نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

10.22096/law.2019.34498

چکیده

قرارداد کار تولیدِ مال فکری از مهم‌ترین نمونه‌های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این‌گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری‌سازی آن مال به دست می‌آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Labor Contracts in Intellectual Property Productions and the Rights of Employees

نویسندگان [English]

 • Saeed Habiba 1
 • Majid Hoseinzadeh 2

1 Associate professor, Department of Private and Islamic Law, University of Tehran

2 PhD student in private law, University of Tehran

چکیده [English]

Labor contract for intellectual property production is one of the most common contracts for getting investment and proficiency together. Today, investors try to sign a labor contract with employees in return for suitable consideration to finally appropriate the economic rights of produced intellectual property. In such contracts, the concept of term subordination of the employee to the employer has a particular meaning. In addition, it should be stated that in various situations, the consideration surrendered to the employee has by far less value than the benefits through which employer acquires. In this regard, under the statutes of many countries, paying fair remuneration to the employee acquired through exploitation and commercialization has become a necessary affair.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Labor Contract
 • Intellectual Property
 • Subordination
 • Fair Remuneration
 • Proficiency
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. ایروانی، فاطمه، جنبه‌های حقوقی تجاری‌سازی اموال فکری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مالکیت فکری، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،‌ 1391.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفۀ حقوق مدنی، ج2، تهران: نشر گنج دانش، ‌1380، چاپ اول.
  3. حکمت‌نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387، چاپ دوم.
  4. رحیمی، حبیب‌الله ، استفادۀ بلاجهت، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388، چاپ اول.
  5. سوپیو، ‌آلن، حقوق کار، ترجمۀ حسن مرادزاده، زهرا السادات نواب‌زاده شهربابکی، تهران: نشر شهر دانش، 1390، چاپ اول.
  6. صفایی، ‌سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران: ‌نشر میزان، 1384، چاپ سوم.
  7. عراقی، سیدعزت‌الله، حقوق کار، ج1، تهران: انتشارات سمت، 1392، چاپ چهاردهم.
  8. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی: قواعد عمومی، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1387، چاپ هشتم.
  9. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390، چاپ ششم.
  10. محمدی، ‌پژمان، قراردادهای حقوق مؤلف، تهران: نشر دادگستر، 1386، چاپ اول.
  11. میرحسینی، سیدحسن، حقوق اختراعات، تهران: نشر میزان، 1387، ‌چاپ اول.
  12. شیخ انصاری دزفولی، مرتضی، المکاسب، ج3، نرم‌افزار فقه جامع اهل‌بیت(علیهم السلام)، 1281، ورژن2.
  13. طباطبایی، سید محمدعلی، ریاض المسائل، ج2، نرم‌افزار فقه جامع اهل‌بیت(علیهم السلام)، 1331، ورژن2.
   1. Barta, Janusz, Le Droit d'auteur et la Creativite d'employe, Revue Internationale de Driot D'ateur (RIDA), 1984.
   2. Becourt, Daniel, Copyright and Labor Law, copyright Bulletin, 1988,  Vol.22.
   3. Cornish, William, Intellectual Property Law, Fourth Edition, Sweet and Maxwell Publishing, London, 1999.
   4. Datlow , Philip & Felder, Andreas & Wolfram, Markus, Dealing with Joint Intellectual Property Ownership in the US and Germany, Volume 5, DAJV newsletter, 2011.
   5. Gall, Muriel Josselin, Les Contracts d'explotation du Droit de Propriete Litteraire et Artistique, Joly Eition, Paris, 1995.
   6. Gaubiac, Yves, La Theorie de L'unite de L'art, Revue Internationale de Driot D'ateur (RIDA), 1992.
   7. Lucas, A., Lucas, H.J., Traite de la Propriete Litteraire et Artistique, Le Premiere Edition, Paris, 1994.
   8. Wolk, Sanna, Remuneration for employee inventors, International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), Munchen, Max Planck, 2011.
   9. Womy, Arid P., Anderson Bussiness Law and the Legal Enviroment, England, Thomson West press, 2004.
   10. Astro-Med Inc v. Plant, available at:

  ب ـ عربی

  ج ـ لاتین

  http:// www.gpo.gov/fdsys/.../content-detail.html.

  1. Hillyer v. The Governors of St. Bartholomew’s Hospital, available at:

  http://www.casebooks.eu/documents/tortLaw/heading5.1.2pdf

  1. Cassidy v. Ministry of Health available at:

  https://archive.org/stream/MedicalJurisprudenceAndToxicology/TXT/00000427txt

  1. Dictionary for business affairs, available at:

  http://www.businessdictionary.com, under the words: skilled worker, semi-skilled and non-skilled.

  د ـ مقررات داخلی                                     

  1. قانون استخدام کشوری مصوّب 1345.
  2. قانون تجارت الکترونیک مصوّب 1382.
  3. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات صوتی مصوّب 1352.
  4. قانون ثبت علائم تجاری، اختراعات و طرح‌های صنعتی مصوّب 1386.
  5. قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوّب 1379.
  6. قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب 1348.
  7. قانون کار مصوّب 1369.
  8. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386.
  9. قانون مطبوعات مصوّب 1364 اصلاح شده در 1379.
  10. قوانین ثبت علائم و اختراعات مصوّب 1310.
  11. قانون اختراعات انگلستان مصوّب 1977.
  12. قانون اختراعات ژاپن مصوّب 1959.
  13. قانون اختراعات کارگران در آلمان مصوّب 1957 و اصلاح شده در 2009.
  14. قانون اخترعات اسپانیا مصوّب 1986.
  15. قانون کپی‌رایت، طرح‌ها و اختراعات انگلستان مصوّب 1988.
  16. قانون مالکیت فکری فرانسه مصوّب 1985 اصلاح شده در 1995.

  ﻫ ـ مقررات خارجی

CAPTCHA Image