نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی، قم، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می­رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما با تأمل در آثاری که بر این اختلافِ تعابیر مترتب می­شود، می­توان دریافت ارائه تعریفی دقیق از گونه­های شجاج به­طورِ عام و متلاحمه به شکل خاص، امری ضروری است که باید بدون هیچ گونه مسامحه و با توجهِ تام به مفاد تعابیر و اصطلاحات، صورت گیرد. در همین راستا و برای ارائه تعریفی دقیق، استوار و کارا از متلاحمه، رجوع به اصل کیفیت قانون (The quality of law) به­مثابۀ تأسیسی مترقی برای تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون، می­تواند بسیار راهگشا باشد و منتج به کیفی شدن تعریف قانونی این جراحت شود. در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با نظرداشت اصل کیفیت قانون، به روشی توصیفی - تحلیلی تعاریف مختلف ارائه شده از متلاحمه در فقه و قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار می­گیرند و از این رهگذر، علاوه بر بازشناسی عناصر ماهوی متلاحمه، تعریفی علمی و دقیق از آن ارائه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Assessment - the quality of the Legal Definition of Motelahemeh in Paragraph (پ) of Article 709 of the Penal Code

نویسندگان [English]

  • mohammad jafar sadeghpuor 1
  • Azam Mahdavi Pour 2
  • Roh Aldin Kordalivand 3

1 Researcher at the Center for Jurisprudential Studies of Forensic Medicine, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Motelahemeh third of the face and head injuries (Shjaj) It results in number. The legal sources for the different injury definitions are provided. Although many of these definitions, units are similar in content and differ only in some interpretations, But reflecting on the different interpretations in the works that can be applied to provide a precise definition of the species in general and Motelahemeh Shjaj in particular, is essential Which should be without any negligence by paying attention to the provisions of the terms and expressions taken. In this regard, and to provide a precise definition, stable and efficient than Motelahemeh, referring to the quality of legislation (The quality of law) as established progressive for close examination of the nature, origin and shape legislation, can be very helpful and leads to quality the legal definition of the injury. In this article, referring to the sources of Islamic law with regard to the quality of legislation, a cross - different definitions provided by Motelahemeh in law and penal code criticized fall and thereby, in addition to recognition of elements essential Motelahemeh, and precise scientific definition it delivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motelahemeh
  • the Quality of the law
  • Muscle
  • Flesh
  • Periosteum
-       بصیر غفوری، حامد و همکاران(1391)، زخم، چاپ اول، تهران: انتشارات آرتین طب.
-       صادق­پور، محمدجعفر و امیر وطنی (1396)، «تأملی در چیستی حارصه و دامیه»، فقه پزشکی، دورۀ نهم، شمارۀ 33 و 32، ص 17.
-       گرجی، ابوالقاسم (1390)، دیات، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-       گودرزی، فرامرز (1374)، پزشکی قانونی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات انیشتین.
-       مسچر، آنتونی (1395)، بافت شناسی پایه، ترجمه: شیرازی، رضا و همکاران، چاپ اول، تهران: انتشارات میرماه.
-       ملکیان، مصطفی (1381)، «شش ویژگی عقلانیت گفتاری»،  مجله بازتاب اندیشه، شمارۀ30، ص 18.
-       میرمحمدصادقی، حسین(1392)، جرایم علیه اشخاص، چاپ دوازدهم، تهران: نشر میزان.
-       ابن ادریس حلی، محمد بن منصور(1410)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-       ابن حمزه طوسى، محمد بن على (1408)، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، چاپ اول، قم: کتابخانه آیة الله مرعشى.
-       ابن رشد الجد، أبو الولید محمد بن أحمد (1425)، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، جلد4، الطبعة الأولى، القاهره: دار الحدیث.
-       ابن رشد الجد، أبو الولید محمد بن أحمد(1408)، المقدمات الممهدات، جلد3، الطبعة الأولى، بیروت: دار الغرب الإسلامی.
-       ابن شجاع حلّى، شمس الدین محمد (1424)، معالم الدین فی فقه آل یاسین، جلد 2، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
-       ابن ضویان، إبراهیم بن محمد(1409)، منار السبیل فی شرح الدلیل، جلد2، الطبعة السابعة، بیروت: المکتب الإسلامی.
-       ابن مفلح، شمس الدین المقدسی(1424)، کتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علی بن سلیمان المرداوی،جلد9، الطبعة الاولی، بی­جا: مؤسسة الرسالة.
-       ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم (1414)، لسان العرب، جلد 8  و 12، چاپ سوم، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر.
-       ابن نجیم مصری، زین الدین بن إبراهیم (بی­تا)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ومنحة الخالق وتکملة الطوری، جلد8، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الکتاب الإسلامی.
-       أحمد حنبل، احمد بن محمد (1401)، مسائل الإمام أحمد روایة ابنه عبد الله، جلد1، الطبعة الأولى، بیروت: المکتب الإسلامی.
