نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حل متفاوت پیش بینی شده است.
در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانونی ملی، در دادگاههای کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی (یا قانون دولت متبوع شخص) می دانند، همچنان که مساله تعارض تابعیت ها نیز که حل آن مقدم بر حل مساله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است. تاثیر تابعیت در ازدواج و تاثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حل تعارضها نیز ارائه گردیده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CONFLICT OF SEVERAL NATIONAL LAWS IN THE FIELD OF MARRIAGE AND DIVORCE

نویسنده [English]

  • Najad Ali Almasi

چکیده [English]

In private international law there are two different solutions relating to personal status of individuals. In some countries, the accepted rule is that personal status of individuals are basically governed by their national law, while in others, the applicable law is the law of their domicile.
Conflict of several national laws occurs in the courts of countries where the applicable law in matters of personal status is the national law of the individuals, just as conflict of nationalities, whose resolution is prior to the conflict of laws occurs in the same courts. The effect of nationality on marriage and vice versa also arises in countries where the personal status of individuals are governed by their national law. In this paper the causes and grounds of conflict among several national laws are examined and the solution for resolving the conflict is also proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MARRIAGE
  • DIVORCE
  • NATIONALITY
  • CONFLICT OF SEVERAL NATIONAL LAWS

منابع

الف- فارسى

1- افشار، حسن، کلیات حقوق تطبیقى، تهران، مجموعه حقوق تطبیقى شماره 1، 1346.
2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.
3- ــــــ «بحثى پیرامون تعارض تابعیت»، مجله کانون وکلا، شماره 125، 1353.
4- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بین‏المللى، شماره 12، 1369.
5- خلعتبرى، ارسلان، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه روشنایى، 1316.
6- عامرى، جواد، حقوق بین‏الملل خصوصى، چ 2، تهران، آگاه، 1362.
7- متولى، سیدمحمد، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، تهران، سازوکار، 1378.
8- مرعشى، علاءالدین، تابعیت در ایران، تهران، چاپخانه مجلس، 1316.
9- معظمى، عبدالله، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه نقش جهان، 1332.
10- نصیرى، محمد، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، آگاه، 1372.
11- نصیرى، مرتضى، حقوق چند ملیتى، تهران، نشر دانش امروز، 1370.
12- هدایتى، محمدعلى، مجموعه قراردادهاى بین‏المللى چند جانبه ایران، تهران، تابان، 1345.
 

ب- فرانسه

 
13- Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, 7eَe d, L.G.D.J., 1981.
14- _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, 1956.
15- Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, 3eَe d, Dalloz, 1988.
16- Mayer, P.Droit international priveَ, 6eَe d, Montchrestien, 1998.
17- Simon - Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, 1964.
 
 

ج- انگلیسى

 
18- Cheshire and North, Private international law, 11th ed, London, Butter worthes, 1987.
19- Dicey and Morris, conflict of laws, 11th ed, London Stevens and Sons limited, 1987.
20- Graveson, R.H.conflict of laws, 6th ed, Sweet and Maxwell, Londin, 1969.
21- Rabel Ernst, the confliet of laws, 2th ed, vol.1, University of MIchigan law school, 1958.
22- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, 2th ed, Macdonald and Evans Ltd, 1979.
CAPTCHA Image