نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی، خراسان رضوی، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، خراسان رضوی، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، خراسان رضوی، ایران.

10.22096/law.2019.57721.1071

چکیده

چکیده
تهدید فزاینده هرزه‌نگاری و پیامدهای مخرب بی‌شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم‌انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه‌نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم‌انگاری شده است و هرزه‌نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه‌نگاری کودکان واقع می‌شود، را جرم‌انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می‌شود را پیش‌بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه‌نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می‌باشد.
در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می‌شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی‌المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Pornography in Iranian and American Law

نویسندگان [English]

 • seyed hossein hosseini 1
 • zahra salehabadi 2
 • seyede saede hosseini 3

1 Associate professor, Faculty of Law, Ferdowsi University, Khorasan Razavi, Iran

2 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.

3 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.

چکیده [English]

The growing threat of pornography and its devastating effects on the family, women, children and society, in general, have led various countries, including Iran and the United States, to criminalizing this phenomenon. According to Iranian criminal law, some behaviours related to pornography have been criminalized with the approach of the absolute prohibition. In terms of means, pornography has both a visual aspect and an extension to the audio-visual content. With the spread of this phenomenon, the United States legal system has criminalized many behaviours in the field of child pornography and provided relatively severe punishments, including the death penalty and imprisonment. In the American legal system, child pornography is only a visual aspect and involves explicit sexual intercourse.
In this study, in order to get acquainted with the various aspects of this phenomenon, the historical course of federal laws and the elements of this crime in both legal systems are analyzed to identify the shortcomings in the rules and even eliminate those gaps. In this way, appropriate measures can be taken to address this global phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pornography
 • Criminal Protection
 • Cyberspace
 • Comparetive Study
 1. کتاب‌نامه­

