اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی