مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه
مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه

سید مجتبی واعظی

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، ، صفحه 25-46

چکیده
  در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، ...  بیشتر