نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه مفید

چکیده

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیش‏بینی نموده‏اند که امکان اقامۀ دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران می‏دهد. نتیجۀ دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطه‌مند در قوانین ما پیش‏بینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله می‌توان به مادۀ (218) قانون مدنی و مادۀ (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهم‌ترین شرط آن سوءِ‌نیت مدیون در انتقال اموال است.

عنوان مقاله [English]

Absence of Influence Claims of the Debtors on the Rights of Lebanon and Egypt and Adaptation it to Internal Regulations

نویسندگان [English]

 • Akbar Zakerian 1
 • Mohammad Mahdi Meghdadi 2

1 Ph.D. student in private law, Arak branch, Islamic Azad University, Email: Zakerian.law@gmail.com

چکیده [English]

When  the  property  situation  of  the  debtor  is  getting  worse,  the  debtor may  deliberately  make  transactions  that  would  be  detriment  his/her creditors and deduction of the public security debt. The creditors, in such case, due to the statute, can interfere in the Issued possessions by debtors. Because  this  possession,  may  impress  the  public  security  (debt  public security)  and  it  caused  weakness  of  this  public  security.  In  some  Arab countries,  including  Egypt  and  Lebanon,  the  legislators  have  predicted rules to protect creditors; that gives to creditors the opportunity litigation absence  of  influence  claims  of  debtor's  possessions.  The  result  of  the absence  of  influence  claims  of  debtor's  possession  in  the  Egypt  and Lebanon right is equal to absence of ability to refer to the contract in Iran law. An institution that has entered to Iran’s rights from other countries' right, but It is not predicted directly and as a criterion in the laws of our country,  and  only  in  limited  cases,  the  legislator,  has  ordered  to  the absence of the ability to refer some possessions and transactions, explicitly or implicitly, for instance we can refer to the civil code of Article (218) and  Article  (4)  of  law  in  the  manner  of  implementation  of  financial convictions. Absence of influence claims, though, have similarities with  the idiomatic absence of influence, but, it is different from it and has some conditions and special effects that the most important of its condition is the bad intention of debtors to transfer of property.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creditor
 • Debtor
 • Absence of Influence Claims
 • Absence of Ability to Refer to the Creditor's Public Security
 • bad Intention
 1. الف- فارسی

  1. 1.        الفت، نعمت‏اله و ذاکریان، اکبر (1393)، «بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون»، مجله حقوق تطبیقی (نامه مفید)، شماره 103، صص95-116.
  2. 2.        ایزانلو، محسن و شریعتی‌ نسب، صادق (1391)، «مطالعه تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه»، مجله حقوق خصوصی، دوره9، شماره2، صص35-66.
  3. 3.        جعفـری لنگرودی، محمدجعفـر (1376)، دانشنامـه حقوقی، جلـد سـوم، چاپ پنجـم، تهــران: انتشارات امیرکبیر.
  4. 4.        درویش خادم، بهرام (1370)، معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلام و ایران با مطالعه تطبیقی، چاپ ‌اول، تهران: مؤسسه کیهان.
  5. 5.        ستوده تهرانی، حسن (1350)، حقوق تجارت، چاپ اول، تهران: چاپخانه مرد مبارز.
  6. 6.         شهیدی، مهدی (1380)، حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد1، چاپ‌ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  7. 7.        شهیدی، مهدی (1383)، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  8. 8.        صفایی، سیدحسین (1387)، دوره مقدماتی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد2، چاپ ‌ششم، تهران: نشر میزان.
  9. 9.        کاتوزیان، ناصر (1346)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ ‌دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  10. 10.     کاتوزیان، ناصر (1383)، قواعد عمومی قراردادها، جلد2و3، چاپ ‌ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
  11. 11.     کاتوزیان، ناصر (1374)، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران: مؤسسه نشر یلدا.
  12. 12.     ابوالخیر، عبدالسمیع عبدالوهاب (2002)، احکام ‏الإلتزام فی قانون المعاملات المدنیة الاماراتی الاتحادی، چاپ اول، دبی: مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة.
  13. 13.     ابوالسعود، رمضان (1994)،  احکام الإلتزام، الطبعة الاولی، بیروت: دارالجامعیة.
  14. 14.     حسـن فــرج، توفیـق (1992)،  النظریـة العامة للإلتزام فـی مصـادر الإلتـزام، الطبعة الاولـی، بیروت: دارالجامعیة.
  15. 15.     سعــد، نبیل ابراهیـم (1998)، نظریة العامة للإلتـزام، الطبعـة الاولی، بیروت: دارالنهضة العربیة للطباعة و النشر.
  16. 16.     سلطان، انور (1974)،  احکام‏الإلتزام: الموجز‏ فی ‏النظریة العامة العقد، الطبعة الاولی، بیروت: دارالنهضة العربیة للطباعة و النشر.
  17. 17.     السنهــوری، عبدالرزاق احمـد (1998 الف)، الوسیط فـی شرح القانون المـدنی الجدیـد؛ نظریة الإلتزام بوجه عام، الطبعة الثانیة الجدیدة، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیة.
  18. 18.     السنهــوری، عبدالرزاق احمـد (1998 ب)، مصـادر الحق فی فقه الإسلامـی، الطبعة الثانیه الجدیده، بیروت: منشأ الحقوق، منشورات الحلبی الحقوقیة.
  19. 19.     یکن، زهدی (بی‌تا)، شرح قانون الموجبات و العقود، الطبعة الاولی، بیروت: منشورات مکتبة العصریة.

  ب- عربی

CAPTCHA Image