نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

10.22096/law.2018.31939

چکیده

محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم­های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون­های بین­المللی که محصول کنفرانس بین­الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن­لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف­ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف­تر است. سکونت عادی بر رابطة عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان­شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه­های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Residence in the United States Conflict Resolution Rules in the Light of the Hague Conventions

نویسنده [English]

 • Reza Maghsudi Pashaki

Associate Professor of Faculty of Law, University of Guilan.

چکیده [English]

Habitual residence as an alternative to domicile and nationality has become a prevailing connecting factor in conflict of law system. The purpose of this paper is to examine the potential benefits and risks about to replacement of domicile concept with habitual residence.  The concept of habitual residence through international conventions which is the product of Hague Conference on Private International Law is imported in the United States Law. One of the reasons for accepting this new concept in Common Law and in particular in the United States law is avoidance of inflexible and arbitrary rules which exist in the concept of residence. While domicile refers to intention for living in a place for future, habitual residence refers to the objective and current situation and intention element in the latter is weaker than the former. Habitual residence is based on an objective and actual relationship between a person and a State. However, due to the lack of a universal definition of habitual residence, there is always a concern that domestic courts, by distorting and false interpretation of this expression, apply the traditional meaning of domicile with an appearance of a new phrase

کلیدواژه‌ها [English]

 • Domicile
 • Residence
 • Nationality
 • Personal Status
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. الماسی، نجادعلی، تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شمارة 12، صص6-28، 1369.
  2. پروین، فرهاد، نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان مقیم ایران، مجلة حقوقی بین­المللی، شمارة 24، صص277-315، 1378.
  3. فدوی، سلیمان، تعارض قوانین در حقوق ایران با تأکید بر احوال شخصیه، چاپ اول، انتشارات طرح نوین اندیشه، 1385.
  4. مقصودی، رضا، سوء­استفاده از حق در حقوق بین­الملل خصوصی، پژوهش حقوق خصوصی، دورة 4، شمارة 12، صص109-129، 1394.
  5. نصیری، محمد، حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ چهاردهم، انتشارات آگه، 1385.
   1. Appleton, Susan Frelich (2014) Leaving Home? Domicile, Family, and Gender, University of California, Davis, School of Laws, Vol.47, N.5., pp.1453 – 1519.
   2. Atkinson, Jeff (2011) The meaning of habitual residence under the Hague convention of the civil aspects of international child abduction and the Hague convention on the protection of children, Oklahoma Law Review, Vol. 63: 647, pp.647 – 660.
   3. Bozin, Danielle (2012) Re-examining habitual residence as the sole connecting factor in Hague Convention child abduction cases, Family Law Review, Vol.1, Available at: www98.griffith.edu.au/dspace/ bitstream/handle/.../83189_1.pdf...Griffith University, pp.1-14.
   4. Jur, Am (2004) American Jurisprudence, Volume 25, Second Edition, Thomson West, www.mindserpent.com/American.../am_jur/amjur_2d_ vol_25_proof_of_facts_domici... .
   5. Lawrence Robert and Rizzo Elisa (2013) Basic Conflict of Laws Principles, apps.americanbar.org/abastore/.../5430661_chap1_abs.pdf.
   6. Mat (2009) The Hague Convention on Protection of Children and Co-operation Respect of Intercountry Adoption: Are Its Benefits Overshadowed by Its Shortcomings? Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, Vol. 22, pp.437 – 460.
   7. Mcleod, James(2006) The meaning of ordinary residence and habitual residence in the Common Law provinces in a family law context, represented by the Minister of Justice and Attorney General of Canada, http://justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/divorce/rhro_cl/pdf/rhro_cl.pdf, pp.1-30.
   8. Pfeiffer (2012) Several Remarks on the Applicable Law under the Proposed EU Regulation of Succession Law].Ad Notam. 2011, Vol. 17, No. 1.
   9. RohováIveta, DrličkováKlára, (2013) Habitual residence as a single connecting factor under the succession Regulation, Scientific Cooperation’s International Journal of Law and Politics,http://ase-scoop.org/journals/jLawAndPolitics/papersLaw/9.Rohova.pdf,pp.107-117.
   10. Smith, Alison (2014) International Parental Child Abductions, Congressional Research Service, 7-5700 www.crs.gov RS21261, pp. 1- 7.
   11. Townsend, Kilpatrick (2012) Litigating International Child Abduction Cases Under the Hague Convention, National Center for Missing & Exploited Children® Charles B. Wang International Children’s Building 699 Prince Street.
   12. Winter, Stephen (2010) Home is where the heart is: determining ―habitual.
   13. Residence under the Hague convention on the civil aspects of international child abduction, Journal of Law & Policy, Vol. 33:351, pp. 351 – 385.
   14. Zohar, Gadi (2009) Habitual Residence: An Alternative to the Common Law Concept of Domicile? Whittier Journal of Child & Family Advocacy, Vol. 9, pp.169 – 204.

  ب ـ لاتین                                                   

CAPTCHA Image