اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد آشوری استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حقوق جزا و جرم شناسی