بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری
بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری

محمود باقری؛ مرضیه خلیلی

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، ، صفحه 67-88

چکیده
  ورود پدیده‌های فکری به زندگی بشر باعث طرح سؤالاتی در این زمینه گردیده است. مهم‌ترین این سؤالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می‌باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای ...  بیشتر