نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم قضایی

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید

چکیده

دیوان بین­المللی دادگستری بر اساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رأی، یعنی رأی ترافعی (حکم) و رأی مشورتی صادر می‌کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.
موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم­ها است. نسبت به رأی ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت‌ در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسئولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می‌گردد، محکوم له می‌‌تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت­نامه‌ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می‌گردد.
برای قرار موقت با توجه به الزام­آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می‌تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش مؤثری داشته باشد و نسبت به رأی مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رأی، می‌توان از طریق الزام­آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان­ها، تفسیر منشور،  اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه­هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Enforcement of the Decisions of the International Court of Justice

نویسندگان [English]

  • Morteza Najafi Asfad 1
  • Mehdi Hadi 2

1 Assistant Professor, University of Judicial Sciences

2 Master of International Law, Mofid University

چکیده [English]

The International Court of Justice according to its contentious and advisory jurisdiction, delivers two kinds of decision, namely contentious decision (judgment) and advisory opinion.
Furthermore, the Court has the power to indicate provisional measures (interim orders) pending the final decision.
The present article aims to show and investigate the sanctions of each mentioned type of decisions.
In the case of judgment, considering the obligation of States comply with the judgment and their responsibility arising from the breach of this obligation, the wining parties may have recourse to the Security Council. That organ if deems necessary, makes recommendations or decides upon measures to be taken to give effect to the judgment.
 The other sanctions are the unilateral measures of the wining party; provisions laid down in special treaties or agreements.
As to the interim orders, we can take the following into consideration for its enforcement: a) paragraph 2 of Article 94 of the UN Charter; b) unilateral measures of a state and c) the Court and its judgment.
For the advisory opinion there are ways and means to give binding effect to it and subsequently we can find methods for its sanction. These ways include treaty and agreements, interpretation of the Charter of the UN; and application of procedural and customary rules

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Court of Justice
  • Contentious Decision (Judgment)
  • Interim Order
  • Advisory Opinion
  • Sanction
منابع
1- خاور، محمد، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری (دیوان لاهه)، تهران، چاپخانه بانک بازرگانی ایران، چاپ اول، 1343.
2- روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمة سید علی هنجنی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، 1369.
3- روییز فابری، هلن و سورل،  ژان ـ مارک،« آیین‌‌های دادرسی بین‌المللی»، ترجمه و تحقیق از ابراهیم بیگ­زاده، مجله حقوقی، شماره 24،1380.
4- هایث, کیت, بین پتک و سندان, ایالات متحده, دیوان بین المللی دادگستری و دعوای نیکاراگوئه, ترجمه ابوسعید رهبری, مجله حقوقی, شماره 16و17, 72- 1371.
 
1-    Aceves, William. J."Vienna Convention on Consular Relations – Legal Effect of I.C.J provisional measures orders", in: American Journal of International Law, 2002, vol.96.
2-    Bedjaoui, Mohammed(ed), International Law: Achievements and Prospects, Paris, UNESCO, Martinus Nijhoff publishers, 1991.
3-    Bernhardt, Rudolf, Corfu Channel Case, in: Encyclopedia of Public International Law, vol.2, North – Holand Publishing Company, 1981. (hereinafter, Encyclopedia)
4-    Bothe, Michael, Certain Expenses of United Nations (Advisory Opinion), in: Encyclopedia, vol.2.
5-    Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, Oxford, and Clarendon press, 4th ed, 1990.
6-    Chatero, Scha," The Enforement of International Judicial and Arbitral Decisions," in: American Jurnal of International Law, vol. 54. 1969.
7-    Kelsen, Hans, the Law of the United Nations, a Critical analysis of its fundamental problems, NewYork, Frederick A.Praeger, 1951.
8-    Kiakobad, Kaiyan Homi, the International Court of Justice and Judicial Review: A study of The Court’s powers with respect to Judgments of the ILO and UN Administrative Tribunals, The Hague/ London/ Boston, Kluwer Law International. 2000.
9-    Oeller – Frahm, Karin, Interim Measures of protection, in: Encyclopedia, vol.1.
10- Rosenne, Shabtai, the Law and Practice of International Court of Justice, Netherlands, A.W.Sihoff, 1965.
CAPTCHA Image