مطالعه تطبیقى ارث زن
مطالعه تطبیقى ارث زن

احمد دیلمی

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، ، صفحه 95-116

چکیده
  سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی ...  بیشتر