-       اسدی حلی، جمال الدین احمد بن محمد (1407)،  المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، جلد5، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-       اسدی حلی، جمال الدین احمد بن محمد (1410)، المقتصر من شرح المختصر، چاپ اول، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة.
-       الانصاری، زکریا بن محمد (بی­تا)، أسنى المطالب فی شرح روض الطالب، جلد4، الطبعة الأولى، بیروت، دار الکتاب الإسلامی.
-       البابرتی، محمد بن محمد (بی­تا)،  العنایة شرح الهدایة، ج10، الطبعة الأولى، بی­جا: دار الفکر.
-       جزائرى، عبد اللّه بن نور الدین (بی­تا)،  التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة، چاپ اول، تهران: بی­نا.
-       الجندی، خلیل بن إسحاق(1429)،  التوضیح فی شرح المختصر الفرعی لابن الحاجب، جلد8، الطبعة الأولى، بی­جا: مرکز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث.
-       حائری طباطبایی، سید على بن محمد (1409)، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع - حدیقة المؤمنین، جلد3، چاپ اول، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى قدس سره.
-       حائری طباطبایی، سید على بن محمد (1418)، ریاض المسائل، جلد16، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
-       الحجاوی المقدسی، موسى بن أحمد (بی­تا)،  الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، جلد 4، الطبعة الاولی، بیروت: دارالمعرفة.
-       الحجاوی المقدسی، موسى بن أحمد (بی­تا)، زاد المستقنع فی اختصار المقنع، جلد1، الطبعة الاولی، الریاض: دار الوطن للنشر.
-       حلبی، ابن زهره حمزة بن على حسینى(1417)، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام.
-       حلبى، ابو الصلاح تقى الدین (1403)، الکافی فی الفقه، چاپ اول، اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین علیه السلام.
-       حلّى سیوری، مقداد بن عبد اللّه (1404)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، جلد4، چاپ اول، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.
-       حلّى، یحیى بن سعید (1394)،  نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، چاپ اول، قم: منشورات رضى.
-       حلّى، یحیى بن سعید (1405)،  الجامع للشرائع، چاپ اول، قم: مؤسسة سید الشهداء العلمیة.
-       خویى، سید ابو القاسم موسوى (1410)،  تکملة المنهاج، چاپ 28، قم: نشر مدینة العلم.
-       الرجراجی، علی بن سعید (1428)، منَاهِجُ التَّحصِیلِ ونتائج لطائف التَّأْوِیل فی شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشکِلاتها، جلد10، الطبعة الأولى، بی­جا: دار ابن حزم.
-       روحانی، سید صادق حسینى(بی­تا)، منهاج الصالحین، جلد‌3، چاپ اول، بی­جا: بی­نا.
-       السرخسی، محمد بن أحمد (1414)،  المبسوط، جلد26، الطبعة الاولی، بیروت: دار المعرفة.
-       سلاّر دیلمی، حمزة بن عبد العزیز (1404)، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، چاپ اول، قم: منشورات الحرمین.
-       الشربینی، محمد بن أحمد (1415)، مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج، جلد5، الطبعة الأولى، بی­جا: دار الکتب العلمیة.
-       شریف مرتضى، على بن حسین موسوى (1415)، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-       شریف مرتضى، على بن حسین موسوى (1417)، المسائل الناصریات، چاپ اول، تهران: رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة.
-       شهید اول، محمد بن مکی(1410)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، چاپ اول، بیروت: دار التراث.
-       شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی (1410)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى - کلانتر)، جلد10، چاپ اول، قم: کتابفروشى داورى.
-       شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی (1413)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد15، چاپ اول، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
-       شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی (1422)، حاشیة المختصر النافع، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
-       شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه (1403)، معانی الأخبار، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-       شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه (1413)، من لا یحضره الفقیه،جلد 4، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-       شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1400)،  النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، چاپ دوم، بیروت: دار الکتاب العربی.
-       شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1407)، تهذیب الأحکام، جلد 10، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
-       صاحب بن عباد، اسماعیل (1414)،  المحیط فی اللغة، جلد3، چاپ اول، بیروت: عالم الکتاب.
-       صدر، سید محمد(1420)،  ما وراء الفقه، جلد9، چاپ اول، بیروت: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع.
-       علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1411)، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، چاپ اول، تهران: مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
-       علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1413)، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد 3، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
-       العمرانی، یحیى بن أبی الخیر (1421)، البیان فی مذهب الإمام الشافعی، جلد11، الطبعة الأولى، جده: دار المنهاج.
-       فاضل آبی، حسن بن ابى طالب (1417)، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، جلد2، چاپ سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-       فاضل لنکرانى، محمد (1418)، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، چاپ اول، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار.
