نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی ـ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

10.22096/law.2018.31926

چکیده

براساس پیش‌بینی‌های جمعیتی، ایران در سه دهة آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه‌رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین راستا، دغدغه‌ای نوین با عنوان «حقوق سالمندان» شکل گرفته است که در آن، زوایای مختلف زندگی سالمندان از دیدگاه حقوق، مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد که به‌دلیل فزونی یافتن سالمندان مشغول به کار، حقوق کار سالمندی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مجموعه حقوق سالمندان به شمار می‌آید.
در نوشتار پیش‌رو، آخرین تحولات و ایده‌های مطرح شده در زمینة مناسب‌سازی حقوق کار و بازنشستگی برای جامعه‌ای که با پیری جمعیت مواجه است، مورد پردازش قرار گرفته و راهکارهایی برای اجرایی نمودن آن‌ها نیز پیشنهاد شده است. انعطاف بخشی به ساعات حضور و شرایط کار، ترویج و حمایت از مشاغل متناسب با سالمندی، تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمند، توجه ویژه به تبعیض سنّی و جایگزینی سن ناتوانی نسبی به‌جای سن بازنشستگی، مهم‌ترین مسائل و پیشنهادها در این مقاله را تشکیل می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elders Labor Law under Iranian Legal System and International Instruments

نویسندگان [English]

 • Seyyed Ahmad Habibnejad 1
 • Mohammad Saleh Taskhiri 2

1 Associate Professor of Law School, Farabi Campus of Tehran University

2 Ph.D. Candidate in International Law at Payam Noor University of Tehran

چکیده [English]

According to population forecasts, Iran will face a large stratum of the elderly population over the next three decades. Therefore, the readiness to deal with the problems caused by this issue requires careful consideration. In this regard, new concerns are emerging as "Elder Law" in which different aspects of the life of elderly people are monitored and studied from a legal perspective. Due to the growing number of working elderly people, the issue of “Elder Labor Law”is one of the most important parts of “Elder Law”.
In this article, the latest developments and ideas regarding labor law and retirement for a society, facing an aging population, is evaluated and finally, some implementing solutions to applying them are presented.
Some of the most important issues and suggestions in this article are the flexibility of working hours and conditions, to promote and support old-age jobs, to diversify the elderly income sources, to pay special attention to age discrimination and to replace age of relative disability instead of retirement age.
Also, this article presents a comparative study of the situation of aging labor rights in Iranian legal system and proposes solutions to promote it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elder Rights
 • Labor Rights
 • Age Discrimination
 • Retirement Age
 • the Age of Relative Disability
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. ابدی، سعیدرضا و دیگران، 1392، «تحلیلحقوقیواندازه‌گیریکاستی‌هایکارشایستهدرایران»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شمارة 39، بهار و تابستان 92، صص91-128.
  2. حبیب نژاد، سید احمد و تسخیری، محمد صالح، 1396، نظام حقوق سالمندان، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
  3. رنجبری، ابوالفضل، 1391، «بررسیوضعیتاستخدامیکارگرانشاغلدربخشعمومی»،فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شمارة پنجم، صص 47-82
  4. غلامی پاجی، علی و یزدی، خدیجه، 1387،مجموعهقوانینومقرراتمرتبطباسالمندان، انتشارات فکرسازان، چ اول.
  5. فیشر، بونی اس. و دیگران، 1393، دانشنامةبزه‌دیدهشناسیوپیشگیریازجرم، مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران، نشر میزان.
  6. کربلایی اسماعیل، حمیدرضا،1388،گزارشمأموریتآموزشی«توانمندسازیاقتصادیافرادمبتلابهناتوانیازطریقاشتغالحمایتشدهمبتنیبرجامعهدرکشورژاپن»، معاونت امور توانبخشی، سازمان بهزیستی کشور.
  7. مرکز آمار ایران،۱۳۹۰،گزیدة نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 57 صفحه.
  8. منصوری بروجنی، محمد، 1395، «شیوه‌های نوین توانمندسازی حقوقی»، رسالة دکتری دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
  9. واعظ زاده و دیگران، 1394، «مؤلفه‌هایپایداریاجتماعیدربرنامه‌هایتوسعةایران»، مجلة مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال هفتم، شمارة دوم، بهار 1394، صص46-60.
  10. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،1391، سندملیارتقایسلامت،رفاهومنزلتسالمندان، 38 صفحه.
   1. Ahava Gabriel And Ann Bowling, 2004, "Quality Of Life From The Perspectives Of Older People", Ageing & Society, 24, Cambridge University Press, pp. 675–691.
   2. Alexander, George J., 1992, International Perspectives on Aging, Martinus Nijhoff Publishers, 295 pages
   3. Comas-Herrera and ​others (2010), The Long-Term Care System for The Elderly In Englan, ENEPRI Research Report No. 74 Contribution to Wp1 of The Ancien Project, May 2010.27 Pages.
   4. European Commission (Diroctoratr-general of justice), 2011, Age and Employment, 105 pages.
   5. Frolik, A., 1999, Aging and the Law: An Interdisciplinary Reader, Temple University Press, 690 pages.
   6. General Comment No. 2, 2013, Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (28 August 2013)
   7. Ghosheh, Naj, 2008, Age Discrimination and Older Workers: Theory and Legislation in Comparative Context, International Labour Office – Geneva, Conditions of Work and Employment Program (Conditions of Work and Employment Series No. 20), and 61 Pages.
   8. Hillgenberg, Hurtmut, “A Fresh Look at Soft Law”, European Journal of International Law, 1999, Vol.10, Pp. 499-515.
   9. ILO Recommendation no. 162 (Older Workers Recommendation), 1980, Recommendation concerning Older Workers Adoption: Geneva, 66th ILC session (23 Jun 1980)
   10. Ionescu, Alina Mariuca, 2012, “How does education affect labour market outcomes?”, Review of Applied Socio- Economic Research, Volume 4, Issue 2/ 2012 , pp. 130-134.
   11. Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002, (United Nations; A/CONF.197/9; Report of the Second World Assembly on Ageing Madrid, 8-12 April 2002).
   12. O’Cinneide, Colm, 2010, “Age Discrimination and the European Court of Justice: EU Equality Law Comes of Age”, Revue des Affaires Européennes, (2009-10) 2, pp. 253-276
   13. OECD, 2012, OECD Women’s economic empowerment, The OECD DAC Network on Gender Equality (GENDERNET), 29 pages.      
   14. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011, “Human Rights of Older Persons, International Human Rights Principles and Standards”, GA/Res/65/182, New York.
   15. Pampel, Fred C., 2008, Rights of the Elderly, Infobase Publishing, 289 Pages.
   16. Rich, Bennett M. and Baum, Martha, 1985, The Aging: A Guide to Public Policy, University of Pittsburgh Press, 296 pages.
   17. Rodriguez-Pinzón, Diego and Martin, Claudia, 2003, The International Human Rights Status Of Elderly Persons, American University International Law Review, Vol. 18, Issue 4.
   18. Schulz, Erika, 2010, The Long-Term Care System For The Elderly In Germany, ENEPRI Research Report No. 78 Contribution To Wp1 Of The Ancien Project, 44 Pages.
   19. the Elder Abuse Prevention and Caregiver Support Law In Japan
   20. the European Commission, 2008, Introduction to the European Institutions and the European Union Policy-Making Processes of Relevance to Older People, 2nd Edition,
   21. United Nations,2013, World Population Ageing 2013 (Report), 95 pages
   22. Vienna International Plan of Action on Aging, 1983, United Nations.

  ب ـ لاتین                                                   

  Documents:

CAPTCHA Image