اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور تالیا خابریوا استاد آکادمی علوم روسیه، فدراسیون روسیه.

حقوق