،1377.
8- کریمی، آیت، مبانی علمی و نظری بیمه‎های اموال، تهران، بیمه مرکزی ایران، 1379.
9- محمود صالحی، جانعلی، حقوق زیان‎دیدگان و بیمه شخص ثالث، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بهمن 1372.
10 - نراقی، عباس، «بیمه مسئولیت حقوقی»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 28، دی‎ 1321.
11-Trieschmann, James S. & Sandra G. Gustarson & Robert E. Hoyt, Risk Management and Insurance, Cincinnati, 11th edition, South- Western College, 2001.
12-Rogers, Albert & John Trotter & Willem G. Van Hassel & James R. Walsh & Ralph P. Kroner, (Editors), Liabiity of Lawyers and Indemnity Insurance, London, Kluwer Law International, 1995.
13-Vaughan, Emmett J. & Theres M. Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance, Newyork, 8th edition, John Wiley & Sons, Inc, 1999.
14- Understanding your claims-made lawyers professional Liability Insurance policy http://www.kvi-calbar.com/understand.html.
15- Sample Insurance Policy, http://www.adobe.com/supportservice/custsupport/LIBRARY/acrwin.htm.
16-2004 Professional Liability Insurance for Lawyers
http, ://www.lawpro.ca/insurance/pdf/lawpri_policy_2004.
17- Lawyers Professional Liability Insurance policy,
http://www.pcmgroup.com/acsiapp/law-policy.htm.
18- Lawyers Professional Liability Insurance,
      http://www.mainst-fin.com/policy.pdf.
 
CAPTCHA Image