نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با وجود پویایی‌ مستمر اندیشه‌های‌ جزایی‌ که‌ منجر به‌ ظهور و بروز دست­کم‌ سه‌ الگوی‌ مهم‌ و تأثیرگذار کیفری‌، بالینی‌ و حمایت‌ اجتماعی‌ شده‌ است‌، بررسی نقش‌ و تأثیر الگوی‌ کیفری‌ در به کارکیری راهبردهای‌ مبارزه‌ با بزهکاری‌ و واکنش‌ نسبت‌ به‌ بزهکاران‌ اهمیت بسزایی دارد. سلطه‌ و سیطره‌ الگوی‌ مذکور بر انواع‌ سیاستگذاریهای‌ جنایی‌ (یا کیفری‌) از یک‌ طرف‌ و احیای‌ مجدد آن‌ از نیمه‌ دوم‌ قرن‌ بیستم‌ از سوی‌ دیگر، ضرورت‌ بررسی‌ مبانی‌ نظری‌ و ارزیابی‌ پیامدهای حاصل‌ از اجرای‌ آن‌ را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این‌ مقاله,‌ ضمن‌ مطالعة‌ مبانی‌ نظری‌ الگوی‌ مذکور و انتقادهای‌ وارد بر آن‌، یافته‌های‌ برخی‌ تحقیقات‌ و پژوهشهای‌ ناظر به‌ پیامدهای‌ اجرای‌ الگوی‌ کیفری‌ نیز مورد توجه‌ قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminal pattern and its critical Evaluation

نویسنده [English]

  • Hussen Gholami

Assistant Professor, Faculty of Law, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

