نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

چکیده

اعادة حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست، با محو سابقة محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات‌های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می‌گرداند، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره‌ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره‌مندی از آنها منوط به فقدان سابقة محکومیت کیفری است، فراهم می‌کند. مادة 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور امّا ناقص برای استقبال از تأسیس اعادة حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعادة حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می‌کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Short Step towards Rehabilitation (Examination and Critical Analysis of Article 62bis of the Islamic Penal Act)

نویسنده [English]

  • Mohsen Eini

Assistant Professor of Imam Khomeini International University

چکیده [English]

The judicial and legal rehabilitation, which is an approach to facilitate the represence of the convict in the society as well as to apply kindness towards him restores his political and social rights through elimination of his criminal record, lapse of his accessory punishment, enabling him to gain some legal privileges such as conditional discharge that depends on lack of criminal conviction. Article 62bis of the Islamic penal act provides a good but imperfect effort towards establishing legal rehabilitation and, with adopting some effects of rehabilitation, associates the institution of "resorting social and political rights to the committed person", though it needs to be revised and amended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rehabilitation
  • Lapse of Accessory Punishment
  • Restoring Social and Political Rights to the Convict
منابع
1- اردبیلی، محمد، حقوق جزای عمومی، ج2، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، 1382.
2- استفانی، گاستون؛ لواسور، ژرژ و بولوک، برنار، ‌حقوقجزایعمومی، ‌ج2، ترجمة حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، 1377.
3- آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران، نشر گرایش، چاپ اول،  1382.
4- جرّّ، خلیل، المعجمالعربیالحدیث، ج1، ترجمه حمید طبیبیان (فرهنگ عربی به فارسی لاروس)، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1367.
5- حبیب‌زاده، محمدجعفر و بابائی، محمدعلی، «اعاده حیثیت»، مجله دادرسی، شماره 41، 1382.
6- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژیحقوق، بنیاد راستاد، ‌1363.
7- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، فرهنگ حقوقی دو زبانه، ‌1383 .
8- زراعت،  عباس، حقوق جزای عمومی تطبیقی، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ  اول، 1384.
9- سابق، جروان، مجمعاللغات، ترجمه و تنظیم بخش فارسی از مرتضی آیت الله زاده شیرازی و آذرنوش آذرتاش، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374.
10- سامی النبراوی، محمد، شرحالاحکامالعامه، بنغازی، ‌منشورات جامعة قاریونس، چاپ سوم، 1995 م.
11- السراج، عبود، قانونالعقوباتالقسمالعام، دمشق، منشورات جامعة دمشق، چاپ هفتم، ‌1998م.
12- طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
13- عالیه، سمیر، شرحقانونالعقوباتالقسمالعام، بیروت، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1998 م.
14- عبدالملک بک، جندی،الموسوعةالجنائیّه، ج 5، ‌بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول. بی تا.
15- علی آبادی، عبدالحسین، حقوقجنائی، ج 2، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1368.
16- قربانی، فرج‌الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1372.
17- گلدوزیان، ایرج، بایسته‌هایحقوقجزایعمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، 1383.
18- گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون  مجازات اسلامی، تهران، مجمع علمی  و فرهنگی مجد،  چاپ دوم، 1382.
19- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین (یک جلدی)، انتشارات معین، 1382.
20- معینی، حسین، «اعادهحیثیت»، مجموعه حقوقی، سال دهم، شماره4.
21- نوربها، رضا، زمینهحقوقجزایعمومی، تهران، انتشارات دادآفرین، چاپ سوم، 1378.
22- Birgden, Astrid, "The Rapeutic Jurisprudence and Responsivity: Finding the will and the way in offender Rehabilitation", psychology, crime and Law, 2004, vol 10(3).
23- Campbell, Henry Black, Black’s Law Dictionary, U. S. A, west publishing Co. 6th ed, 1990
24- Day, Andrew, Tucker, kylie and Howells, Revin,"coerced offender Rehabilitation-A Defensible practice", psychology, crime and Law, 2004, vol 10(3) .
25- Mcneill, Fergus, "Desistance, Rehabilitation and correctionalism", the Howard Journal, 2004, vol 43(4).
26- Ogloff James R. P. and Davis Michael R., Advances in Offender "Assessment And Rehabilitation ", Psychology , crime , and Law , 2004 , Vol 10(3) .
27- Polaschex, Devon. L. and collie. M. RachaeL, "Rehabilitating serious violent adult offenders", psychology, crime and Law, 2004, vol 10(3).
CAPTCHA Image