نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده­ای در زمینة حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین­المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده­اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده­اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل ، از جمله این حقوق به شمار می­رود. این موضوع که محاکم کیفری بین­المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین­المللی به عنوان تابعان حقوق بین­الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته­اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می­دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right to Access to Counsel in International Criminal Tribunals for Yugoslavia and Rwanda from a Human Rights Perspective

نویسندگان [English]

  • Ja’far Kousha 1
  • Alireza Taghipoor 2

1 Assistant Professor of Law, Shahid Beheshti University

2 PhD student in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

During the past half- century, there has been so many changes about rights of the accused. International human rights documents and some institutions like the European Court of Human Rights and Human Rights Committee that have been established to supervise the implementation of these instruments had special role in this regard. To defend oneself in person or through legal assistance is one of these rights. The issue that to what extent the International Criminal Tribunals for Yugoslavia and Rwanda and the International Criminal Court have, as international law subjects, regarded themselves bound to respect this right is the subject of the present article

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Instruments of Human Rights
  • Supervisory Organs of Human Rights
  • International Criminal Court
  • the Right of Access to Counsel
منابع
1- آشوری، محمد، «مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی»، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول ، 1383.
2- روبیز فابر، هلن و ژان مارک، سورل، «آیین‌های دادرسی بین المللی»، ترجمه و تحقیق دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله حقوقی، شماره 24، 1378.
3- قاری سید فاطمی، سید محمد، «دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر»، مجله حقوقی، شماره 25 ، 1379.
4- لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1382.
5- لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوینده، چاپ اول، تهران، نشر قطره، 1377.
 
6- Bassiouni, Cherif, "the protection of Human Rights in the Administration of criminal justice. A compendium of united Nations and standards", transnational publishers, 1994.
7- Cassese, Antonio, international criminal law, first published, oxford university press, 2003.
8- Dive, Gerard,"the registry" in Roy s lee and other (eds), the international criminal court, elements of crimes and rules of procedure and evidence, transational publishers, 2001.
9- Mose, Eric,"impact of Human Rights conventions on the two Ad hoc tribunals", Human Rights and criminal justice for the down trodden, marinus nijhoff publishers, 2003.
10-Safferling, Christoph, towards an international criminalprocedure, first published, oxford university press, 2001.  
11- Wald, Patricia, "To Establish incredible events by credible evidence the use of affidavit testimony in Yugoslavia war crimes tribunal proceeding", Harvard international law journal, summer, vol 42, No.2, 2001.
12- Zappla, Salvatore, "the Rights of the Accused", in Antonio Cassese and others (eds.) the Rome ststute of the international criminal court. A commentary, first published, oxford university press, 2002.
CAPTCHA Image