نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیأت علمی و دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

3 عضو هیأت علمی و دانشجوی دکترای جرم‌یابی دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22096/law.2016.25780

چکیده

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می‌باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می‌نماید با ابزارهایی مانند میانجی‌گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب‌دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه‌های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. هدف تحقیق حاضر شناخت نقش میانجی‌گری دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری‌های پلیس در پیشگیری از تکرار بزه‌کاری می‌باشد.
روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعة توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و کار میدانی با مطالعه دو گروه بزه‌کار است. از آنجا که مهم‌ترین و مؤثرترین راه برای آشنایی و دستیابی به مبانی نظری پیرامون عدالت ترمیمی و نقش میانجی‌گری پلیس در پیشگیری از تکرار بزه‌کاری، رجوع به منابع و نوشته‌های پژوهشگران، و آثار اندیشمندان در این حوزه می‌باشد، در این تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی از آمار و عملکرد دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌های پلیس در یک دوره پنج‌ساله، تلاش شده است تا ضمن بیان تصویری دقیق و واضح از نظریات اندیشمندان در این حوزه و وضعیت فعلی دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی، راهکارهای عملی در جهت تحقق پیشگیری از تکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که نقش میانجی‌گری پلیس با رویکرد فرآیند‌محوری و با استفاده از ظرفیت‌های جامعه محلی، با امکان تأثیر‌گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می‌توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی‌گری به سمت فرآیند‌محوری باشد، امکان تکرار بزه‌کاری مجرم کاهش یافته و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی‌گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده‌ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه‌کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود

.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevention of Recurrence of Delinquency Based On Police Mediation

نویسندگان [English]

 • Sayyad Darvishi 1
 • Abdul Rahman Mirzakhani 2
 • Nurullah Hosseinikhah 3

1 Faculty Member, Ph.D Student of Crime Prevention Management, Amin Police University

2 Faculty Member, Ph.D Student of Crime Prevention Management, Amin Police University

3 Faculty Member, Ph.D student Crime Detection, Amin Police University

چکیده [English]

