نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلى است که محصول تحولات علمى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى است و ارتباط تنگاتنگى با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادى زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشرى دارد.
طرح گسترده دیدگاه صاحب‏نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بى قید و شرط سقط جنین، بسیارى از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه‏ساله، میلیونها جنین به طور قانونى از بین بروند.
جهان اسلام، در عین واقع‏بینى، بر اساس مبانى اسلامى، سقط جنین را حرام و نامشروع مى‏داند و فقه امامیه نیز با و با روشن‏بینى مبانى مستحکم، با این معضل اجتماعى مواجه شده و با این که در برخى موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بى قید و شرط آن مخالف است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

AN ANALYSIS OF THE THEORY OF PERMISSION OF ABORTION FROM THE VIEWPOINT OF SHIA'T JURISTS

نویسنده [English]

  • Morteza Tabibi Jebeli

PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, University of Tehran

چکیده [English]

The issue of abortion is one of the product of scientific, social, cultural, economic and political developments and has close ties with the explosion of population, resource limitation, human rights, women's rights and freedoms, states, interests and, finally, the expedience of the human society.
The prevalence of the viewpoints of the experts in the field supporting the unconditional abortion has had great impact upon states in the second half of the 20th century. This has resulted in millions of annual fetus destruction legally.
Generally speaking, the Islamic world, while taking a realistic approach on the issue, on the basis of the Islamic foundations, considers abortion religiously forbidden. Islamic Feghh (Shia't jurisprudence), while having solid foundations, flexibly faces this social problem in an enlightened manner. Thus, in certain circumstances, it permits abortion but disagrees with any demand pregnancy termination

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fetus
  • abortion
  • human rights
  • women's rights
  • fetal abnormalities

منابع

الف ـ فارسى و عربى
1 ـ احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چ دوم، 1377
2 ـ اشرفى، منصور، اخلاق پزشکى، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامى تبریز، چ اول، 1367
3 ـ انصارى، شیخ مرتضى، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامى، چ اول، 1419، مجلد چهارم
4 ـ اشتیاقى، رامین، جنین‏هاى ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکى، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، 1380
5 ـ بهشتى، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول، 1362
6 ـ تبریزى، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسى، چ اول، 1416، مجلد اول
7 ـ جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکى، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، 1380
8 ـ حرعاملى، محمد بن الحسن بن على، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28، 29
9 ـ حسینى بهشتى، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول، 1379
10 ـ حسینى سیستانى، سید على، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر، 1414
11 ـ خرازى، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (2)، فقه اهل البیت، شماره 15 http://www.islamicfegh.org
12 ـ خوئى، سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، 1407، مجلد دوم
13 ـ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول، 1411
14 ـ شیخ طوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامى، چ اول، 1417، ج5
15 ـ طباطبائى حکیم، سید محمد سعید، فتاوى طبیه(www.alhakeem.com)
16 ـ العاملى الجبعى(شهید ثانى)، زین الدین بن على بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داورى، 1410، المجلد الثانى
17 ـ على محمد زاده، خلیل، پزشکى در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنى مبرور، چ اول، 1375
18 ـ غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فى الفقه الاسلامى، بیروت، دار ابن حزم، چ اول، 2001
19 ـ کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافى، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج7
20 ـ گلپایگانى، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول، 1413
21 ـ مجاهدى، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکى، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، 1380
22 ـ محسنى، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول
23 ـ محقق حلى، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج4
24 ـ محقق داماد، سید مصطفى، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشکى، مشهد، دانشگاه علوم پزشکى مشهد، چ اول، 1380
25 ـ محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم، 1375
26 ـ مشکینى، میرزا على، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادى، چ پنجم، 1413
27 ـ مکارم شیرازى، ناصر، بحوث فقهیه مهمه، 1378،http :// www.makaremshirazi.org
28 ـ ــــ، المسائل المستحدثه فى الطب، القسم الثالث، فقه اهل البیت، 1377العدد 11و12، http://www.islamicfeqh.org/en-f-a-a.htm
ب ـ انگلیسى
29- Fletcher A., Garrett P., Gillon R., Rose H. and Fured A., Ethics andabortion for fetal abnormality, February 1998 (http://www.prochoiceforum.org.uk/a112.asp)
30- FRANCE.Law No. 79-1204 of 31 December 1979 and related laws, JournalOfficiel, No. 1, 1 January 1980.
31- Europe's terms for terminations, Sunday, 2 June, 2002, 20:38 GMT 21:38UK,http:\\www.bbc.co.uk.
32- Schenker J.G and Eisenberg V.H., "Ethical issues relating to reproductioncontrol and women's health", International Journal of Gynecology and Obstetrics, Volume 58, Issue 1, July 1997.
- Mille Nancy, H., Kenigs Laura, M., Pinkston ,M., David .J., "Physicians'attitudes towards medical abortion". Journal of Adolescent Health, Volume 20. Feb. 1997.
- Rahman, A., Katzive, L., and Henshaw Stanley, K., A Global Review of Lawson Induced Abortion, 1985-1997, http://www.prochoiceforum.org/lex/world02.htm
- State Abortion laws (American abortion Laws) - In 1967 Roe. V. Wade and In 1973 Parnenthhood.V. Casey http://members.aol.com/abtrbng/abortl.htm & http://www.fringeweb.com/roevwade.html
- Summary of Abortion Laws Around the World, posted 15 Apr. 2002. (AbortionPolicies: A Global Reveiw, 2001 by the United Nations, Department of Econimicand Social Affairs Population Division)
http:\\www.pregnantpause.org/lex/world.
- Willke Dr. and Mrs. J.C., Why can't we love them both, Abortion Informationyou can use, http://www.abortionfacts.com
CAPTCHA Image