بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت
بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت

سعید حبیبا؛ ابراهیم چاوشی لاهرود

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 75-94

چکیده
  در فضای اقتصادی امروز دو نوع علامت تجاری دارای شهرت قابل تشخیص است که مستلزم حمایت‌های متفاوتی نیز می‌باشند. نوع اول، علائم معروف که در میان بخش مرتبط جامعه شناخته شده و در چارچوب حقوق سنتی علائم تجاری ...  بیشتر