نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

در روابط بین داین و مدیون،‏ گاهی مدیون از شخص ثالثی طلبکار است و امکان استیفای دین از آن طلب وجود دارد، لکن وی در وصول طلب خود اهمال نموده یا تعمداً آن‏ را استیفا نمی‏نماید. عدم اقامه دعوای مدیون علیه ثالث (بدهکار خود)، باعث تضرر طلبکاران او می‏گردد و به اصطلاح بر وثیقه عمومی طلب طلبکاران، تأثیر می‏گذارد. قانونگذارِ برخی از کشورها از جمله مصر و لبنان، برای جلوگیری از تضرر طلبکاران و در جهت حمایت از آنان، قوانینی وضع نموده که در مواردی به طلبکاران مدیون اجازه می‏دهد، به نیابت از مدیون بر علیه بدهکار به مدیون، تحت عنوان دعوای غیرمستقیم اقامه دعوا نموده وگاه نیز به طلبکار، اجازه رجوع مستقیم را تحت عنوان دعوای مستقیم می‏دهد. دعوای مستقیم و دعوای غیرمستقیم در قوانین ایران به صورت بسیار محدود و تحت شرایطی خاص، پیش‏بینی شده است که باید با حفظ شرایط و در چارچوب قانون، این راهکارها شناسایی و به رسمیت شناخته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Possibility of Claiming the Debt from an Indebted's Credit

نویسندگان [English]

 • Nematollah Olfat 1
 • Akbar Zakerian 2

1 Assistant Professor of Mofid University Law Department

چکیده [English]

In the relations between the indebted and debtor, sometimes a third person is indebted to the debtor and the debtor can claim his debt but he fails to do so or intentionally refuses to do so. The debtor’s failure to file a case against the third person causes loss for his (the debtor’s) creditors. To prevent the loss for the creditors’ loss and to protect them in this regard, the legislators in some countries including Egypt and Lebanon have made some laws which provides the possibility for the creditors to vicariously take a legal action against the debtor (third person) sometimes indirectly and sometimes directly. In Iranian legal system direct and indirect actions have been provided for in a very limited way and under special circumstances which have to be taken into account and recognized within the framework of law

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creditor
 • Debtor
 • Direct and Indirect Action
 • General Collateral of Debt
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. اسدی، محمدحسن؛ قابلیت استناد قراداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1390.
  2. بابایی، ایرج؛ حقوق بیمه، تهران، سمت، 1383.
  3. بهرامی احمدی، حمید؛ حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه و مذاهب اسلامی و نظام­های حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
  4. پاشازاده، حسن؛ آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس، نشر مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی - انسانی دانشگاه تبریز، چاپ اول، 1385.
  5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستا، چاپ اول، 1357.
  6. شهیدی، مهدی؛ آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، چاپ دوم، 1383.
  7. صادقی، محمود؛ تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1383.
  8. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ اول، 1374.
  9. _________ ؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1376.
  10. _________ ؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ششم، 1383.
  11. محمدی، سام؛ تمییز تعهد به نفع شخص ثالث از نهادهای حقوقی مشابه، پژوهش­نامة‏ حقوق و علوم سیاسی، 1385، شماره 2 و 3.
  12. ابوالخیر، عبدالسمیع عبدالوهاب؛ احکام الالتزام فی قانون المعاملات المدنیة الاماراتی الاتحادی، مطبوعات جامعة الامارات العربیة المتحدة، 2002م.
  13. ابوالسعود، رمضان؛ احکام الالتزام، بیروت، انتشارات دارالجامعه، 1994م.
  14. _________؛ الوسیط فی شرح مقدمة القانون المدنی، النظریة العامة للحق، بیروت، الدار الجامعیة، 1992م.
  15. السنهوری، عبدالرزاق احمد؛ مصادر الحق فی فقه الاسلامی، بیروت، منشاء الحقوق، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الثانیة الجدیدة، 1998 الف.
  16. _______________؛ الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، 1998 ب.
  17. _______________؛نظریة العقد، النظریة العامة للالتزامات، دارالفکر، بی‏تا.
  18. انور سلطان؛ احکام الالتزام، الموجز فی النظریة العامة العقد، بیروت، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر، 1974م.
  19. زهدی یکن؛ شرح قانون الموجبات و العقود، بیروت، منشورات مکتبة العصریة، الطبعة الاولی، بی‏تا.
  20. سعد، نبیل ابراهیم؛ نظریة العامة للالتزام، بیروت، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر، الطبعة الثانی، 1998م.
  21. صبری، حمد خاطر؛ الغیر عن العقد؛«دراسة فی النظریة العامة للالتزام»، بیروت، دارالعلمیة الدولیة و دارالثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الاولی، 2001م.
  22. فرج الصده، عبدالمنعم؛ نظریة العقدفی قوانین البلاد العربیه، بیروت، دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر، 1974م.
  23. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالحیاء التراث العربی، هفتم، بی‏تا.
   1. Marty et Raynaud; 1962, Droit civil, T.I, 2e volume, T, II Paris.
   2. Mazeauds, Henri ct Leon et jean par Chabas, François; 1998, Leçon de droit civil, T.2,ler volume,Obligation,9e edition,par François Chabas, Montchresthon.
   3. Weill, Alex; 1971, Droit civil, Les obliqation, précis Dollaz.

  ب- عربی

  ج- لاتین

   

CAPTCHA Image