نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­ الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­ گردد.می­ توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت­ دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می ­گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از "فرار اصحاب دعوی یا یکی از آن ها از قانون صلاحیت ­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد". از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­ گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما  اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی ­پذیرد به نظر م ی­رسد درحقوق بین­ الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990  قانون مدنی، به­ منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده­ اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fraud to the Law in Private International Law

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Sheikholeslami

Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University

چکیده [English]

Fraud to the law is one of the important issues of private international law and one the notable topics of the conflict of laws. One could give two relatively different meanings of the concept of fraud to the law. First, avoiding the proper domestic or foreign law accompanied by voluntarily changing the connecting elements such as nationality and domicile. This study shows that the avoidance of the parties from the appropriate law is not always with the change of the connecting elements. A modern meaning of the concept of fraud to the law refers to the avoidance of both or either of the parties from the applicable law with a change of legal relations. From a substantive point also, the study of fraud to the law indicates that two material and mental element contribute to the establishment of this lagal institution. But ascertaining the mental element, that is, the fraudulent intent of the parties or one of them is not an easy task. It seems that according to Iran’s private international law and on the basis of Article 990 of the Civil Code, in order to prevent fraud to the law, those Iranians who have acquired foreign nationality are allowed to return to their Iranian nationality only if the Iranian government accepts their application and exercises its discretion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : fraud to the law
  • conflict of laws
  • connecting elements
  • lex causae
  • lex fori
منابع
الف_ فارسی
1_ ارفع نیا، بهشید، حقوق بین­الملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر آگاه، 1372.
2_ الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1378.
3_ بهنود، یوسف، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، ارومیه، نشر انزلی، 1369.
4_ حیدری، مسعود، مجله حقوق امروز ، تهران، شمارگان18-17، 1347.
5_ سلجوقی، محمود، حقوق بین­الملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر دادگستر، 1377.
6_ صفائی، سید حسین، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی،  تهران، نشر آگاه، 1370.
7_ عامری، جواد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، 1362.
8_ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر پایدار، 1376.
9_ نصیری، محمد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه،1380.
10_ نصیری، مرتضی، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، 1370.
11_ _____، حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، 1370.
ب_ لاتین  
12- Battifol,H, Lagarde,P, Droit international prive, Paris, Dalloz, 1999.
13- Bourel,P, Jurisclasseur de Droit International, Legislation Comparee ,1987.
14- Bourel,P, Loussouarn,Y, Droit international prive, Paris, Dalloz, 1998.
15- Delapradelle,G, “La Fraude  la loi”, Trav. du Comite fr. de dr. int pr. , 1973.
16- Foyer, J, La pradelle, Holleaux, Droit international prive, Paris, 1999.
17- Huss, A, Jurisclasseur de Droit Internatoinal,1983.
18- Lagarde, P.Revue Critique de Droit International Prive, 1985.
19- Lisbonne , J, Jurisclasseur de Driot International, Legislation , Comparee ,1990.
20- Mayer, P, Droit International Prive, Paris, 1999.
21- Niboyet,Traite de Droit International Prive, Paris, 1950.
22- Schwind, F, Cours general de Droit International Prive, recueil des cours de l’academie de droit international, 1984.
CAPTCHA Image