اعضای هیات تحریریه


دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی