نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده ­کنندة آن آسیبی می­رسد، همین­قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً  از کالای صنعتی بوده,کافی است که برعیب کالا و در واقع, تعدی یا تفریط سازنده  در ساختن آن دلالت نماید, بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین­طور رفتار توزیع­کنندگان که استفاده­کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است ، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر, منتسببه اشخاصی است که آنرا عرضه کرده­اند و وی با لحاظ این فرض یا امارة تقصیر که از جانب آنها قابل رد است، درمقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده, مسؤولیت خواهند داشت واگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه, اقدام غیر مجاز استفاده­کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوة قهریه بوده است, از مسؤولیت کیفری مبری می­شود. در غیر اینصورت, صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسئول تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده  اثبات گردد,با لحاظ مادة 616 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه, حبس هم می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criminal Responsibility of the Producers of Industrial Products

نویسنده [English]

  • Abolhasan Shakeri

Assistant Professor of Mazandaran University

چکیده [English]

When a consumer suffers damages caused by an industrial product, the mere ascertainment that the physical harm was a direct result of the product will suffice to show the deficiency of the product and to rule on the gross negligence of the producer. Thus the producers’ products which contributed to the occurrence of the crime and also the conduct of the distributors who deceived the consumer to use the goods are attributed to the suppliers without there being a need to prove the fault and as a prima facie evidence. They will bear responsibility arising from the rebuttable assumption of the fault for the damages caused by the supplied products. If they could prove that the losses had arisen from the act of the consumer or of a third party or from a force majeure, they would be released from criminal responsibility. Otherwise the mere fact of causing damage will entail blood money due to the victim and if the fault of the supplier could be shown, he would be additionally convicted to imprisonment under Article 616 of the Iranian Penal Code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • physical harms caused by industrial products
  • criminal responsibility
  • Article 616 of the Iranian Penal Code
  • suppliers of industrial products
منابع
1_ قرآن کریم 
2_ ادریس، احمد عوض، دیه، ترجمة دکتر علیرضا فیض، وزارت فرهنگ وارشاد ، چ ­اول، 1372.
3_ آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور(جزایی) 1370-1328، تدوین فرج الله قربانی، 1371. 
4_ انصاری (شیخ )، مرتضی، مکاسب،  قم، موسسه مطبوعات دینی، چ چهارم،1366.
5_ الجبعی العاملی، (شهید ثانی)، زین الدین، شرح المعه، المکتب العلمیه الاسلامیه، ج دهم، 1403ق.
6_ خمینی (ره)، روح الله، موازین قضائی، ترجمة حسین کریمی، شکوری، ج اول، 1365
7_ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول جدید, ج9، 1372،
8_ راسا، میشل لور، مسؤولیت مدنی ، ترجمة دکتر اشتری، نشر حقوقدان، چ اول، 1375.
9_ فرشاد یکتا، محسن، مفهوم حقوق اقتصادی، تهران، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، 1356.
10_ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و 1375
11_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و تملیکی)، تهران، نشر بهمنشیر، چ سوم، 1363.
12_ ______، ضمان قهری، تهران، نشر دهخدا، چ اول،1362.
13_ کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضائی، جزوه پاسخ و سوالات، ج اول،1362.
14_ لازرژ، کریسین، سیاست جنائی، ترجمة دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر یلدا، چ اول، 1375.
15_ محقق داماد، مصطفی، جزوه قواعد بخش جزایی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1371.
16_ ______, قواعد فقه, نشر علوم اسلامی, چ اول, 1363, ج 1.
17_ محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر یلدا، چ اول،1373.
18_ محمصانی، صبحی، فلسفة قانونگذاری در اسلام، ترجمة اسماعیل گلستانی، تهران، نشر یزدانی، 1346.
19_ مرعشی (آیة الله)، سیدمحمد حسن، قاعدة تسبیب، مجله دادرسی، پیش شماره دوم، 1375.
20_ ______، دیدگاههای نو در حقوق کیفری، تهران، نشر میزان، چ اول، 1373.
21_ مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد الفقهیه، نشر الاسلامی، چ اول، 1412ق .
22_ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، اصطلاحات و تعریف ایزو 8403،  نشریة استاندارد، شماره 50، 1374.
23_ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ هفتم،1981 م، ج 43.
24_ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران،کانون وکلای دادگستری مرکز، چ اول،1369.
 
25_The encyclopedia Americana, Consumer Protection, Grolier International Inc,        newyork , 1981, Volume seven
26_ Laws texts, Under Supervision of DR .G. Eftekhar , product liability Laws in the USA &  EEC Countries 1984.
27_ prosser & Keeton, The law of torts, wether pulishing co, 1987.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The inflating  groth  of  economic  activities and  the  supporting the consumers  of
Industrial  products is a need arisen  from  the public rights  the necessity  of  which
has  new rules such as those in penal  law , due to which we can step  penalties resulting
from the industrial  products  against consumers in case of taking  place , and if it does take
place , the distributor has penal responsibility .
To this end we have to prevent  the production  of faulty goods from being  delievered to the consunming market before anything  wrong takes place . Generally   speaking , as attempt  to offend cannot  have  an  important role  in  preventing  the  consumers  from
being  impaired  the legislator  has penal  laws for producing some of  the  goods and  with 
regard  to Iranian  law  ,  trespassing  will  cause punishment 
CAPTCHA Image