نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مفید

چکیده

ادلـه اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد،  چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می‌رسد. ادلـه در گذر زمان همچون سایر بخش‌های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است. در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان «ادلـه علمی» یاد می‌شود. این نوشتار سعی دارد اعتبار ادلـه علمی را از منظر فقه جزایی اسلام بررسی و تحلیل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legality of Recourse to Circumstantial Evidence in Islamic Penal Law

نویسنده [English]

  • Ghadir Basir Poor Beiragh

Mofid University Master of Criminal Law and Criminology

چکیده [English]

Evidence plays a basic role in judicial process. This is because evidence proves the rights which exist in reality. But evidence, like other parts of the proceedings and like the crime itself, has gone through changes and development. In contemporary period, this kind of evidence is referred to as “scientific evidence”. This paper tries to examine and analyze the validity of scientific evidence from the viewpoint of Islamic Penal Law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Law
  • Islamic Penal Law
  • Crime Proving Evidence
  • Scientific Evidence
منابع
1- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری،‌ ج 2، تهران،‌ سازمان سمت، چاپ اول، زمستان 1379.
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، ج 1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، 1368.
3- ابوحسان، محمد، احکام الجریمة و العقوبة فی الشریعة الاسلامیة،‌ الزرقاء مکتبة المنار، الطبعة الاولی، 1408.
4- بصیرپور، قدیر، رویکرد فقه جزایی اسلام نسبت به راههای علمی اثبات جرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مفید، فروردین 1384.
5- پاینده، ابوالقاسم،‌ نهج الفصاحة، بی‌جا، انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، 1344ق.
6- تجکانی، محمد الحبیب، نظریة العامة للقضاء و الاثبات فی الشریعة الاسلامیة، بعذاد، دارالشؤون الثقافیة العامة، بی‌جا، بی‌تا.
7- خوئی، السید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1422ق.
8- دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ادلـه اثبات دعاوی کیفری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ آستان قدس، چاپ اول، 1382.
9- رشتی, میرزا حبیب ا... , کتاب القضاء, ج 1, قم, دارالقرآن کریم, چاپ اول, 1401 ق.
10- رمضانی، احمد، آیین دادرسی , دانشنامه امام علی(ع)، ج5، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ چاپ اول، 1380.
11- زحیلی، محمد، وسایل الاثبات، ج 2، الریاض، مکتبة الموید، الطبعة الثانیة، 1414ق.
12- ـــــــــــــــ ، التنظیم القضایی فی الفقه الاسلامی، دمشق، دار الفکر، الطبعة الثانیة، 1423ق.
13- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج 1،تهران، انتشارات ویستار، چاپ دوم، زمستان 1374.
14- شواربی، عبدالحمید، الاثبات الجنایی فی ضوء القضاء و الفقه، اسکندریه، مشأة المعارف، بی‌جا، بی‌تا.
15- شهید ثانی، زین‌الدین الجبعی العاملی، الروضة البهیة، ج 7، بیروت، دار العلم الاسلامی، بی‌جا، بی‌تا.
16- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی لمقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالث عشر، 1415ق.
17- فتحی بهنسی، احمد، نظریة الاثبات فی الفقه الجنایی الاسلامی، القاهره، دار الشروق، الطبعة الخامسة، 1409ق.
18- گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، تهران،‌ انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1374.
19- ـــــــــــــــ ، ادلـه اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1382.
20- حر عاملی محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 18، بیروت، دار احیاء التراث العربی،‌ الطبعة الخامسة، 1403.
21- طوسی محمد بن حسن،  تهذیب الاحکام، ج 6، بیروت، دار الاضواء، الطبعة الثانیة، 1413.
22- مظفر، محمدرضا، المنطق، ج 1،بیروت، دار المتعارف للمطبوعات، بی‌چا، 1402.
23- ـــــــــــــــ ، اصول الفقه، ج 2،بیروت، دار المتعارف للمطبوعات، الطبعة الرابعة، 1403.
24- مکارم،‌ ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج9،  تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ هیجده، 1377.
CAPTCHA Image