نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ضمانت نامه مستقل بانکی و اعتبار نامه انتظاری (به عنوان معادل ضمانت نامه در حقوق آمریکا)، پدیده حقوقی نسبتا جدیدی است که عمده به منظور تضمین تعهدات قراردادی به کار می رود. خصیصه اصلی این قبیل ضمانت نامه ها استقلال آنها از قرارداد پایه است. به این معنا که اولا تعهد بانک ضامن به پرداخت وجه ضمانت نامه و حق ذینفع برای وصول آن صرفا باید با مراجعه به مفاد و شروط مقرر در خود ضمانت نامه معین شود نه با مراجعه قرارداد پایه و ثانیا رابطه بین بانک و ذینفع از رابطه بین بانک و ضمانت خواه تاثیر نمی پذیرد. تنها استثنای وارد بر اصل استقلال ضمانت نامه، تقلب یا سو استفاده آشکار ذینفع در مقام مطالبه وجه ضمانت نامه است. به عنوان یکی از آثار اصل استقلال، بانک ضامن نمی تواند در مقابل ذینفع به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند و باید بدون بررسی در مورد نقض یا عدم نقض قرارداد پایه توسط ضمانت خواه و صرفا در صورت تحقق شروط مقرر درخود ضمانت نامه وجه آن را پرداخت نماید. یکی دیگر از آثار اصل استقلال این است که شروط پرداخت مقرر در ضمانت نامه نباید ماهیت غیر اسنادی داشته باشند، بدین معنا که شروط پرداخت وجه ضمانت نامه باید صرفا ارایه اسناد معین باشد و بانک را نمی توان مکلف کرد که برای پرداخت وجه سند استحقاق یا عدم استحقاق ذینفع را بررسی کند ذینفع نیز برای مطالبه وجه ضمانت نامه صرفا باید اسناد مقرر در ضمانت نامه را به بانک ارائه نماید و ملزم به اثبات تخلف بدهکار اصلی از قرارداد پایه به طریق دیگری نیست. با توجه به اصل استقلال و لزوم اسنادی بودن شروط پرداخت، وظیفه بانک در مقام رسیدگی به درخواست ذینفع صرفا احراز مطابقت ظاهری اسناد ارائه شده از ناحیه ذینفع با مفاد ضمانت نامه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ABUSE OF DIPLOMATIC IMMUNITIES AND ITS SANCTIONS IN INTERNATIONAL LAW

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esa Tafreshi 1
  • Mortaza Shahbazinia 2

1 Assistant Professor Tarbiat Modares University

چکیده [English]

One of the most recent issues of international law in the field of diplomatic law is the abuse of diplomatic immunities. The present paper first examines the concept of immunity and introduces diplomatic law instruments. It then studies the philosophic and legal foundation of granting immunities to state representatives, and thus clarifies the purpose of abuse of diplomatic immunities. Two principles of "non-intervention" and "respect for receiving state’s laws and regulations" occupy a central place in the paper. Followed are some examples and cases of the abuse of diplomatic immunities and in the end sanctions for the abuse are dealt with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DIPLOMATIC IMMUNITY
  • DIPLOMATIC LAW
  • INTERNATIONAL LAW

منابع:

1 - آکهرست، مایکل: کلیات نوین حقوق بین‏الملل، ترجمه: مهراب داراب پور، چاپ اول، انتشارات جهان معاصر، تهران،1372، ص 159.
2 - ابوالوفا، احمد: قانون العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، دارالنهضة العربیة، القاهرة، 1996.
3 - احمد بن فارس: معجم مقاییس اللغة، ج3، مکتبة الاعلام الاسلامى، قم، ص324.
4 - اسداللهى، مسعود: احیاى کاپیتولاسیون و پیامدهاى آن، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، 1373.
5 - البکرى، عدنان: العلاقات الدبلوماسیة و القنصلیة، مؤسسه الجامعیة، الطبعة الاولى، بیروت1986.
6 - الحموى، مامون: المصطلاحات الدبلوماسیة، مکتبة خیاط، بیروت، 1966.
7 - الشامى، على حسین: الدبلوماسیة، دار العلم للملایین، الطبعة الثانیة، 1994، بیروت.
8 - الملاح، فاوى: سلطات الامن و الحصانات و الامتیازات الدبلوماسیة، منشاة المعارف،الاسکندریة، 1981.
9 - المنجد فى اللغة و الاعلام: دار المشرق، بیروت، 1973.
10 - ذوالعین پرویز: حقوق دیپلماتیک، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، تهران، چاپ اول، 1379.
11 - ساجدى، احمد: سازمانهاى جاسوسى دنیا، چاپ ششم، محراب قلم، 1366.
12 - صدر، جواد: حقوق دیپلماتیک و کنسولى، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
13 - کاسسه، آنتونیو: حقوق بین الملل در جهانى نامتحد، ترجمه: مرتضى کلانتریان، چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1366.
14 - کلییار، کلود، آلبر: نهادهاى روابط بین‏الملل، ترجمه و تحقیق: هدایت الله فلسفى، چاپ اول، نشر نو، 1368.
15 - مجموعه قوانین، چاپ روزنامه رسمى کشور.
16 - میرزایى ینگجه، سعید: ایران و صلاحیت اجبارى دیوان بین‏المللى دادگسترى، چاپ اول، دفترمطالعات سیاسى و بین‏المللى، 1375.
17 - هالستى، کى، جى: مبانى تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه: بهرام مستقیمى و مسعود طارم سرى، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، چاپ اول، 1373.
18 - (...they were not within the territory of the receiving state) C.FَOppenheim: International law, Vol.1 peace, lauterpacht, 8th, ed. Long - mans, Green and co, London, 1995.
19 - Akehurst, michael: Amodern Introduction to International Law,6th ,ed., London,unwinHyman. 1988.
20 - B,sen: Diplomats, Handbooks of international law andpractice, 3, ed, martinus -Nijhoff,1988.
21 - BEN-ASHER: Human Rights meet diplomatic immunities: problems andpossiblesolutions Harvard Law School, SJD Candidate, Harvard Law School; LL.M., November 2000 M.Juris., Oxford; LL.B.
22 - Dembinski, Ludwik: The modern Law of diplomacy, martinus, Nijhoff, Netherlands, 1988.
23 - Denza,Elleen: Diplomatic agents and missions privilegesandImmunities,IN:Encyclopedia of Public InternationalLaw,vol.9,Netherlands,1981.
24 - Goldenberg, Rina: Abuse of Diplomatic Immunity: Is the Government DoingEnough? p.1. available at, http://www.nsulaw.nova.edu/student/organizations/ILSAJournal/1-1 Goldenberg (visited 23/10/ 2002).
25 - International court of justice Reports of judgments, Advisory opinionsandorders(case concerning united states diplomatice and consular staff in Theran 1979 - 1980).
26 - Nascimento. G.E. DO. Esilva: Diplomacy IN: Encyclopedia of publicInternationallaw.vol.9, Netherlands, 1981.
27 - Rebecca.M.M Wallace: International Law. first,ed. London, Sweet adnmaxwell, 1986.
28 - United Nations: The work of International Law Commission, unitednations, 5th. ed. Newyork. 1996.
29 - United nations conference on Diplomaic intercourse and Immunities vienna - march 14 April 1961 - 2Vol - Geneva - 1962.
30 - Vienna Convention on the Representation of states in their Relationswith Interenationalcharacter.(1975). organizations of a universal
31 - Webster,s Third new international Dictionary.
CAPTCHA Image