نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه ژان مولن لیون3

2 دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی، پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی

10.22096/law.2019.34501

چکیده

امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به‌ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه‌های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش‌بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می‌سازد. این انتقال اختیارات می‌تواند با نظارت دادگاه و در جهت تأمین مصالح کودک، به‌ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Step-Parent in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

 • Elaheh Mohseni 1
 • Zeynab Mohammadzadeh 2

1 Ph.D. in Private law, Jean Moulin Lyon III University

2 Ph.D. in Islamic law and jurisprudence and Thought of Imam Khomeini, Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

چکیده [English]

Nowadays, with the increase of divorce and consequently remarriage, the legal status of step-parent becomes a core subject in family law debates, especially in western societies. By using library resources and through a comparative approach, this paper studies different ways of transferring of parental powers in general, and review the arguments for and against the legal recognition of step-parent. We then study different provisions that allow the transfer of authority and power to step-parent over the child’s person and property in French and Iranian law during the marriage of legal parent and step-parent. Finally, we provide suggestions to improve Iranian law. This paper argues for the necessity of adding provisions in Iranian law for the voluntary transfer of parental powers to step-parent which could be under the supervision of the judge and in the child’s welfare, especially in the case where step-parent is replaced, deceased, absent or non-qualified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Child Custody
 • Parental Authority
 • Step-Family
 • Step-Parent
 • Step-Child
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. اسدی، لیلا، «ظرفیت حکومت اسلامی و ضرورت ولایت مادر»، مطالعات راهبردی زنان، 1386، ش3.
  2. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج5، تهران: انتشارات اسلامیه، 1378، چاپ سیزدهم،.
  3. کرامتی، هادی؛  مرادی، علی‌رضا و کاوه، منیژه، «بررسی و مقایسۀ کارکرد خانواده و سیمای روان‌شناختی فرزندان شاهد»، نوآوری‌های آموزشی، 1384، ش11.
  4. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامۀ دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  5. صفایی، سیدحسین؛ و امامی، اسدالله،  مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، 1392، چاپ سی‌وچهارم.
  6. کاتوزیان، ناصر، دورۀ حقوق مدنی: خانواده، ج2، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385، چاپ هفدهم.
  7. محسنی، الهه؛ و کریمی، عباس، «موانع حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه»، مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، 1393، ش2.
  8. اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحکام، ج10، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416، چاپ اول.
  9. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1404، چاپ هفتم.
   1. Calcio Gaudino M., Le statut des beaux-parents dans les familles recomposées, Dossiers d’études CNAF, 2009.
   2. Courbe Patrick et Gouttenoire Adeline, Droit de la famille, 6e éd., Paris, Sirey Dalloz, 2013.
   3. Flavigny Christian, «Quelle place et quel statut pour le beau-parent?», Études, Tome 411-12, 2009, novembre, p. 617-628.
   4. Fulchiron Hugues, «Le beau-parent», séminaire à l’Université de Córdoba (UNC), Argentine, 2014.
   5. Fulchiron Hugues et Sosson Jehanne (éd.), Parenté, filiation, origines: le droit et l’engendrement à plusieurs, Bruxelles, Bruylant, 2013.
   6. Leonetti Jean, Rapport sur «Intérêt de l'enfant, autorité parentale et droits des tiers», oct, 2009.
   7. Lestienne-Sauvé Laure et Champenois Gérard, Le beau-parent en droit français et en droit anglais, LGDJ, Paris, 2013.
   8. Meulders-Klein M.-T. et Théry I., Les recompositions familiales aujourd’hui, Paris, Nathan, 1993.
   9. Moracchini-Zeidenberg S., «L’autorité parentale et les tiers», Dr. fam. n˚ 4, avr., étude 7, 2010.
   10. Sénat, «Le statut du beau-parent» Étude de législation comparée, LC 196, avr, 2009.
   11. Tetard Stessy, «Quelle place juridique pour le beau-parent?», Droit de la famille, n˚ 7-8, juil. dossier 28, 2013.
   12. Théry Irène, Filiation, origine et parentalité, Paris, Ministère des affaires sociales et de la santé, 2014.

  ب ـ عربی

  ج ـ لاتین

CAPTCHA Image