نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار حقوق دانشگاه بجنورد

چکیده

گروه‌های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت ویژه‌اند. حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم­انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود. در اسناد بین­المللی نیز توجه ویژه­ای به اطفال شده است. مقاله پیش رو سعی دارد که به تطبیق حمایت­های کیفری پیش­بینی شده برای اطفال در اسناد بین­المللی با قوانین داخلی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminal Protection of the Child Victims in Iranian Law Compared to International Instruments

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Habibzadeh 1
  • Mohammad Bagher Moghadasi 2

1 Associate Professor of Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Vulnerable groups including the child due to their special conditions are in need of particular protection. This is carried out through differential policy. In domestic laws, the differential policy is realized in form of either special criminalization in the child domain or intensification of punishment. In international instruments special attention has been paid to the child. The present article tries to compare the predicted criminal protection for the child in international instruments with domestic laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Protection
  • Domestic Laws
  • International Instruments
  • Differential Policy
  • Child Victim
منابع
1- السان،مصطفی، «قاچاق زنان و کودکان برای بهره­کشی جنسی (از منع جهانی تا حمایت از بزه­دید­گان)»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره16، 1384.
2- بوریکان، ژاک، «اطفال بزه­دیده و بزه­کار در حقوق فرانسه»، ترجمه علی حسین نجفی ابرند­آبادی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال دوم، شماره 2،1381.
3- بولوکوس آدام. س و فارل، گرامام، «جرم سازمان­یافته و قاچاق مواد مخدر: تلاش­های سازمان ملل»، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، مجموعه مقالات (همایش بین­المللی علمی- کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، ج1، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1379.
4- بیگی، جمال، بزه دیدگی اطفال درحقوق ایران، نشر میزان، چاپ اول، 1384.
5- پرادل،ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381.
6- توجهی، عبدالعلی، «کاربرد یافته­های بزه­دیده شناختی در روند مبارزه با اعتیاد»، مجموعه مقالات (همایش بین­المللی علمی- کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر)، ج1، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،1379.
7- حبیب زاده، محمدجعفر، محاربه درحقوق کیفری ایران، انتشارات تربیت مدرس، 1379.
8- خواجه نوری، یاسمن، تحولات سیاست جنایی ایران پس از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1382.
9- رایجیان اصلی، مهرداد، «حمایت از بزه­دید­گان در جرایم مواد مخدر»، علوم جنایی (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست­اندر­کاران مبارزه با مواد مخدر) ج2، انتشارات سلسبیل،1384.
10- روزنامه شرق، سال دوم، شماره 503، یکشنبه 29 خرداد 1384.
11- روزنامه همشهری، سال سیزدهم، شماره3841، شنبه14 آبان1384.
12- زینالی، امیر­حمزه، «اثرات فقدان حمایت کیفری از زنان بر بزه­دیدگی آنها»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره، 13 ،1383.
13- زینالی، امیرحمزه، بررسی قوانین کیفری ایران از نظر جرم زایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1382.
14- زینالی، امیرحمزه، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاه‌ها در آن»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 9، 1382.
15- زینالی، امیرحمزه، «نوآوری‌های قانونی در حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش‌های فرا­روی آن»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 7، 1382.
16- سازمان دفاع از قربانیان خشونت، «قاچاق انسان و راهکارهای قانونی مبارزه با آن»، 1382.
17- سلیمی،صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، نشر تهران صدا، چاپ اول، 1382.
18- شمس اژیه، علیرضا، جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1379.
19- شهیدی، مهدی، مدنی3 (تعهدات)، انتشارات مجد، چاپ اول ،1381.
20- عباچی، مریم، «حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (ماده 33 کنوانسون حقوق کودک 1989)»، مجموعه مقالات برگزیده همایش بین­المللی علمی- کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد سوم، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،1379.
21- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1378.
22- کار، جان، «آثار مضر پورنوگرافی کودک»، ترجمه محمد حسن دزیانی، خبرنامه انفورماتیک، شماره88 ،1383.
سازمان ملی جوانان، گزارش ملی جوانان، فروردین1383.
23- قناد، فاطمه، حمایت کیفری از صغار در برابر جرایم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ولز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1377.
24- لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379.
25- محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 3، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1376.
26- مدنی قهفرخی، سعید، کودک آزاری در ایران، انتشارات اکنون، چاپ اول، 1384.
27- مصفا، نسرین، کنوانسیون حقوق کودک و بهره­وری از آن در حقوق داخلی ایران، نشر گرایش، چاپ اول، 1383.
28- مهرا، نسرین، «حمایت­های حقوقی کیفری از اطفال در برابر بزه­کاری در حقوق ایران»، یادنامه دکتر مهدی شهیدی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1384.
29- هارتن مرلین، «بزه‌دیده شدن اطفال در سایبر اسپیس»، ترجمه محمد حسن دزیانی، خبرنامه انفورماتیک، شماره83 ، 1382.
30- ایروانیان، امیر، «حمایت از اطفال در برابر بهره­کشی­های اقتصادی و جنسی»، ندای صادق، سال هشتم، شماره32، 1382.
31- Johnson, Anders B., Bellamy, Carol, Combating child Trafficking: A Handbook for parlimentaries, Switzerland, 2004.
32- “Child Sexual Abuse”, Information from The National Clearinghouse on Family Violence-Canada, 2004, http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/family violence/nfnts abuse-e.html
33- Commercial Sexual Exploitation, 2004, http://www.unicef.org
        Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime, the Economic and Social Council of  UN, 2004.
35- http://www.baztab.com/news/29118.php
37- http://www.isna.ir/main/news view.aspx? Id=news-602129)
39- Recommendations Regarding the Proposal for a Council Framework Decision Combating Trafficking in Human Being, Submitted by Women's Rights Division, Human Rights Watch, Feb. 2001
40-The Child Victims: What should be done and who should do it? Australian,Septamber1999, http://www.aic.gov.au/confereces/rvc/roylance.htm
41- On the criminal support of the child victims in the Iranian law compared to the international instruments
CAPTCHA Image