نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

در حقوق کیفرى ایران اصل صلاحیت مبتنى بر تابعیت مجنىٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالى که کشورهاى زیادى این اصل مهم حقوق جزاى بین الملل را پذیرفته‏اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتى با حقوق جزاى بین‏الملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتى با موازین شرعى نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعى در هر جا که جرمى علیه اتباع کشور اسلامى صورت گیرد، رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاههاى کشور اسلامى است. بعلاوه به نظر مى‏رسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملى کشور نیز مى‏باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE PASSIVE PERSONALITY PRINCIPLE ININTERNATIONAL LAW AND IRANIAN LAW

نویسنده [English]

  • Hassan Poorbafrani

چکیده [English]

The Iranian legislature has not accepted the passive personality principle, however many countries have accepted this principle, especially that its acception is neither against the international criminal law, nor against the Islamic Jurisprudence, Meanwhile, the unacception of this principle seems against the Iranian national interests.

منابع

1 - افراسیابى، محمد اسماعیل: حقوق جزاى عمومى، ج 1، انتشارات فردوسى، چ اوّل، 1376.
2 - بلدسو، رابرت و بوسچک، بولسلاو: فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه و تحقیق. على رضاپارسا، چ اوّل، نشر قومس، 1375.
3 - پوربافرانى، حسن: اصل صلاحیت شخصى در حقوق جزاى بین الملل و ایران، مجله مجتمع آموزش عالى قم، ش 10، بهار و تابستان 1380.
4 - پوربافرانى، حسن: ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزاى بین الملل، مجتمع آموزش عالى قم، ش 12، بهار 1381.
5 - جاویدزاده، على اوسط: صلاحیت دادگاه کیفرى در حقوق جزاى بین الملل، رساله کارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1376.
6 - حسینى نژاد، حسینقلى: حقوق کیفرى بین المللى، چ اوّل، نشر میزان، 1372.
7- دانش پژوه، مصطفى: اسلام و حقوق بین الملل خصوصى، چ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، زمستان 1381.
8 - شاو، ملکم: حقوق بین الملل، ترجمه: حسین وقار، چ دوّم، انتشار اطلاعات، 1374.
9 - على آبادى، عبدالحسین: حقوق جنائى، ج 3، چ دوّم، انتشارات فردوسى، 1370.
10 - عوده، عبد القادر: التشریع الجنائى الاسلامى مقارناًبالقانون الوضعى، جزء اوّل، چ دهم، مؤسسه الرساله، 1989.
11 - عوده، عبدالقادر: حقوق جنائى اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه با تعلیقات مرحوم سید اسماعیل صدر، ج 1، ترجمه: اکبر غفورى، انتشارات آستان قدس، 1373.
12 - فیض، علیرضا: مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، ج 1، چ دوّم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1370.
13- کریمى، حسین: موازین قضائى از دیدگاه امام خمینى، جلد اول، چ اول، انتشارات شکورى، قم، بهار 1365.
14 - گارو، رنه: مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه: سید ضیاءالدین نقابت، ج 1، انتشارات ابن سینا، بى تا.
15 - محسنى، مرتضى: دوره حقوق جزاى عمومى، ج 1، چ دوّم، انتشارات گنج دانش، 1375.
16 - مفاضى: قانون حاکم بر جرم در حقوق بین الملل، مجله حقوق امروز، ش 2، 1341.
17 - میر محمد صادقى، حسین: حقوق جزاى بین الملل(مجموعه مقالات)، چ اوّل، نشر میزان، 1377.
18 - وابر، دون دیو، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزائى مقایسه، ترجمه: على آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، 1368.
19- Akehurst, Michael: Jurisdiction in international law, The British year book of international law,1972-1973.
20- Cameron, Iain: The protective principle of international criminal jurisdiction, Dartmout publishing company, 1994.
21- Desportes, Frederic et le Gunehec francis, le Noven droit penal, Tom 1, Economica, 1996.
22- Gilbert, Geoff: Crimes sans frontieres:Jurisdictional problems in English law, The British year book of international law, 1992.
23- Harris, D.j.: Cases and materials on international law, fifth edition, Sweet and maxwell, 1998.
24- Lowenfeld, A.f.: U.S.law enforcement abroad: The constitution and international law, American journal of international law, Vol:83, No:4, 1989.
25- Shaw, M.N.: International law, Grotius publication, Third edition, 1994.
26- Sorensen, Max: Manual of public international law, Magmillan, Martin,s press, 1968.
27- Watson, Geoffry, R.: The passive personality principle, Texas international law journal, vol: 28:1, 1993.
CAPTCHA Image