نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

اعمال و روش‌های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متّحد تلقی می‌شود و تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیت بین­المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی‌توان به یک نظام دائمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به ‌رغم کاستی‌ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تاکنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه­ای از اسناد بین­المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت­ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می­توان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامة الزام­آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزة کنوانسیون‌های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این‌که حقوق بین­الملل کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می­کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی‌های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی‌های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیة اقدامات امنیتی بین­المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین­المللی برای پاسخ‌گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش­های جدید، بدون آن‌که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه­دار گردد، در توسعه سازندة جنبش بین­المللی ضد تروریسم مؤثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون‌ها و پروتکل­های بین­المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Terrorism from the Perspective of International Law with Emphasis on 11 September Attacks

نویسنده [English]

  • Mahmoud Jalali

Assistant Professor of Law, University of Isfahan

چکیده [English]

Acts, methods and practices of terrorism constitute a grave violation of the UN principles and purposes, posing a serious threat to the international peace and security. Nevertheless, there is no consensus as to the definition of terrorism in the international community. Without a comprehensive definition of this crime, it is impossible to achieve a permanent and coherent system of counter-terrorism. Despite shortcomings, there have been substantial achievements against terrorism. States have ratified more than ten international conventions on prevention and suppression of terrorism. For instance, one can mention the 1999 International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism and the binding UN Security Council Resolution 1373 dated 28 September 2001. The Council has developed the scope of application of the aforementioned conventions.
On the one hand combating terrorism should not violate fundamental civil rights of individuals and on the other hand, these rights must not be interpreted in such a way as to make obstruction to
the international security measures against terrorism. Creating amendments or modifications to domestic as well as international laws making them more responsive against new challenges without damaging the proper mission of law and its rule can play a constructive role in the international movement against terrorism. Harmonization of domestic legislation with those of international conventions, joining of all States to the international conventions and protocols, organizing workshops and training courses on increasing public awareness of terrorism and combating crimes connected with international terrorism are considered as urgent measures that must be taken

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Terrorism
  • Organized Crimes
  • 11 September 2001
  • United Nations Organization
منابع
الف – کتاب‌ها و مقالات
1- توحیدی فرد، محمد، «حادثه 11 سپتامبر 2001 از منظر حقوق بین­الملل کیفری»، مجلة مدرّس، زمستان 1382، دورة هفتم، شمارة چهارم، پیاپی 31.
2- دائره المعارف لاروس، ج10، پاریس، 1964.
3- خمامی زاده، فرهاد، «مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی: نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج. ا. ا.، پاییز 1382، شماره 29.
4- سلیمی، صادق، «جنایات سازمان یافته فراملّی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج. ا.ا.، پاییز 1382، شماره 29.
5- سندوز، یوس , «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصت‌ها»، مترجم سواری , حسن, مجلة حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی ج. ا. ا.، پائیز 1382، شماره 29.
6- طیبی فرد، امیر حسین، «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی ج. ا. ا، بهار و تابستان 1383، شماره 32.
7- Abi Saab G., “The Proper Role of International Law in Combating Terrorism”, Chineese Journal of International Law, 2002: I.
8- Alexander Y., et al., Super Terrorism: Biological, Chemical and Nuclear, New York, Transnational Publishers, 2001.
9- BantekasI., “The International Law of Terrorist Financing”, Am. Jou. of Int. Law, 2003: 97.
10- Bassiouni M. C., “Legal Control of International Terrorism: A Policy-Oriented Approach”, Harvard International Law Journal, 2002: 43.
11- Cassese A., “The International Community’s Legal Response to Terrorism”, Int. & Comp. Law Quarterly, 1989: 38.
12- Dubin M. D., International Terrorism: Two League of Nations Conventions, 1934-1937: Monograph Index to the Microfiche, Millwood, NY, Kraus International Publications, 1991.
13- Editorial Comments, “The Use of Force Against Terrorism and International Law”, AJIL, 2001:95.
14- Franck T., “Terrorism and the Right of Self-Defense”, AJIL, 2001:95.
15- Garner B. A.,(ed.), Black’s Law Dictionary, 8th edition, Thomson West, 2004.
16- Guillaume G., “Terrorism and International Law”, International and Comparative Law Quarterly, 2004:53.
17- Howard M., “What’s in a Name”, Foreign Affairs, 2002:81, No. 1.
18- Higgins R., “The General International Law of Terrorism”, in Higgins R., and Flory M., International Law and Terrorism, London, Routledge, 1997.
19- Juane E. M., “Human Rights Policy in the Age of Terrorism”, Saint Louis University Law Journal, 2002:46.
20- Laquer W., “Reflections on Terrorism”, Foreign Affairs, 1986:64, and the Age of Terrorism, London, Weidenfield and Nicolson, 1987.
21- Leben C., “The Changing Structure of International Law Revisited: By Way of Introduction”, European Journal of International Law, http://www.ejil.org/journal/Vol8/No3/art1.html#P14_2834. 
22- Lutz J. M., Global Terrorism, London, Routledge, 2004.
23- Malzahin S. M., “State Sponsorship and Support of International Terrorism: Customary Norms of State Responsibility”, Hastings International and Comparative Law Review, 2002-2003:26.
24- Mendez J. E., “Human Rights Policy in the Age of Terrorism”, Saint Louis University Law Journal, 2002:46.
25- Mockaitis T. R., et al.(ed.), Grand Strategy in the War against Terrorism, London, Frank Cass, 2003. 
26- Reisman M., “In Defence of World Public Order”, AJIL, 2001:95.
27- Rosand E., “Security Council Resolution 1373, The Counter Terrorism Committee, and the Fight Against Terrorism”, AJIL, 2003:97.
28- Schwartz D. A., “International Terrorism and Islamic Law”, (1991) 29 Columbia Journal of Transnational Law 629.
29- Scott M. M., “State Sponsorship and Support of International Terrorism: Customary Norms of State Responsibility”, Hastings International and Comparative Law Review, 2002-2003:26.
30- Trotsky L., In Defence of Terrorism, London, Allen & Unwin, 1935.
31- Wolfgang F., The Changing Structure of International Law, 1964, cited at Leben C., “The Changing Structure of International Law Revisited: By Way of Introduction”, in European Journal of International Law, http://www.ejil.org/journal/Vol8/No3/art1.html#P14_2834
32- Zeidan S, “Desperately Seeking Definition: The International Community’s Quest for Identifying the Specter of Terrorism”, Cornell International Law Journal, 2003-2004:36.
ب- سایت های اینترنتی
http://www.scotcourts.gov.uk/;http://www.unodc.org/unodc/resolution_2000-02-25_1.html; http://www.fas.harvard.edu/~hsp/cwc/cwc.html;http://fas-
www.harvard.edu/~hsp/1972.html;
http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2005/10/051006_si-bush-iraq-terror.shtml;
http://fas-www.harvard.edu/~hsp/1972.html and http://www.un.org/law/terrorism/.
ج- کنوانسیونها و پروتکل ها
1- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons including Diplomatic Agents, New York, 14 Dec. 1973.
2- European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes(1983)
3- European Convention on the Suppression of Terrorism, adopted at Strasbourg on 27 January 1977.
4- European Council Framework Decision of 13 June 2002 on Combating Terrorism, No. 2002/475/JHA in Official Journal of the European Communities, 22 June 2002.
5- European Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States, No. 2002/584/JHA in Official Journal of the European Communities, 18 Jul. 2002.
6- Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 16 Dec. 1970.
7- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted at New York on 9 December 1999.
8- International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005.
9- International Convention for the Suppression of Terrorist Bomings, adopted at New York on 15 December 1997.
10- International Convention against the Taking of Hostages, New York, 17 Dec. 1979.
11- Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 23 Sep. 1971.
12- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports serving International Civil Aviation, supplementary to the Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 24 Feb. 1988.
13- Rome Convention for Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 10 March 1988 and the Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988. 
د- سایر اسناد و منابع
1- قرآن کریم.
2- ثقة الاسلام, شیخ کلینی, اصول کافی, جلد 7.
3- نهج البلاغه امام علی  ابن ابیطالب، الدکتور صبحی الصالح، انتشارات هجرت، قم، 1395 ق.  
 
