نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

چکیده

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی درباره دستیابی به محتوای قانون خارجی تحلیل و ارزیابی می شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقی در رویه قضایی کشورهایی چون فرانسه، در حقوق بین الملل خصوصی سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع می باشند. اولین نظریه، اثبات محتوای قانون خارجی را از جمله وظایف اصحاب دعوی محسوب می نماید. در دومین نظریه، تلاش برای جستجوی مفاد قانون خارجی، بر عهده محاکم است؛ اما دست یابی به مفاد قانون خارجی و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقی دعاوی مورد استناد قرار می گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوی مطرح می شود. در برخی دعاوی، اصحاب دعوی می توانند به جای اجرای قانون خارجی، بر عدم اجرای آن استناد نمایند. اما در مورد اجرای قواعد آمره تعارض قوانین، اجرای قانون صالح خارجی الزامی است و قضات موظف به جستجوی قانون خارجی و دست یابی به مفاد آن می باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوی محتوای قانون خارجی، الزاماً بر عهده محاکم داخلی است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THEORIES ON ESTABLISHMENT OF THE CONTENT OF THE FOREIGN LAW IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Sheikholeslami

Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University.

چکیده [English]

In this paper, theories on the establishment of the content of the foreign law are analyzed. These theories besides enjoying legal support in the jurisprudence of countries such as France, are defendable in private international law systems of other countries including Iranian legal system. The first of these theories considers the ascertainment of the content of the foreign law among the duties of the parties.
According to the second theory the courts must attempt to seek that content but its establishment and knowledge thereof are not their obligation. The third theory invokes the legal nature of the cases and the Parties' will in the choice of the applicable law. In some cases the Parties may invoke non-applicability of the foreign law rather than its applicability. As to the application of the peremptory (jus cogensrules of the conflict of laws, however, the judge is bound to apply the foreign appropriate law and to attempt to seek it and attain its content. And finally, in the fourth theory the search for the content of the foreign law is necessarily the obligation of domestic courts the non-fulfillment of which is considered a violation of the rules of the conflict of laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CONTENT OF THE FOREIGN LAW
  • RULES OF THE CONFLICT OF LAWS
  • MATERIAL RULES
  • LEX CAUSAE
  • LEX FORI
نابع و مآخذ: الف- کتب فارسی
1- الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، 1370.
2- سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر دادگستر، چ اول، 1377، 2.
3- ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، چ اول، 1372، ج 2.
4- نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، چ پنجم، 1377، ج 1و2.
5- صفائی، سید حسین، مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر میزان، چ اول، 1374، ج 1.
6- مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، نشر گنج دانش، چ اول، 1375، جلد1 و2. ب- کتب لاتین
7- AUDIT, B., Droit International Prive, Paris, Economica, 1999.
8- BATIFFOL, H., LAGARDE, P., Droit International Prive, Paris, Dalloz, 1995.
9- BOUREL. P, Droit intenational prive, Paris, Dalloz, 1992.
10- DAVID, C. , la loi etrangere devant le juge du fond, Paris, Sirey, 1965.
11- FAUVARQUE - COSSON,I., La libre disposition du droit et conflits de lois , These , Paris II ,1994.
12- GUTERRIDGE, H. , Comparative Law, London, 1946.
13- GRAVESON, R. , Conflict of Laws, London, 1960.
14- HOLLEAU×, D. , FOYER, J. , DE LA PRADELL , G. , Droit international prive, Paris, Dalloz, 1997.
15- LOUSSOUARN, Y, BOUREL, P, Droit International Prive, Paris, Dalloz, 1990.
16- MAYER, P. , Droit international prive, Paris, Dalloz, 1990.
17- RIGAU×, F, Droit International Prive, Bruxelles,Nathan, 1998.
18- SIMON-DEPITRE, M., Droit international prive, Paris, Armand Colin ,1985. ج- مقالات لاتین
19- ALE×ANDRE, D., Jurisclasseur periodique, Seminaire Juridique, 1989, I.
20- BATIFFOL, H., Revue critique de droit international prive, 1960, I.
21- BISCHOFF, J-M., Revue critique de droit international prive, 1988, II.
22- COURBE, P., Jurisclasseur periodique, Seminaire Juridique, 1989, I.
23- BUREAU, D., Journal de Droit International, 1990, I.
24- Drakidis, Ph., Juris-Classeur de Droit international, 1989, Fasc. I.
25- LEQUETTE, Y.L"abandon de la jurisprudence Bisbal, Revue critique de droit international prive, 1989, I.
26- LAGARDE, P. ,Travaux de comite francais de droit international prive, 1990 - 1991, III.
27- LAGARDE, P. ,Revue critique de droit international prive, 1985, II.
28- MOTULSKY , H. , L"office du juge et la loi etrangere, Mel . Maury, 1960.
29- MASSIP, J. , Rep. Defrenois, 1989, I.
30- MUIR-WATT, H., Revue critique de droit international prive, 1992, I.
31- MUIR-WATT, H, Revue critique de droit international prive, 1990, I.
32- OGRIS, W. , Juri-Classeur de droit international, 1990, Face. III.
33- PREVAULT, J., Jurisclasseur periodique, Seminaire Juridique, 1989, II, 21259.
34- SINAY-CITERMANN, M. , Journal de Droit International, 1986.
35- YASEEN, M.K., Recueil des cours d 1"Academie de droit international, "problemes relatifs a l"application du droit etranger, 1962, II.
 
CAPTCHA Image