نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

10.22096/law.2018.31934

چکیده

رئیس‌جمهوری آمریکا به ضمیمة مصوبه‌ای که به قانون تبدیل شده یا می‌شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه‌ای صادر می‌کند که به آن بیانیة امضایی می‌گویند. بیانیة امضایی از اهمیت ویژه‌ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه‌های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می‌کنند. بیانیه‌های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می‌گردند که می‌توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی‌نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی مؤثر باشند. بحث‌هایی دربارة اساسی بودن استفاده از بیانیة امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، رؤسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Signing Statement Issued by the President in the U.S. Legal System

نویسندگان [English]

 • Elyas Kalkali 1
 • Javad Taghizadeh 2
 • Morteza Nejabatkhah 2

1 MA Graduate in Public Law, University of Mazandaran

2 Associate Professor of Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran

چکیده [English]

A “signing statement” is a written pronouncement issued by the President of the United States upon the signing of a bill into law. The signing statement has a particular importance in the US constitutional order because the Supreme Court and Federal Courts have useditasa source to issue judicial verdicts. Signing statements are grouped into three categories: Rhetorical, Interpretive and Constitutional statements. The signing statement can be used as a subsidiary and helpful tool for other powers and relative bodies for a valid understanding of ordinary law and protect the Constitution. There are debates about whether a signing statement is lawful and in compliance with the Constitution; however, the Presidents have used it as rhetorical, interpretive and constitutional tools, due to the lack of clear reference in the Constitution about the impossibility of applying it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Signing Statement
 • to Veto Laws
 • President
 • the Constitution
 • the United States of America
 1. منابع

  1. Azari, Julia.R (2013), The Presidential Leadership Delimma: Between The Constitution and a Political Party, State University of New York Press.
  2. American Bar Association (2006), Blue Ribbon Task force Finds President Bush`s Signing Statements Undermine Separation of Powers, available at: http://www.americanbar.org.
  3. Campbel, Karlyn and Jamieson, Kathleen (2008), Presidents Creating the Presidency: Deeds Done in Words, Chicago: University of Chicago.
  4. Cooper, Phillip.J (2002), By Order of the President: The Use and Abuse of Executive Direct Action, University Press of Kansas, Lawrence.
  5. Cooper, Phillip. J (2005), George W. Bush, Edgar Allan Poe and the Use and Abuse of Presidential Signing Statements, Presidential Studies Quarterly, Volume 35, Issue 3.
  6. Dellinger, Walter (1993), The Legal Significance of Presidential Signing Statements, Memorandum from Walter Dellinger, Assistant Attorney General to Bernard N.Nussbaum, Counsel to the President, available at: http://www.justice.gov.
  7. Garber, Mark.N and Wimmer, Kurt (1987), Presidential Signing Statement as Interpretation of Legislation Intent, Harvard Journal on Legislation, Volume 24.
  8. Halsteed, T.J (2007), Presidential Signing Statements: Congressional and Institutional Implications, Congressional Research Service Report for Congress, available at: http://www.fas.org.
  9. Kelley, Christopher.S (2002), Faithfully Executing and Taking Care: The Unitary Executive and the Presidential Signing Statement, presented at the annual meeting of the American political science association.
  10. Kelley, Christopher.S (2006), Executing the Constitution: Putting the President Back into the Constitution, State University of New York Press, second edition.
  11. Kelley, Christopher.S and Bryan, W.Marshal (2008), The Last Words: Presidential Power and the Role of Signing Statement, Presidential Studies Quarterly, Volume 38, Issue 2.
  12. Kepplinger, Gary.L (2007), Presidential Signing Statements Accompanying the Fiscial Year 2006 Appropriations Acts, Letter from the Government Accountability Office, available at: http://www.gao.gov.
  13. Meig, Yule, Kim, M.douglass, Bellis, Tobias and A.Dorsey, Malcolm (2010), Statutory Construction and Interpretation: General Principles Recent Tends, Statutory Structure and Legislative Drafting Convention, Drafting Federal Grants Statues and Tracking Current Federal Legislation and Regulations, Alexandria Capital.
  14. Mcvey Anderson, Sarabeth (2011), The Sky or Acron? A Constitutional Analysis of presidential signing statements, Degree Master of Arts, Iowa state university.
  15. Prakash, Saikrishna.B (2007), Why the President Must Veto Unconstitutional Bills, William and Mary Bill of Rights Journal, Volume 16, Issue 1.
  16. Rossiter, Clinton (1987), the American Presidency, Baltimore: John Hopkins University Press, second edition.
  17. Seeley, Jeremy.M (2008), How the Signing Statement Thought it Killed the Veto: How the Veto May Have Killed the Signing Statement, Brigham Young University Journal of Public Law, Volume 23, Issue 1.
CAPTCHA Image