نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی جامعة‌المصطفی العالمیه (ص)

10.22096/law.2019.34503

چکیده

یکی از مشترکات همۀ نظام‌های حقوقی در زمینۀ حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک‌های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص ـ از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان ارادۀ انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی ـ فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب دانایی ابنای بشر و شاید رسوخ اندیشه‌های حقوق بشری در حمایت از منافع اشخاص، حقوق قراردادهای کشورها نیز «اعتبار و الزام حقوقی» معاملات نوعاً نافع صغار و «قابلیت ابطال» شماری از قراردادهای نافع ولی ریسک‌پذیر وی و نیز نظارت ولی را جهت کاهش شمار قراردادهای باطل صغار پیش‌بینی کرده است. اشتراک اجمالی نظام‌های حقوقی دو کشور ایران و انگلستان در اتخاذ برخی مبانی واحد و برخی رویکردهای فوق از یک سو و اختلاف آن‌ها در موارد دیگر، می‌تواند زمینۀ مناسبی برای بررسی تطبیقی تأسیسات حقوقی دو کشور باشد. بر پایۀ این اشتراکات و اختلافات، می‌توان از قانون‌گذار داخلی انتظار داشت ترتیبات حقوقی‌ای را فراهم آورد که منجر به آماده‌سازی صغیر برای حیات حقوقی وی بعد از بلوغ می‌شود، نظیر آنچه در حقوق قراردادهای انگلستان ـ با اعتبار قراردادهای سودمند صغیر ـ پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Legal Status of Minor Contracts and the Basis of their Validity in Iranian and UK Laws

نویسندگان [English]

 • Seyyed Hassan Shobeiri (Zanjani 1
 • Seyyed Ahmad Mousavi 2

1 Associate professor of Faculty of Law, University of Qom

2 Master in Private Law of Al-Mustafa International University

چکیده [English]

One of the commonalities of all legal systems in the field of contract law is the requirement of legal capacity of the parties entering into a contract. One of the criteria of this competency is related to mental ability to exercise their financial rights and responsibilities. According to an ancient rule, contracts of a range of persons including minors who suffer from lack of contractual intention have no legal effect except in rare circumstances. But nowadays with the overall increase in human beings’ rate of knowledge and the spread of human rights ideas to protect the interests of persons, the law of contract in many countries recognizes the legal validity of minors’ beneficial contracts and the voidable character of certain beneficial but risky transactions of the minors and provides for the supervision of the guardians in order to reduce the number of their void contracts. The broad agreement of Iranian and English legal systems in adopting a common basis and approach, on one hand, and their difference on other aspects, on the other hand, provide a good reason for a comparative study of their legal institutions. Building on these common and differentiated points, one may expect the Iranian legislator to provide for measures intended to prepare minors for their legal life after maturity. These measures may include provisions such as those found in English contract law for the validity of minors’ beneficial contracts

کلیدواژه‌ها [English]

 • Minor’s Contract
 • Contract Law
 • Validity Basis
 • Necessary Contract
 • Beneficial Contract
 • Voidable Contracts
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران: انتشارات اسلامیه، 1385.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1388.
  3. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، ج1، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد، 1386، چاپ ششم.
  4. ـــــــــــــــ ، حقوق مدنی3، تعهدات، تهران: مجد، 1394.
  5. صفایی، سیدحسین؛ و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، تهران: سمت،1393، چاپ بیست‌ویکم.
  6. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388، چاپ اول.
  7. ـــــــــــــــ ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج3، آثار قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ پنجم.
  8. نوین، پرویز، حقوق مدنی تطبیقی، حقوق قراردادها و تعهدات، تهران: کتابخانۀ گنج دانش،1390، چاپ اول.
   1. Chris Turner. Contract Law, (2st ed.). Hodder Education, London, United Kingdom, 20 Dec 2009.
   2. Guenter Treitel. The Law of Contract, (11st ed.). Sweet & Maxwell, London, 2003.
   3. Hugh Beale. Chitty on Contracts, General Editor, Vol 1 , (31st ed.). Sweet & Maxwell, London, 2012.
   4. Jack Beatson FBA, Andrew Burrows FBA QC (Hon), John Cartwright. Anson's Law of Contract, (29th Revised edition.). Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 17 Oct 2010.
   5. Michael Furmston. Cheshire, Fifoot and Furmston's Law of Contract, (16th Revised edition.). Oxford University Press, Oxford, United Kingdom, 25 Oct 2012.
   6. Paul Richards. Law of Contract, (9st ed.). Pearson Longman, Harlow, United Kingdom, 2009.
   7. Chaplin v Leslie Frewin (Publishers) Ltd [1966].
   8. Chaplin v Leslie Frewin (Publishers) Ltd[1966]Ch 71 at 88.
   9. Chapple v Cooper, 13 M & W 252 at 258, 1844.
   10. Clements v London and North Western Rly Co (1894) 2 QB 482.
   11. Codington v Codington, L.R. 7 H.L. 854, 1875.
   12. Cowern v Nield 2 KB 419 at 422, 1912.
   13. Dale v Copping, Huggins v Wiseman, 1690.
   14. Davies v Beynon-Harris, 47 TLR 424; Settled Land Act 1925, s 27 (2), 1931.
   15. De Francesco v Barnum, 45 ChD 430, 1890.
   16. Doyle V. white city stadium, 1KB 110 at 131, per Slesser LJ, 1935.
   17. Fawcett v Smethurst, 84 LJKB 473, 1914.
   18. Flower v London and North Western Rly Co [1894] 2 QB 65.
   19. Flower v London and North Western Rly Co[1894] 2QB65.
   20. Goode v Harrison, 5B & Ald 147 at 169, per Best J, 1821.
   21. Hamilton v Hamilton, 1 Ch. 396, 1892.
   22. Helps v Clayton, 17 CBNS 553, 1864.
   23. Lovell and Christmas v Beauchamp, AC 607 at 611, 1894.
   24. Martin v Gale, 4 ChD 428 at 431, per Jessel MR, 1876.
   25. Nash v Inman, 2 KB 1, 1908.
   26. Nelson v Stocker, 4 De G & J 458, per Turner LJ at 464, 1859.
   27. North Western Ry. v M'Michael, 5 Exch 114 at 123, 1850 .
   28. Peters v Fleming,  6 M&W 42 at 46–7, per Parke B, 1840.
   29. ProformSports Managemen Ltd v Proactive Sports Management Ltd, 2006, 543.
   30. R Leslie Ltd v Sheill, 3 KB 607 at 612–13, per Lord Sumner, 1914.
   31. Roberts v Gray, 1 KB 520 at 528, 1913.
   32. Ryder v Wombwell, LR 4 Exch 32 at 38, 1868.
   33. Sir WC Leng & Co Ltd v Andrews, 1 Ch 763 at 769, 1909.
   34. Steinberg v Scala (Leeds) Ltd, 2 Ch 452 at 461, 1923.
   35. Whywall v Champion, 2 Stra 1083, 1738.

  ب ـ لاتین

  ج ـ پرونده‌ها و قوانین

   

CAPTCHA Image