‌ماهیت حقوقی رهن دریایی
‌ماهیت حقوقی رهن دریایی

زهره صادقی تفتی؛ عباس محمدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 93-114

چکیده
  قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است‌. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی ...  بیشتر
عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص
عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص

سید مصطفی محقق داماد؛ اسماعیل نعمت اللهی

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، ، صفحه 23-40

چکیده
  مقالة حاضر در چهار گفتار به بررسی عهدی و تملیکی بودن عقد اجارة اشخاص در فقه شیعه و حقوق ایران می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا مفهوم عقد عهدی و تملیکی در فقه شیعه و حقوق ایران مطالعه می‌شود تا زمینة مباحث ...  بیشتر