نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

چکیده

حمایت از نرم‌افزارها نه تنها با توسل به نظام حق مؤلف (کپی رایت) و حق اختراع، بلکه در چارچوب اسرار تجاری نیز امکان‌پذیر است. در حقوق ایران ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی سال 1382 به صراحت اطلاعات مرتبط با نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای را از مصادیق اسرار تجاری دانسته است. برای حمایت قانونی از اطلاعات نهانی نرم‌افزارها توسط نظام اسرار تجاری، تحقق عناصر سه‌گانه آن یعنی، محرمانه بودن اطلاعات، برخورداری این اطلاعات از ارزش اقتصادی و مراقبت معقول از ضرورت دارد. با این حال، نحوه اعمال این عناصر در مورد نرم‌افزارها دارای ویژگی‌هایی است که در سایر موضوعات مورد حمایت از طریق اسرار تجاری وجود ندارد. سر‌انجام ارزش اقتصادی فراوان برخی نرم‌افزارها، و رقابت فشرده در این بازار، اغلب توسل به شیوه‌های قراردادی جلوگیری از افشای اطلاعات را نیز ایجاب می‌کند که خود از اصول ویژه‌ای تبعیت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protection of Software and Computer Programs Through Trade Secrets

نویسنده [English]

 • Sattar Zarkalam

Assistant Professor of Law, Shahed University

چکیده [English]

Software protection is provided not only through droit d'auteur (copyright) and patent system but also by the trade secrets system. In Iranian legal system, article 65 of electronic trade law 2003 considers the software information as trade secret. This protection needs the observation of three elements: secrecy of information, economic value and reasonable information protection.  The method of application of these three elements to software has the particularities that cannot be found in other areas protected by trade secrets. Finally, the vast economic value of the same software necessitates contractual mechanisms that follow the special principles to avoid disclosure of information

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trade Secret
 • Software
 • Computer Program
 • Economic Value
 • Technical Measures
 • Legal Protection
 • Contractual Protection
 • Copyright
 • Patent Law
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. امیر ارجمندی، انیسه؛ «اسرار تجاری در اینترنت»، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، (تحت راهنمایی دکتر میرقاسم جعفر­زاده)، 1390.
  2. امیری، حسین علی؛ اجرای حقوق مالکیت صنعتی در مقررات سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1388.
  3. السان، مصطفی؛ «حقوق اسرار تجاری در عصر فن­آوری اطلاعات»، مجله حقوقی دادگستری، 1384، شماره 50 و 51.
  4. رهبری، ابراهیم؛ حقوق اسرار تجاری، انتشارات سمت، چاپ اول، 1388.
  5. ویوان، میشل و دیگران؛  قراردادهای انفورماتیک را چگونه مذاکره و منعقد کنیم، ترجمه ستار زرکلام ، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، چاپ اول، 1380، شماره 1.
  6. زرکلام، ستار؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1388.
  7. شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، جلد 4، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، 1387.
  8. صادقی، محسن؛ حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، 1386.
  9. صادقی نشاط، امیر؛ حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای کامپیوتری، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1389.
  10. صدقی، زهرا؛ «مالکیت فکری و حمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده»، پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین­الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (تحت راهنمایی دکتر پرویز ساورائی)، 1386.
  11. قاجار قیونلو، سیامک؛ مقدمه حقوق سایبر (درآمدی بر جامعه­شناسی حقوق توسعه و پیش­نیازهای قانون­نویسی در فضای سایبر)، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1391.
  12. قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان، آثار ادبی و هنری، ترجمه ستار زرکلام، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، چاپ اول، 1384.
  13. لی.تی. گسمر؛ حمایت از اسرار تجاری در صنعت رایانه، ترجمه مصطفی السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1382، شماره 48.
   1. Azéma, Jacque & Galloux, Jean-Chrstophe; 2006, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 3ème éd.
   2. Bainbridge, David; 2000, Introduction to Computer Law, Longman, Fourth edition.
   3. Bitan, Hubert; 2010, Droit des créations immatérielles, Lamy Axe Droit, 1èreéd.
   4. C. Sun, Jeffery C & Beaz, Benjamin; 2009, Intellectual Property in the Information Age, Ashe Higher Education Report, Volum 34, First edition, , number 4.
   5. Colston, Catherine & Galloway, Jonathan; 2010, Modern intellectual property law, Routledge, second edition.
   6. Holland, Alain & Linant de Bellefonds, Xavier; 2008, Pratique du droit de l'informatique et de l'internet, Delmas, 6ème éd.
   7. Le Tourneau, Philippe; 2006, Contrats informatiques et électroniques, Dalloz, 4ème édition.
   8. Reed, Chris & John, Angel; 2007, Computer Law, The law and regulation of information technology, Oxford, sixth edition.
   9. Takagi Yo, Allman Larry & A.Sinjela Mapazi; 2008, Teaching of Intellectual Property, Principles and Method, Cambrige university press & Wipo Academy, Second edition.
   10. Vivant, Michel et autres; 2002, Lamy droit de l'information et des réseaux, éd. Lamy.
   11. Vivant, Michel et autres; 2002, Lamy droit de l'information et des réseaux, Guide, solutions et applications pratique contractuelle, éd. Lamy.

  ب- لاتین

CAPTCHA Image