اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد حاجی ده آبادی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی