نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استاد دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، تهران، ایران.

3 استاد دانشگاه تهران

10.22096/law.2019.90452.1291

چکیده

بررسی تطبیقی استقلال بانک‌مرکزی در حقوق ایران و آمریکا
چکیده
به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال‌رزرو آمریکا یکی از مستقل‌ترین بانک‌های‌مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضاء شورای‌پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رئیس‌کل بانک‌مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک‌مرکزی متعاقب تغییر دولت‌ها، نشان‌گر وابستگی بانک‌مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان‌مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای‌نگهبان و مصوبات مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام، نشان می‌دهد که تصور درستی از وظایف بانک‌مرکزی و لزوم استقلال آن، وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلیِ استقلال بانک‌مرکزی، از نظر بین‌المللی، مستقل بودن بانک‌مرکزی باعث می‌شود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک‌مرکزی به دولت، دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش گردیده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک‌مرکزی، در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of central bank independence in Iranian and American law

نویسندگان [English]

 • Rahman Agaei 1
 • Rabia Eskeni 2
 • Nejad Ali Almasi 3

1 Ph.D student of Private Law, Islamic Azad University Zanjan, Zanjan, Iran.

2 Professor, Department of Law, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

According to the solutions provided in the law, the US Federal Reserve is one of the most independent central banks in the world. In Iran, in practice, the composition of the members of the Monetary and Credit Council and the accuracy of the legal conditions for dismissal and appointment of the Governor of the Central Bank and the review of changes in the management of the Central Bank after the change of governments indicate the Central Bank's dependence on the government. From a procedural point of view, a detailed study of the negotiations between members of parliament and the theories of the Guardian Council and the approvals of the Expediency Discernment Council, while passing the relevant laws, shows that there is no correct idea of the central bank's duties and its independence. Regardless of the central bank's domestic goodwill, internationally, the central bank's independence makes it impossible for other countries to seize the central bank's foreign assets under the pretext of the central bank's dependence on the government.  In this article, an attempt has been made to compare the independence of the central bank in Iranian and American law with a comparative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Central Bank
 • Federal Reserve
 • Esteghlal
 • Iran
 • USA
 • Government
 1. کتاب­نامه

  الف- کتب و مقالات

  الف-1: فارسی

  1. 1.         امامى، حسن(بی تا)، حقوق مدنى، جلد4، تهران: انتشارات اسلامیة.
  2. 2.         آهنی، بتول (1384)، انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی، پایان نامه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
  3. 3.         آهنی، بتول(1391)، «اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی»، فصلنامه حقوق، شماره 1، دوره42، صص37-52.
  4. 4.         برات دستجردی، نگین و عرفان، آرزو(1391)، «بررسی عوامل موثر در گرایش به ازدواج اینترنتی در بین دانشجویان»،  مطالعات میان رشته­ای در رسانه و فرهنگ، شماره4، دوره2، صص65-82.
  5. 5.         بناء نیاسری، ماشاء­الله (1385)، «تشکیل قرارداد در فضای سایبر»، مجله پژوهش­های حقوقی مؤسسه شهر دانش، شماره9، دوره5، صص48-65.
  6. 6.          تاتنباوم، اندرو(1380)، شبکه­های کامپیوتری، ترجمه عین الله جعفر نژاد، چاپ ششم، تهران، توسن دانش.
  7. 7.         جلالی، زهرا (1394)، بررسی نکاح و انحلال آن در فضای سایبری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده حقوق.
  8. 8.          حبیب‌زاده، طاهر(1390)، حقوق فناوری اطلاعات، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
  9. 9.         حسینی ادیانی، ابوالحسن(1382)، «نکاح معاطاتی»، مجله مقالات و بررسی­ها، شماره5، دوره36، صص109-123.
  10. 10.      خورسندیان، محمدعلی و شنیور، قادر(1392)، «واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری»، مجله فقه و حقوق اسلامی، شماره6، دوره4، صص55-84.
  11. 11.      ساروخانی، باقر(1370)، درآمدی بر دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران:کیهان.
  12. 12.       طاهری، حبیب الله(1418ه.ق)، حقوق مدنی، جلد3، چاپ دوم، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  13. 13.      غیاثی ثانی، اعظم (1391)،تأثیر زمان و مکان بر حقوق و تکالیف زوجین، رساله دکتری رشته فقه و مبانی حقوق، پژوهشکده امام خمینی.
  14. 14.      کاتوزیان، ناصر (1376)، قواعدعمومی قراردادها، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  15. 15.      کاتوزیان، ناصر(1387)، حقوق خانواده، جلد1، چاپ ششم، تهران: میزان.
  16. 16.       محقق داماد، سیدمصطفی(1390)، بررسی فقهی حقوق خانواده، چاپ شانزدهم، قم: مرکز نشر علوم اسلامی.
  17. 17.      محمدی اصل، عباس(1393)، «جنسیت و ازدواج سفید»، ماهنامه گزارش، شماره263، دوره5، صص18-21.
  18. 18.      مظاهری کوهانستانی، رسول و ناظم، علیرضا(1393)، مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، چاپ اول، تهران: جنگل.
  19. 19.       معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه(1389)، قواعد حقوق تجارت الکترونیک، چاپ اول، تهران: جنگل.
  20. 20.      مقامی نیا، محمد(1391)،«نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی­های آن»، دو فصلنامه دانش حقوق مدنی، شماره1، دوره1، صص85-98.
  21. 21.      میرداداشی، مهدی و ستوده، حمید(1391)،  «انشای فعلی نکاح»، مجله حقوق اسلامی، شماره32، دوره9، صص123-150.
  22. 22.      ابن ادریس، محمدبن منصور(1410ه.ق)، السرائر، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  23. 23.      ابن منظور، جمال الدین(1414ه.ق)، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دارالفکر.
  24. 24.      اراکی، محسن(1427ه.ق)، «دراسة حول حکم المعاطاة فی النکاح»، مجله فقه اهل بیت، شماره43، صص63-80.
  25. 25.      الاشقر، اسامه(1420ه.ق)، مستجداتفقهیهفیالزواجوالطلاق، عمان: دار النفائس، ط ١.
  26. 26.      اصفهانی(کمپانی)، محمدحسین(1374)، نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، جلد2، قم: انتشارات سیدالشهداء.
  27. 27.      اصفهانى، محمد بن حسن(1416ه.ق)، کشف اللثام ، جلد7، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  28. 28.      انصاری، مرتضی (بی تا)، فرائد الأصول، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  29. 29.       انصاری، مرتضی(1415ه.ق)، کتاب النکاح، چاپ اول، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
  30. 30.      ایروانى، على بن عبد الحسین(1406ه.ق)، حاشیه المکاسب، جلد1، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
  31. 31.      آخوند خراسانی، محمدکاظم(1409ه.ق)، کفایه الاصول، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت(ع).
  32. 32.      بحرانى، آل عصفور(1405ه.ق)، الحدائق الناضرة، چاپ اول، قم: جامعه مدرسین.
  33. 33.      بدران، ابوالعینین بدران(بی تا)، الفقه المقارن للاحوال الشخصیه، جلد1، بیروت: دارالنهضة العربیه.
  34. 34.      ترمذی، محمد بن عیسی(1395ه.ق)، سنن الترمذی، جلد3، مصر: مطبعة مصطفی البابی الحلبی.
  35. 35.      التهامی، سامح عبد الواحد(2008)، التعاقدعبرالانترنت، مصر: دار الکتب القانونیه.
  36. 36.      جزیرى، عبدالرحمن؛ غروى، محمد؛ مازح، یاسر (1419ه.ق)،‌ الفقه على المذاهب الأربعة، جلد4، چاپ­اول، بیروت: دارالثقلین.
  37. 37.      جوهری، اسماعیل­بن حماد (1410ه.ق)، الصحاح، جلد1، چاپ­اول، بیروت: دارالعلم للملایین.
  38. 38.      حر عاملی، محمدبن حسن(1409ه.ق)، وسائل الشیعه، جلد21، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت(ع).
  39. 39.      حلبى، حمزه بن علی(1417ه.ق)، غنیه النزوع، چاپ اول،قم: مؤسسه امام صادق(ع).
  40. 40.      حلی، جعفربن حسن(1408ه.ق)، شرائع الاسلام، چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیان.
  41. 41.      حلی، حسن بن یوسف(1413ه.ق)،  قواعدالاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  42. 42.      خوانساری، محمد(بی تا)، الحاشیه الثانیه علی المکاسب، چاپ اول، بی جا.
  43. 43.      خویی، ابوالقاسم(بی تا)، مصباح الفقاهه(المکاسب)، جلد3، بی جا.
  44. 44.      الزحیلی، وهبه(1406ه.ق)، الفقه الاسلامی وادلته، جلد7، چاپ اول، دمشق: دارالفکر.
  45. 45.      سبحانی، جعفر(بی تا)، نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه، جلد1، چاپ اول، قم.
  46. 46.      الشربینی، محمد بن أحمد(1994م)، مغنی المحتاج، جلد4، بیروت: دارالکتب العلمیه.
  47. 47.      شریف مرتضى، على بن حسین(1415ه.ق)، الانتصار، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  48. 48.      صدر، محمدباقر(1433ه.ق).دروس فی علم الاصول، الحلقه الثانیه، چاپ هفتم، قم: دارالعلم.
  49. 49.       طباطبایی حائری، علی بن محمد(1418ه.ق)، ریاض المسائل، جلد11، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت.
  50. 50.             طباطبایی یزدی، محمدکاظم(1409ه.ق)، العروة الوثقى، جلد2، چاپ دوم، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
  51. 51.      طباطبایی، محمدحسین(1417ه.ق)، المیزان، جلد5، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  52. 52.      طوسی، محمدبن حسن(1407ه.ق)، الخلاف، جلد4، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  53. 53.      عاملی(شهید ثانی)، زین الدین(1410ه.ق)، الروضه البهیه، چاپ اول، قم: کتابفروشی داوری.
  54. 54.      عاملی، زین الدین(1413ه.ق)، مسالک الأفهام، جلد 7، چاپ اول، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
  55. 55.      عطیه البحر، عبدالرحمن(2005-2006)،  عقود الزواج المعاصر فی  الفقه الاسلامی، رساله ماجستیر، جامعه الغزه الکلیه الشریعه و القانون.
  56. 56.      عمانى، حسن بن على(بی تا)،مجموعه فتاوى ابن أبی عقیل، چاپ اول، قم.
  57. 57.      قاسم، یوسف(1987)، حقوقالأسرةفیالفقهالإسلامی، القاهره: دار النهضة العربیة.
  58. 58.         مجاهد، اسامه ابوالحسن(2003)،خصوصیةالتعاقدعبرالانترنت، قاهره: دار النهضة العربیة.
  59. 59.      مظفر، محمدرضا(بی تا)، اصول الفقه، چاپ دوم، قم: انتشارات اسماعیلیان.
  60. 60.       مغنیه، محمد جواد(1421ه.ق)، الفقه علی المذاهب الخمسه، جلد2، چاپ دهم، بیروت: دارالتیار الجدید.
  61. 61.      المقدسی، محمد ابن قدامه(1417ه.ق)، المغنی، جلد7 ، بیروت: دارالحیاء.
  62. 62.      مکارم شیرازی، ناصر (1422ه.ق)، بحوث فقهیه هامه، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع).
  63. 63.      مکارم شیرازی، ناصر(1425ه.ق)، أنوار الفقاهة(کتاب النکاح)، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع).
  64. 64.      موسوی خمینی، روح الله (بی تا)، تحریر الوسیلة، چاپ اول، قم: مؤسسه مطبوعات.
  65. 65.      موسوی خمینی، روح الله(1421ه.ق)، کتاب البیع، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  66. 66.       نجفی، محمدبن حسن(1404ه.ق)، جواهر الکلام، جلد29، چاپ هفتم، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
  67. 67.      نراقی، احمدبن محمد(1415ه.ق)، مستند الشیعه، چاپ اول، قم: موسسه آل البیت(ع).
  68. 68.      الهم، محمدفرج(2014م)، «الحکم الشرعی للزواج عبر الشبکة العنکبوتیة»، جامعهبختالرضاالعلمیه،العدد العاشر، 24-41.
  69. 69.      یودی، حسن محمد(بی تا)، التعاقدعبرالانترنت، مصر: دار الکتب القانونیه.
   1. 70.      Brazell, Lorna(2003), Electronic Signatures Law and Regulation,Sweet & Maxwell, first Edition, EU Directive on Electronic Signature.
   2. 71.      Standing, Craig(2000), Internet Commerce Development,Boston, Artech  House Computing Inc, First Edition.
   3. 72.      http://www.biometrics.org
   4. 73.       http://www.noyasystem.com/support/webdesign/websites.aspx/1396/01/10
   5. 74.      www.aljazera.netnewspagecdd3aac
  70. 75.      حسین، الزینه و المدرس، المساعد، مشروعیه إبرام عقد الزواج عبر الانترنیت، 13/3/2020

  الف-2: عربی

  الف-3: لاتین

  ب- سایت‌های اینترنتی

  https://www.iasj.net /

  1. 76.      الشیخ عبدالرحمن السعیم

  //http://sohptelker.hooxs.comtoool-topi

  1. 77.     الشیخ یوسف القرضاوی، مجمع الفقه بالهند

  http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/fatwaDisplay

  1. 78.      فتوی اللجنه الدائمه (18/90) قرار رقم5(2/6) المجمع الفقهی الاسلامی

  http://www.islam-qa.com/ar/ref/10553

  1. 79.       کاظمی پور،شهلا

   https://wrc.ir/hora/detail/3/3/1392/41/419

   

   

CAPTCHA Image