نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی

چکیده

هدف و انگیزه اصلی طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می­توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می­تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می­تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرارداد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right of Retention in the Convention on International Sale of Goods (Vienna 1980) and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Asghari Agmashhadi 1
  • Nouri Fakhri 2

1 Assistant Professor of Mazandaran University

2 Master of Private Law

چکیده [English]

The object and principal motive of the contracting parties is the possession of the considerations. To this effect, each party has the right of retention. Each party can relate the performance of the contract of his part to the performance of it by the other party. In the Convention each party has the right of retention against the subject-matter of the contract and for the expenses suffered as a result of preserving the goods. He can also suspend the performance of his obligations. Unlike the Convention, Iranian law does not provide the right of retention against the expenses undertaken for preserving the goods. Nor is the right of suspension accepted as a general rule.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right of Suspension
  • Right of Retention
  • Vienna Convention on International Sale of Goods
منابع
1- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، انتشارات اسلامیه، چاپ بیستم، 1378.
2- ستوده تهرانی، حسن،  حقوق تجارت ، ج4 ، نشر میزان و دادگستر، چاپ سوم، 1378.
3- شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات ، ج3 ، نشر مجمع علمی ‌و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1382.
4- جعفری لنگرودی محمد جعفر، تئوری موازنه، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1381.
5- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم، 1342.
6- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ( عقود معین)،  انتشارات دانشگاه تهران، ج1، 1353.
7- هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه­های معتبر جهان، تفسیر بیع بین‌المللی کالا, ج2 و3، ترجمه داراب‌پور مهراب، تهران ، گنج دانش، چاپ اول، 1374.
8- انصاری، شیخ مرتضی ، مکاسب، ج 3, قم , دهاقانی, 1376.
9- طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج3، قم, مؤسسه نشر اسلامی,1412 ق/1307.
10- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 24، تهران, دارالکتب الاسلامیه,1367.
 
11- Carter.J.w 6(1993), Party Autonomy and Statury Regulation: Sale of Goods,
12- Enderlein, Fritz & Maskow Dietrrich, Journal of Contract Law, North Ryde NSW., International Sales Law United Nations Convention On Contracts For the International Sale of Goods, Oceana, Publication,1992.
13- Honnold, Johno, « Uniform Law For International Sales Under the 1980 International Sales Law,« 2th Edition, Kluwer Law International.
14- Kritzer Albert H., Guide to practical application of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods, Boston, Klower law and Taxation publishers, 1998.
15- Schlechtriem, Peter, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Zth Edition, Oxford,1998.
16- Secretariat Commentary on Art.62 of the 1978 Draf t[draft Counterpart of CISG Article 71, in www: Cisg. law.pace.edu/
17- Vilus, Jelena, (1986), Provisions Common to the Obligation of the Seller and the Buyer, Belgrade, Oceana Publication .
18- www. Cisg. law.pace. edu.
19- www. Unilex. Info.
CAPTCHA Image