4- Arbitral Award of 23 October 1924 by Professor Max Huber, Reports of International Arbitral Awards, Vol. II.
5- Corfu Channel Case, ICJ Rep. 1949; Nicaragua Case, ICJ Rep. 1986 and Hostages Case, ICJ Rep. 1980.
6- GA Res. 40/61 and 42/159; GA Res. A/RES/54/109, 25 Feb.2000; GA Res. 56/83, 28 Jan. 2002; GA Resolution A/RES/49/60, 9 Dec. 1994; 46/51 of 9 Dec. 1991 and 48/411 of 9 Dec. 1993.
7- Hamdi v. Rumsfeld, 124 Suprem Court 2633(2004); Rasul v. Bush, 124 S. C. 2686(2004); and Rumsfeld v. Padilla 124 S. C. 2711,2004.
8- International Legal Materials, vol. 10, p. 133.
9- International Legal Materials, vol. 41, No. 3, May, pp. 532-535, 2002.
10- League of Nations Documents and Publications, Geneva, Vol. 10, No. M 383 and S 546, 1937.
11- Official Journal of the European Communities, 18 Jul. 2002.
12- Report of Ad Hoc Committee of the General Assembly, Doc. A/53/37 of 23 Jul. 1998, p. 2.
13- SC Resolutions 731 and 748(1992); SC Resolutions 1044 and 1045(1996); SC Resolution 1267(1999) and SC Resolution 1333, 2000.
14- UN Doc. A/Conf/183/10; UN Doc., A/60/150, 1 September 2005; UN Doc. A/C.6/55/L.2 A/C.6/56/L9; UN Doc. A/C.6/57/L.9; UN Doc. A/8028(1970); UN Doc. A/C.6/51/6; UN Doc. A/53/37 of 23 Jul. 1998; UN Doc. A/56/160; UN Doc., A/60/228, 12 August 2005; and UN Official Documents A/C.6/55/L.2 A/C.6/56/L9 and A/C.6/57/L.9.
15- United Nations Treaty Series, 860 (UNTS) 105.
CAPTCHA Image