نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش‌آموختة دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22096/law.2019.34497

چکیده

هنگامی‌که شخصی به دیگری حمله می‌کند، هدف اولیۀ مرتکب، ایراد نوعی صدمۀ جسمی یا روانی به بزه‌دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه‌ای انزجار را نیز نسبت به بزه‌دیده بروز می‌دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه با انگیزۀ شریرانه‌ای، از قبیل انگیزه‌های نژادی، واقع می‌شود. افزون بر این، گاهی مرتکب از سلاحی برای ارتکاب تهاجم استفاده می‌کند. در حقوق انگلستان، بروز انگیزه‌های یادشده و یا به‌کارگیری سلاح از سوی مهاجم، به‌مثابۀ سرزنش‌پذیری بالاتر قلمداد شده، و در نتیجه، مجازات بیش‌تری برای وی در نظر گرفته می‌شود؛ حال آن‌که در حقوق ایران، ارتکاب تهاجم با انگیزه‌های شریرانه یا با سلاح اساساً محل توجه نبوده یا دارای قلمرو تأثیرگذاری محدودی بر میزان مجازاتِ قابل‌اِعمال است. از این رو، نوشتار حاضر می‌کوشد این خلأ قانونی را بیش‌ازپیش نمایان سازد و راهکارهایی همچون پیش‌بینی جهات تشدید عام یا خاص را پیشنهاد کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Racial or Religious Motives and the Use of Weapon: Aggravating Factors of the Assault Against the Person in Iranian and English Law

نویسندگان [English]

 • Hosein Mirmohammad Sadeghi 1
 • Amir E’etemadi 2

1 Professor of Faculty of Law, Shahid Beheshti University

2 PhD Graduate of Criminal Law and Criminology, Judicial Sciences and Administrative Services University (

چکیده [English]

When someone assaults another, although the primary aim of the perpetrator is causing a kind of physical or psychic harm on the victim, but in some cases, assailant also showed victim a kind of hatred, and in fact, the assault is committed with an evil motive, such as racial motives. Moreover, sometimes, perpetrator uses a weapon for committing assault. In English law, showing aforementioned motives or the use of weapon by the assailant is considered as a higher culpability, and as a result, more punishment is imposed on them, while, in Iranian law, committing assault with evil motives or by weapon is not basically considered, or has a limited scope of influence on the amount of applicable punishment. Therefore, the present paper seeks to clarify this legal gap more than ever and suggests some strategies such as general or specific aggravating factors

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assault Against the Person
 • Racial or Religious Motives
 • Use of Weapon
 • Aggravating Factors
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. انوری، حسن؛ و همکاران، فرهنگ فشردۀ سخن، ج1 و 2، تهران: انتشارات سخن، 1385، چاپ سوم.
  2. پژوهشگاه قوۀ قضائیه، مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، سال 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه، 1395، چاپ اول.
  3. ـــــــــــــــــــــ ، مجموعه‌آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، تیر، مرداد و شهریور 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه، 1394(الف)، چاپ اول.
  4. ـــــــــــــــــــــ ، مجموعه‌آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری)، مهر، آبان و آذر 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه، 1394(ب)، چاپ اول.
  5. توجهی، عبدالعلی، آسیب‌شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضائیه، 1394، چاپ اول.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1 و 3، تهران: انتشارات کتابخانۀ گنج دانش، 1388، چاپ چهارم.
  7. حاجی ده‌آبادی، احمد؛ و امیر اعتمادی، «اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان»، فصلنامۀ مطالعات حقوقی،1394، دورۀ 7، ش 4، زمستان، ص 31ـ56.
  8. حسینی، سیدمحمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی، تهران: انتشارات سروش، 1389، چاپ سوم.
  9. زراعت، عباس، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، کلیات، ج2، تهران: انتشارات جاودانه، 1393، چاپ اول.
  10. شکری، رضا؛ و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، تهران: نشر مهاجر، 1384، چاپ چهارم.
  11. کار، کلودیا؛ و مورین جانسِن، سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز، ترجمۀ امیر اعتمادی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1396، چاپ اول.
  12. کراس، نوئل، درآمدی بر حقوق کیفری و عدالت کیفری در انگلستان و ویلز، ترجمۀ امیر اعتمادی، تهران: انتشارات مجد، 1393، چاپ اول.
  13. کلارکسون، کریستوفر، حقوق جزای اختصاصی انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه، ترجمۀ حسین میرمحمد صادقی، تهران: انتشارات جنگل، 1391، چاپ اول.
  14. محقق داماد، سیدمصطفی، فقه استدلالی جزایی تطبیقی (شرح تفصیلی بر مبحث العقوبات نهجالحق علامه حلّی)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1396، چاپ اول.
  15. هِرینگ، جاناتان، مبانی حقوق کیفری انگلستان، ترجمۀ امیر اعتمادی، تهران: انتشارات جنگل، 1392، چاپ اول.
  16. طباطبائی، سیدعلی، ریاض المسائل، الجزء الرّابع عشر، قم: مؤسّسة النشر الإسلامی، 1431، الطبعة الثانیة.
   1. Ashworth, Andrew, Sentencing and Criminal Justice, Fifth edition, New York, Cambridge University Press, 2010.
   2. Ashworth, Andrew and Roberts, Julian V., Sentencing Guidelines: Exploring the English Model, First Edition, New York, Oxford University Press, 2013.
   3. Card, Richard, Card, Cross and Jones Criminal Law, Twentieth Edition, London, Oxford University Press, 2012.
   4. Clarkson, C.M.V., Understanding Criminal Law, Fourth Edition, London, Sweet & Maxwell, 2005.
   5. Curzon, L. B. and Richards, P. H., The Longman Dictionary of Law, Seventh Edition, London, Pearson Education Limited, 2007.
   6. Easton, Catherine, Course Notes: The English Legal System, London, Routledge, 2013.
   7. Herring, Jonathan, Criminal Law Statutes 2012-2013, London: Routledge, First Published, 2013.
   8. Hooper, Anthony and Ormerod, David, Blackstone’s Criminal Practice 2012, 22nd Edition, New York, Oxford University Press, 2011.
   9. Huxley-Binns, Rebecca and Martin, Jacqueline, Unlocking the English Legal System, Fourth Edition, London, Routledge, 2014.
   10. Storey, Tony and Lidbury, Alan, Criminal Law, Fifth Edition, London, Routledge, 2009.
   11. Wasik, Martin, A Practical Approach to Sentencing, Fifth Edition, New York, Oxford University Press, 2014.

  ب ـ عربی

  ج ـ لاتین

   

CAPTCHA Image