شرایط قانونی بودن تبلیغات مقایسه‌ای و ضمانت‌ اجرای نقض آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا
شرایط قانونی بودن تبلیغات مقایسه‌ای و ضمانت‌ اجرای نقض آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 153-178

https://doi.org/10.22096/law.2022.120412.1615

چکیده
  از عمده کارکردهای قانون‌گذاری تعیین شفاف حدود و ثغور و محدودیت‌های حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی است. این ضرورت در حوزه تبلیغات و تبلیغات مقایسه‌ای نیز احساس می‌شود. در مقاله حاضر پس از مطالعه دستورالعمل‌های ...  بیشتر