نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات، امارات متحده عربی، دبی.

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی،قم، ایران.

چکیده

کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در عرصۀ داوری تجاری بین­المللی، کنوانسیون همگام با توسعه تکنولوژی در حوزه ارتباطات به روز نشده و چگونگی استفاده از آن برای اجرای آرای داوری الکترونیک باعث ایجاد چالش­های حقوقی شده است. هرچند در سطح ملی، عمدهٔ کشورها، به اسناد الکترونیک اعتبار بخشیده اند و داوری براساسِ مبادلات الکترونیک را به رسمیت شناخته­اند، اما اجرای این نوع داوری ها در فضای بین المللی و در چارچوب کنوانسیون نیویورک از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیست. مقاله حاضر این مسیٔله را مورد بررسی قرار می­دهد که اجرای آرای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک با چه چالش­های حقوقی مواجه است. با بررسی رویکرد کنوانسیون نیویورک و قوانین ملی برخی کشورهای متعاهد از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، این مقاله به این نتیجه میرسد که به رغمِ وجود چالش­های فراوان، با تمهیداتی، امکان شناسایی و اجرای رای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The attitude of New York Convention on Recognition and Enforcement of Electronic online Arbitrations (the Comparative Study Electronic Commercial of Iran and the law of Member States of Convention)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Maleki 1
  • Abdolhossein Shiravi 2

1 PhD Student, in Private Law, Islamic Azad University, UAE Branch, Dubai, United Arab Emirates.

2 Professor , Department of Private Law, University Of Tehran, Farabi Branch, Qom, Iran.

چکیده [English]

The New York convention about recognition and enforcement of foreign arbitration awards yet accepted by 156 countries and prepared the huge network all around world for enforcement of arbitration awards. Nevertheless, the unique status of it in sphere of international commercial awards, the convention simultaneously with technologies development don’t updated and how utilization of it for enforcement of online arbitration awards caused the legal challenges. however, in national level, the most countries, take validation to electronic documents and recognize the arbitration according to electronic transactions but ulterior to it in international sphere and when the debate of enforcement of such arbitration poses in other countries base on New York convention, the matter has no clear legal status.
The present article we study the mentioned matter that enforcement of electronic arbitration awards in framework of New York convention encountered with legal challenges. With study the trend of New York convention and other codes of countries namely. The code of commercial electronic, this article come to this result that notwithstanding to immense challenges, with some facilities, there is the possibility of recognition and enforcement of electronic arbitration awards in framework of New York convention.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Arbitration
  • Electronic Agreement
  • Electronic Proceeding
  • Electronic Award
  • New York Convention
-       ابوترابی زارچی، محمد حسن (۱۳۸۷)، داوری برخط و مسائل حقوقی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حمید رضا نیکبخت، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
-       السان، مصطفی( ۱۳۹۷)، حقوق تجارت الکترونیکی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
-       السان، مصطفی(۱۳۸۵)، «بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دورهٔ  ۷، شمارهٔ  ۱۹، ص ۱۴۱.
-       جنیدی، لعیا و رضا مسعودی (۱۳۹۵)، «مطالعه تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامه‌های الکترونیک داوری»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شمارهٔ  ۱، دورهٔ  7، ص ۸۲.
-       شیروی، عبدالحسین (۱۳۷۸)، «تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، دورهٔ  اول، شمارهٔ  ۳، ص ۶۸.
-       شیروی، عبدالحسین (۱۳۹۳)، داوری تجاری بین‌المللی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
-       شیروی، عبدالحسین (۱۳۸۹)، حقوق تجارت بین‌الملل، چاپ اول، تهران: انتشارت سمت.
-       صادقی نشاط، امیر (۱۳۹۳)، «اعتبار سنجی اسناد الکترونیک»،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دورهٔ سوم، شمارهٔ   ۸، ص ۸۴.
-       کوبیکوا، کاتارتیا (۲۰۱۰)، اقدامات پس از صدور رأی در مکانیسم ICSID، پایان‌نامه LLM ، استاد راهنما کارل لاکینا ، دانشگاه مرکزی اروپایی، دانشکده مطالعات حقوقی.
-       نیکبخت، حمیدرضا (۱۳۹۱)، شناسایی و اجرای آراء داوری‌ها در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
-        Abdel Wahab, Mohamed (2004). “The Global Information Society and Online Dispute Resolution: A New Dawn for Dispute Resolution’ 21(2)”, Journal of International Arbitration, Vol. 22, No. 2, pp. 142-168.
-        Crawford, Victoria (2002). “A Proposal to Use Alternative Dispute Resolution as a Foundation to Build an Independent Global Cyberlaw Jurisdiction Using Business to Consumer Transactions as a Model, 25 HASTINGS”, International & Comparative Law review, Vol. 25, No. 3, p. 297.
-        Fouchard, Philippe; Emmanuel Gaillard; Berthold Goldman & John Savage (1999). Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, The Hague: Kluwer Law International.
-        Katsh, Ethan & Janet Rifkin (2001). Online Dispute Resolution: Resolution conflicts in cyberspace, San franscisco:Jossey-Bass.
-        Nigel,Blackaby; Constantine partasides; Alan Redfern & Martin Hunter (2015). International Arbitration, 16 Edition, Lodon: Law Oxford.
-        Schneider, Michael & Christopher Barth Kuner (1997). “Dispute Resolution in International Electronic Commerce”, Journal of International Arbitration, Vol. 14, No. 3, p. 24.
-        Van den Berg, AlbertJan (1981). The New York Arbitration Convention of 1958 towards a Uniform Judicial Interpretation, Deventer Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers.
-        Yu, Hong-Lin & Motassen Nasir (2003). “Can online Arbitration Exist within the Traditional Arbitration Framework?”, Journal of International Arbitration, Vol. 20, Issue.  5, pp. 455-473.
-        Cachard, Olivier (2003). “International Commercial Arbitration: Electronic Arbitration”, (New York: United Nations Conference on Trade and Development,) online: http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add20_en.pdf.
-        Jaberi, Mohammad Saleh (2014). “Online arbitration: A vehicle for dispute resolution in Electronic Commerce”,p. 4, Available on: www.academic.edu/1842719/online_Arbitration_A_Vehicle_for_Dispute_Resolution_in_Electronic_Commerce.
-        Biukovic, Ljiljana (2002). “International Commercial Arbitration in cyberspace: Recent Developments”, Northeastern Journal of International Law and Business, Vol. 22, Issue. 3, Available at: http://scholarlycommons.law.nortwestern./edu/njilb/ (last visited on 14th December, 2014).
 
CAPTCHA Image