The emergence of restorative justice is a result of developments in approaches toward criminal justice and the thoughts regarding crimes in the past two decades. Restorative justice is a balanced and comprehensive approach to crime conditions; via instruments such as mediation, it attempts to not only maintain the interests of all victims of the crime, but also to provide grounds for rehabilitation and re-socialization of offenders. The goal of this study was to evaluate the role of mediation and social work departments in police stations in the prevention of recurrence of crimes. Present study is practical in purposes and has a descriptive-analytical nature, using library, documents, and fieldwork studying two groups of offenders. Since referring to the researches done in this field is the best and most effective way to attain theoretical bases regarding restorative justice and the role of police in prevention of crime recurrence, this study has used the library method, documents, statistics and analysis of the performance of counseling and social work departments police stations in a five year period of time to try to portray a clear image of the opinions of researches in this field and to analyze the current situation of counseling and social work departments, aiming to provide practical solutions for prevention of crime recurrence based on police mediation. Results indicate that police mediation with a process-based approach and using local community’s capacities,
affecting the personal and social conditions of the offender, would decrease the offender’s tendency to repeat the crime. In other words the more the police tends to have a process-based mediation role, the chances of recurrent crimes would decrease; on the contrary, the more the police tends to aim for decrease of cases in a dismissive manner, the chances of offender’s recurrent delinquency would decrease.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Restorative Justice
 • Mediation of Police
 • Process-based
 • Crime Prevention
 • Prevention of Recurrence of Delinquency
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. بیات، بهرام؛ شرافتی‌پور، جعفر؛ عبدی، نرگس؛ «پیشگیری از جرم با رویکرد اجتماع‌محور»، تهران، معاونت اجتماعی ناجا، 1387.
  2. زهر، هوارد؛ عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1383.
  3. دلماس، مارتی؛ (1381) نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمة دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381. 
  4. عباچی، مریم؛ «پیشگیریازبزه‌دیدگیمکررکودکانباتأکیدبرنقش پلیس،پیشگیریازتکرارجرموتکراربزهدیدگی»، مجموعه مقالات ارائه شده در نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران، معاونت آموزش ناجا، 1388.
  5. غلامی، حسین؛ عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1385.
  6. _______ ؛ «بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در پیش‌‌نویس پژوهش حقوق و سیاست»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1384، شماره 15.
  7. _______ ؛ «عدالت ترمیمی، اصول و روش‌ها»، فصلنامه دانش انتظامی، 1382، شماره 4.
  8. فرجی‌ها، محمد؛ « پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی»، مجموعه مقالات نخستین همایش پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387.
  9. نجفی ابرند‌آبادی، علی حسین؛ «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله قضاوت، 1383، شماره 26.   
  10. ________________ ؛ «میانجیگری کیفری: جلوه‌ای از عدالت ترمیمی»، دیباچه بر کتاب میانجیگری در امور کیفری، محمد آشوری، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران، نشرگرایش، 1382.
  11. ________________ ؛ دیباچه کتاب بزه‌دیده در فرآیند کیفری، تهران، 1381.
  12. ________________ ؛ مباحثی در علوم جنایی (تقریرات)، تهران، ویراست پنجم به کوشش شهرام ابراهیمی، 1387.
  13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید؛ دانشنامه جرم‌شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1377.
  14. نوروزی، بهرام؛ بارانی، محمد؛ سرکشیکیان، محمد؛ «پیشگیری از جرم از نظریه تا عمل، با تأکید بر نقش پلیس»، تهران، شرکت ناجی نشر، 1390.
  15. رایت، مارتین؛ مارشال، تونی و مایز، مایکل؛ «عدالت ترمیمی: ارتقاء بخشیدن رویکرد - بزه‌دیده محوری» (مجموعه مقالات)، ترجمۀ امیر سماواتی پیروز، تهران، انتشارات خلیلیان، چاپ او ل، 1384.
   1. Crawford, A; 2007, Crime Prevention and Community Safety, the Oxford Handbook of Criminology, 4th Edition, New York, Oxford University Press.
   2. Livari, juhani; 2002, "Victem- Offender  Mediation An Addition or Nothing but a Rubbish bin in Relation to Legal Proceaofings?", Restorative Justice Online April 2002 Edition.
   3. Murdocca, C; 2009, "From Incarceration to Restoration", Social Legal Studies, No. 18(1).
   4. Umbreit, Mark; 1998, Restoretive Justive Throught Victim Offender Mediation, A malti-Site Assessment Westerns Criminology Review.
   5. Rodriguez, N; 2007, "Restorative Justice at Work: Examining the Impact of Restorative Justice Resolutions on Juvenile Recidivism", Crime & Delinquency, No. 53.
   6. Robinson, G & Shapland, J; 2008, "Reducing Recidivism, A Take for Restorative Justice?", British Journal of Criminolojy, No. 48.
   7. Rossner, Dieter; 1999, Mediation as a Basic Element of Crime Control; Theoretical And Emprical Camments, University of Murbury Germany.
   8. Webster, P; 1999, "Restorative Justice-the Way Forward?", The
   9. Newspaper for Survey Police and the Local Community, No. 304.
   10. Nugent, W. M and J. Paddock; 1995, "The Effect of Victim-Offender Mediation on Severity of Reoffense", Mediation Quarterly, No. 12.
   11. Schneider, A; 1998, "Restinution Rate for hrvenile Offenders: Results from four Experimental studies", Criminoligy, Vol. 2H.
   12. Umbreit, Coates & Vos; 2001, "The Impact of Victim offender mediation; two decades of research", journal of Federal Probation Vol. 65, No. 3.  
   13. Young, R & Goold, B; 1999, "Restorative Police Cautioning", in
   14. Aylesbury-From Degrading to Reintegrative Shaming Ceremonies? CriminalLaw Review

  ب- لاتین

CAPTCHA Image