In spite of all developments that resulted in emergence of three important models as justice, clinical and community protection, the role and influence of justice model upon strategies of combating against crime and reaction to offenders is more important.the dominance of this model on various kinds of criminal justice strategies and its revival since the first half of the twentieth century, due to be studied in detail through theoretical and its outcome evaluation.
In this article while studying theoretical foundations and critics of this model, we will pay attersion to  some criminological researches about its outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice model
  • deterrence
  • theory
  • revial of deterrence theory
  • recidivism
  • evaluation of deterrence theory
 منابع‌:
1_ اداره‌ کل‌ مطالعات‌ و پژوهشهای‌ ستاد مبارزه‌ با مواد مخدر، (1377)  تأثیر اعدام‌ در روند مبارزه‌ با مواد مخدر در استان‌ کرمان‌ (1376 - 1367) ، منتشر نشده‌.
2_ اکبری, حسین (1379, مطالعه نظری و عملی کیفر مرگ در حقوق مواد مخدر ایران, در مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی _ کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی د ر قبال موادمخدر, ج اول , انتشارات روزنامه رسمی کشور, تهران
 3_ بکاریا سزار (1377)، رسالة‌ جرایم‌ و مجازاتها، ترجمة‌ دکتر محمدعلی‌ اردبیلی‌، چ‌ سوم‌، تهران‌، انتشارات‌ میزان‌.
 4_ ژان‌ پرادل‌ (1381)، تاریخ‌ اندیشه‌های‌ کیفری‌، علی‌ حسین‌ نجفی‌ ابرندآبادی‌، انتشارات‌ مجد، تهران‌.
5_ نجفی ابرند آبادی, علی حسین, 1382, از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی, مجلة تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی, شماره نهم و دهم.
 6_ _____, (75- 1374)  تقریرات‌ درس‌ جرم‌شناسی‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ شهید بهشتی‌.
 7_Andenaes, Johannes, (1968), Does Punishment deter crime? Criminal Law  Quarterly, 11:76_93
8_Abrahamsen, David, (1960) The psychology of crime  , Columbia university press. p.240.
9_Andenaes, Johannes (1952) General prevention: Illusion or reality? Journal of criminal law, criminology, and police science 43: 76-98.
10_Anderson. L., chiricos, T., and Waldo, G. (1977) Formal and informal sanctions: A comparison of deterrent effects. Social problems 25, 103-114.
11_Andenaes, Johannes (1974) Deterrence and specific offences. university of chicago law review 38: 537-53.
12_Andenaes, Johannes, (1966) The General preventive effects of punishment. university of pennsylvania law Review 114: 949-83.
13_Anderson, Linda S., Theodore G. Chiricos and Gordon P. Waldo . (1977) Formal informal sainctions: A comparison of deterrent effects, Social problems  , 25: 103-114
14_Apospori, Eleni, and Geoffrey Alpert (1993), The role of differential experience with the criminal justice system in changes in perceptions of severity of legal sanctions over time. Crime and Delinquency  , 39:184-194.
15_Bailey, William Chester, (1971) Models of deterrence  , Doctoral dissertation, Washington state university.
16_Ball, John. C. (1955) The Deterrence concept in criminology and law, Journal of criminal law, criminology and police science 46 (september - october) 347-359.
17_Barnes, Hary Elmer, and Negley K. Teeters (1951) New horizons in criminology, New Jersey: Englewood Cliffs, N. J: Prentice - Hall, p. 338.
18_Baum, T. Frank (1938) Crime and the community , Ginn and company, p.478.
19_Becker. g. (1968) Crime and punishment: An Economic approach. Journal of political economy , 76; 169-217.
20_Bedau, Hugo. A. (1970) Deterrence and death penalty: A reconsideration, Journal of criminal law, criminology and police science 61 (December), 539-548.
21_Bridges, George S., and James A. Stone (1986) Effects of criminal punishment on perceived threat of punishment: Toward an understanding of specific deterrence. Journal of research in crime and delinquency  , 13: 207-239.
22_Carrol, J., and weaver, f. (1986) Shoplifters' perceptions of crime opportunities: A process - tracing study, in D. cornish and R. Clark (eds.) (1986) Ibid, pp.19-38.
23_Claster, Daniel, S. (1967), Comprison of risk perception between delinquents and non-delinquents. Journal of criminal law and criminalogy  , 58:80-86.
24_Ehrlich, I (1973) On the usefulness of controlling individuals: An economic analysis of rahabilitation, incapacitation, and deterrence, Americam Economic Review 71 , pp. 307-322.
25_Fogel (1979) ibid, p.204.
26_Fogel (1979) ibid, pp.205-206.
27_Fogel, David (1979) We are the living proof: The justice model for corrections , Cincinnati, OH: Anderson Publishing Co.
28_Fuxer, Arthur (1948) Studies in criminology  , Coolidge foundation, p.74.
29_Gibbs, (1968) ibid, p.525.
30_Gibbs, J. (1968) Crime, Punishment and deterrence. Social science  quarterly, 48 march, pp. 515-530.
31_Gibbs, J., (1975) Crime, unishment and deterrence  . New York: Elsvier.
32_Godwind, George, (1957) Criminal man , Goerge Braziller, INC. p.106.
33_Grasmick and Mclaughlin, (1978) ibid.
34_Grasmick, Harold G., and Steven D. Mclaughlin (1978) Deterrence and social control, (Comment on silberman, ASR, june, 1978), American Sociological Review 43:272-278.
35_Hall, Jerome (1952) Theft, law and society  , (2nd ed), Bobbs-Merrill, pp.284-287.
36_Horton, Paul B. and Gerald R.Leslie (1965) The sociology of social problems  , New York: Appleton - Century - crofts p.108.
37_Jeffery. C. R. (1990) Criminology: An interdisciplinary approach,  New Jersey: Englewood Cliffs, prentice Hall.
38_Liska, A (1981) Perspective on Deviance , New Jersey: Englwood, NJ: Prentice - Hal, Inc, p. 92.
39_Logan, C. (1972) General deterrent effects of imprisonment, Social forces 51 - september, 64-73.
40_Logan, H. Charles, (1971) Legal sanction and deterrence from crime,  Doctoral dissertation, Indiana university, pp.136-142.
41_Menninger, kart (1966), The crime and punishment , The Viking press, p.108.
42_Minor W. William and Joseph Harry (1982), Deterrent and experiential effects in perceptual deterrence research: A replication and extention. Journal  of research in crime and delinquency . 19:190-203.
43_Polsenberge, Christina Rut. (1994) Survival analysis and specific deterrence:  Integrating theoretical and emprical models of recidivism . Doctoral Dissertation, The university of Maryland, p.51.
44_Roshier, B. (1989) Controlling crime , Chicago, IL: Lyceum Books, Inc.
45_Rubin, Sol, (1961) Crime and juvenile delinquency: A rational approach to penal problems (2nd ed), Ocena publications, p.29.
46_Schmideberg, Melitta (1960) The offenders' attitude toward punishment, Journal of criminal law, criminology and police science , 51 (septermber) 328-334.
47_Sellin, T. (1952) Murder and the penalty of dedath. Annals of the Americam Academy of political and social science , No. 287.
48_Silberman, Matthew, (1976) Toward a theory of criminial deterrence, American Sociological Review , 41: 442-461.
49_Tittle , R. Charles (1969) Crim rates and legal sanctions. Social Problems  , Vol.16, pp.409-423.
50_Tittle, C. (1969) Crime rates and sanctions, Social problems,  16 (spring),  408-423.
51_Toby, Jackson (1957) Social disorganization and stake in conformity: Complementary factors in the predatory behavior of hoodlums, Journal of criminal law, criminology and police science , 48:12-17.
52_Vold, G. and Bernard, T. (1986) Theoretical crimininology (3nd ed), New  York: Oxford university Press.
53_Waldo, G., and Chiricos, T. (1972) Perceived penal sanction and self reported criminality, Social problems  19: 522-40.
54_Walter, C. Reckless (1967), The crime problem (4th ed.), Appleton Century  Crofts, p.508.
55_White, William  A. (1933) Crimes and criminals , Farrar and Rinehart, INC. p.157.
56_Williams, F., and Mcshane, M. (1988) Criminiological theory. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall. p. 34.
57_Woud, Arthur E., and John B. Waite (1941) Crime and it's treatment  , New York: American Book Co.; Barnes , Harry E., and Negley K. Teeters (1951) ibid, p.75.
58_Wrong, Dennis, (1961) The oversociolized coception of man in modern sociology. American Sociolagical Review  . 26: 183-193.
59_Zimiring, Franklin, and Gordon Hawkins (1968)  "Deterrence and Marginal groups", Journal of research in crime and delinquency.
 
CAPTCHA Image