نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22096/law.2018.31923

چکیده

جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته‌اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می‌شود. به طور کلی، دربارة اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می‌توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان‌گونه که در حقوق مدنی شناخته شده‌اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شدة حقوق مدنی، آن‌ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می‌گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می‌سازند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Established Concepts of Civil Law in Explanation of Property Offences in Iran and UK Legal System

نویسندگان [English]

 • Hossein Mirmohammad Sadeghi 1
 • Ali Rahmati 2
 • Mahdi Niyazabadi 3

1 . Professor of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 Ph.D. Candidate in Criminal Law and Criminology Department at Shahid Beheshti University

3 Ph.D. Candidate in Private Law at Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Various property offenses include intervening in people’s financial rights and interests; so it is always necessary to determine whether the people have such rights and interests in connection with those properties or not. The response will be found in the area of the role of established concepts of civil law, such as rules of property, contract or sub-contract law. So, on the whole, in relation to this matter that whether civil law issues are able to have any role in explanation of property offences, three main opinions (theories) have been provided; According to the first, in determining the financial crimes like theft (larceny or robbery), judges are inevitable to use such established concepts as they are well known in civil law. The second opinion believes that judges use the well-known concepts of civil law in criminal law and property offenses, by creating new definition and interpretation of them. And according to third opinion, judges and jury, not on the basis of established concepts of civil law as they are defined by its own rules and not pursuant to their new definition and interpretation of these concepts, but on the basis of an “independent and common sense” have answered this question and determined the limits and range of property offences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Property Offenses
 • Established Concepts of Civil Law
 • Financial Rights and Interests
 • Property Belonging to Another Person (stranger
 1. منابع

  الف ـ فارسی

  1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و هشتم، 1387.
  2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386.
  3. عابدیان، میر حسین، تقریرات درس حقوق مدنی 2 (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 92-1391 (نیمسال دوم).
  4. محقق داماد، سیدمصطفی، تقریرات درس قواعد فقه (کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 92-1391 (نیمسال نخست).
  5. ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)، جلد اول، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سی و پنجم، 1391.
  6. میر محمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی (ترجمه و توضیح)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390.
  7. ــــــــــــــــــــ ، مسایل تحلیلی از حقوق قراردادها در انگلستان، (ترجمه و توضیح)، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1389.
  8. ــــــــــــــــــــ (الف)، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و چهارم، 1392.
  9. ــــــــــــــــــــ (ب)، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ سی و هشتم، 1392.
  10. ــــــــــــــــــــ ، مبانی حقوق جزاى اختصاصى انگلستان و نقش حقوق جزاء در جامعه (ترجمه)، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1391.
  11. اصفهانـی (کمپانـی)، محمد حسیـن، حاشیة المکاسب، قـم، مؤسسـة نور (لوح فشردة فقه اهل بیت(ع))، 1392.
  12. حسینی حائری، سیدکاظم، فقه العقود، جزء الاول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چاپ سوم، 1428 قمری.
  13. حلی، نجم الدین محقق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، نجف، مطبعه الاداب، 1389 قمری.
  14. طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1343 شمسی.
  15. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، قم، مؤسسة نور (لوح فشرده فقه اهل بیت(ع))، 1392.
   1. Bell, Abraham and Parchomovsky, Gideon, “A Theory of Property”, Cornell Law Review, Vol. 90, p. 531, 2005 U of Penn, Inst. for Law & Econ Research Paper 04-05
   2. Clarkson, C. M. V, Understanding Criminal Law, London, Sweet and Maxwell Pub, 4th ed, 2005
   3. Goff and Jones, The Law of Restitution, London, 4th ed, 1993
   4. Pary, J., Offences against property, London, Wateloo Pub, 1989
   5. Smith, A. T. H., Property Offences, London, Sweet and Maxwell Pub, 1994
   6. Smith, J.C., “Civil law Concept in the Criminal Law”, The Cambridge Law Journal, Vol. 31, No. 1, 1972
   7. Smith, J.C., and Brain Hogan, Criminal Law, Londan, Stevens and Sons Pub, 6th ed, 1982
   8. Williams, C.R., Property Offences, Law Book Co of Australasia, 2th ed, 1986
   9. Wilson, William, Criminal Law, (Doctrine and Theory), New York, Longman Pub, 2005

  ب ـ عربی

  ج ـ لاتین

CAPTCHA Image