اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حسین هاشمی دانشیار دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی