اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر رشاد قربانف رئیس دپارتمان مبانی حقوقی اقتصاد انستیتوی قانونگذاری و قوانین تطبیقی تحت دولت فدراسیون روسیه.

حقوق