-       فراهیدى، خلیل بن احمد (1410)، کتاب العین، جلد3، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.
-       فقعانى، على بن على (1418)، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، چاپ اول، قم: مکتبة إمام العصر (عج) العلمیة.
-       فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى (1425)، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام، جلد2، چاپ اول، تهران: دار نشر اللوح المحفوظ.
-       فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى (بی­تا)، مفاتیح الشرائع، جلد2، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.
-       قاضی عبدالوهاب، أبو محمد عبد الوهاب (1425)، التلقین فی الفقة المالکی، جلد2، الطبعة الأولى، دار الکتب العلمیة.
-       الکاسانی، علاء الدین و أبوبکر بن مسعود (1406)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جلد7، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الکتب العلمیة.
-       کاشف الغطاء نجفی، احمد بن على (1423)، سفینة النجاة و مشکاة الهدى و مصباح السعادات، جلد3، چاپ اول، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.
-       کیدرى، قطب الدین محمد بن حسین (1416)، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق (ع).
-       الماوردی، علی بن محمد (1419)، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی، جلد12، الطبعة الأولى، بیروت:دار الکتب العلمیة.
-       مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقى (1404)، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، جلد‌24، چاپ دوم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
-       مجموعة من المؤلفین (1413)، الفقه المنهجی على مذهب الإمام الشافعی، جلد8، الطبعة الرابعة، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع.
-       محقق حلی، جعفر بن حسن (1418)،  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد4، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
-       محقق حلی، جعفر بن حسن (1418)، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، جلد2، چاپ ششم، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة.
-       مدنی کاشانى، حاج آقا رضا (1410)، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-       المرغینانی، علی بن أبی بکر (2010)، متن بدایة المبتدى فِی فقه الإِمَام أبی حنیفَة، جلد1، الطبعة الولی، القاهره: مکتبة ومطبعة محمد علی صبح. 
-       المرغینانی، علی بن أبی بکر (بی­تا)، الهدایة فی شرح بدایة المبتدی، جلد4، الطبعة الولی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-       مشکینى، میرزا على (1418) ، الفقه المأثور، چاپ دوم، قم: نشر الهادی.
-       مشکینى، میرزا على (بی­تا)، مصطلحات الفقه، بی­جا: بی­نا.
-       مفید، محمّد بن محمد بن نعمان (1413)،  المقنعة، چاپ اول، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
-       المقدسی، عبد الرحمن بن محمد (بی­تا)، الشرح الکبیر على متن المقنع، جلد9، الطبعة الولی، بیروت: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع.
-       المقدسی، موفق الدین عبد الله بن أحمد (1414)،  الکافی فی فقه الإمام أحمد، جلد4، الطبعة الأولى، بی­جا: دار الکتب العلمیة.
-       المقدسی، موفق الدین عبد الله بن أحمد (1425)، عمدة الفقه، جلد 1، بی­جا: المکتبة العصریة.
-       مکارم شیرازى، ناصر (1427)، الفتاوى الجدیدة، جلد2، چاپ دوم، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام.
-       موسوی خمینى، سید روح اللّه (بی­تا)، تحریر الوسیلة، جلد2، چاپ اول، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
-       الموصلی، عبد الله بن محمود بن مودود (1356)، الاختیار لتعلیل المختار، جلد5، الطبعة الولی، القاهره: مطبعة الحلبی.
-       نجفى، محمد حسن (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد43، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
-       النووی، محیی الدین یحیى بن شرف (1412)، روضة الطالبین وعمدة المفتین، جلد9، الطبعة الثالثة، بیروت: المکتب الإسلامی.
-       Lawn, Geoff) 2004). “Improving public Access to Legislation: THE NEW ZEALAND EXPERIENCE (SO FAR)”, UTSLawRw, Vol. 4,Issue. 47, pp. 49-76.
-       Oxford Advanced Learner's Dictionary(2010). England:Oxford University Press.
-       Tomasic, Roman (1980). The sociology of Legislation, in Legislation and Society inAustralia, Sydney: The law Foundation of New South Wales.
-       Voermans, Wim (2011). “Styles of legislation and Their effects”, Statute LawReview, Vol. 32, Issue. 1, pp. 38–53.
-       C.R. v. United Kingdom, European Court of Human Rights, 1995.
-       Capital Bank AD v. Bulgaria, European Court of Human Rights, 2005.
-       Di Stefano v. Italy, European Court of Human Rights, 2012.
-       Huvig v. France, European Court of Human Rights, 1990.
-       K-H. W. v. Germany, European Court of Human Rights, 2001.
-       Kruslin v. France, European Court of Human Rights, 1990.
-       Lambert v. Frane, European Court of Human Rights, 1996.
-       Maestri v. Italy, European Court of Human Rights, 2004.
-       Malone v. United Kingdom, European Court of Human Rights, 1984.
CAPTCHA Image