  الف- کتب و مقالات

  الف-1: فارسی

  1. 1.       بی.کلاین، ویکتور (1384) الف، «تأثیرات هرزه­نگاری اینترنتی بر بزرگسالان»، سیاحت غرب، شماره22، صص 30-45.
  2. 2.       بی.کلاین، ویکتور (1384) ب، «هرزه نگاری و تهاجمات جنسی علیه زنان»، سیاحت غرب، شماره23، صص 48-57.
  3. 3.               جلالی فراهانی، امیرحسین (1389)، کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن. چاپ­اول، تهران: نشر خرسندی.
  4. 4.       حبیب­زاده، محمدجعفر؛ رحمانیان، حامد (1390)، «هرزه­نگاری در حقوق کیفری ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شمارۀ76، دورۀ75، صص89-121.
  5. 5.       عالی­پور، حسن (1390)، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، چاپ سوم، تهران: انتشارات خرسندی.
  6. 6.        غمامی، سید محمدمهدی (1384)، «فضای مجازی(سایبر) پدوپورنوگرافی: جرایم بر ضد محتوا، نسبت به کودکان در محیط مجازی با بررسی تطبیقی در فرانسه و آمریکا»، اصلاح و تربیت، سال چهارم، شمارۀ38، صص52-54.
  7. 7.        قدسی، زهرا؛ مجتهد سلیمانی، ابوالحسن (1389)، «جرایم رایانه­ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به­ویژه جرم قوادی و هرزه­نگاری»، فقه و حقوق خانواده، سال­پانزدهم، شمارۀ53، دورۀ15، صص118-138.
  8. 8.       کار، جان (1382)، «پورنوگرافی کودک، (مقدمه و پیشینه قضایی)»، ترجمۀ محمدحسن دزیانی، خبرنامه انفورماتیک، شمارۀ87، صص60-65.
  9. 9.       کار، جان (1392)، «تلاش طاقت­فرسای بریتانیا در مبارزه با بزهکاری»، ترجمۀ حسن علی چرپانلو، سیاحت غرب، شمارۀ 126و127، صص32-36.
  10. 10.    محسنی، فرید (1390)، «سهم کودکان و نوجوانان از حمایت کیفری در فضای مجازی و حقیقی»، آموزه­های حقوق کیفری، شمارۀ1، دورۀ1، صص137-169.
  11. 11.    معاونت آموزشی قوه قضاییه (1389)، مسائل قضایی هرزه­نگاری در محیط سایبر، چاپ­اول، تهران: انتشارات راه نوین.
  12. 12.    نگهی، مرجان (1391)، «مقابله با هرزه­نگاری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین­المللی و قوانین کیفری ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال­سوم، شمارۀ2، دورۀ3، صص159-135.
   1. Akdeniz, yaman. (2008). Internet child pornography and the law: national and international responses. London: Routledge.‏
   2. Bacon, Stephen L. (2011), "A Distinction Without A Difference: receipt And Possession Of Child Pornography And The Double Jeopardy Problem", University of Miami Law Review. vol. 65,pp.1027-1058.‏
   3. Balmer, Jr steven (2010), "The Limits of Free Speech, Pornography and the Law", Aberdeen student law review (United Kingdom), Vol.1, pp. 66-82.‏
   4. Basbaum, jess.p (2010), "Inequitable sentencing for possession of child pornography: A failure to distinguish voyers from pederast", Hasting law journal, Vol.61, pp. 1281-1306.
   5. Birkhold, Matthew H (2013) “Freud on the Court: re-interpreting sexting & child pornography laws”, Fordham Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal, vol.23, pp 897-941.‏
   6. Clough, jonathan (2012),  "Lawful acts, unlawful images: The problematic definition of child pornography", Monash University Law Review, Vol.38, No.3, pp. 213-245.‏
   7. Egan, Christina (1996(, "Level of Scienter Required for Child Pornography Distributors: The Supreme Court's Interpretation of Knowingly in18 U.S.C. 2252", J. Crim. L. & Criminology, Vol.86, No 4, pp 1341-1382.
   8. Exum Jefferson, J. (2009), "Making the punishment fit the (Computer) crime: Rebooting notions of possession for the federal sentencing of child pornography offenses", Richmond journal of law and technology, Vol.16, pp. 1-43.‏
   9. Fears, Chad. R. (1998) "Shifting the Paradigm in Child Pornography Criminalization: United States v. Maxwell", BYU LAW. Review.vol.1998. No. 2,issue17,pp 835-876.‏
   10. Ferraro, Monique M., Eoghan, Casey (2005). Investigating child exploitation and pornography: The internet, law and forensic science. Cambridge:Elsevier Academic Press.
   11. Hanley kosse, susan (2004), "Virtual child pornography: A United States update", Communications law (Haywards Heath), vol.9, No.2,pp 39-46.‏
   12. Harduf, Asaf (2016), "criminalization downloads evil: reexamining the approach to electronic possession when child pornography goes international", Boston university interntional law journal, Vol.34, pp. 279-318.
   13. Hessick, Carissa Byrne (2016)(a) "child pornography sentencing in the sixth circuit" University of Dayton law review,vol 41. No.150. pp 381-413.
   14. ‏Hessick, Carissa Byrne (2016)(b). Refining Child Pornography Law: Crime, Language, and Social Consequences. Michigan:University of Michigan Press.
   15. Kinsley Jennifer m.  (2014) "First Amendment Sexual Privacy: Adult Sexting and Federal Age-Verification Legislation" New Mexico Law Review, Forthcoming, pp1-45.‏
   16. Malamuth, Neil M (1999), "pornography", Encyclopedia of violence, peace, and conflifct, united states: academic press. Vol.3, pp. 77-89.
   17. Ost, Suzanne (2009), Child pornography and sexual grooming: Legal and societal responses, London: Cambridge University Press.
   18. Sastry Pendyala, Krishna; Sinha, Anjana (2010), "Regulation of Pornography on Internet – Issues", The Indian Police Journal, Vol. LVII, No.4, pp. 45-52.
   19. Taylor, max; Quayle, Ethel (2003), Child pornography: An internet crime, London: Routledge.‏
   20. Wells, Melissa; Finkelhor, David; Wolak, Janis; Kimberly, Mitchell  j (2007), "Defining Child Pornography: Law Enforcement Dilemmas in investigations of Internet Child Pornography Possession", Police Practice and Research, Vol.8, No.3, pp. 269-282.‏
   21. Wortley, Richard; Smallbone, Stephen (2012), child pornography on the internet, Washington, DC: US Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.

  الف-2: لاتین

CAPTCHA Image