جایگزینهاى مجازات زندان و نهاد تعزیر
جایگزینهاى مجازات زندان و نهاد تعزیر

علیرضا محولاتی

دوره 0، شماره 4 ، مرداد 1382، ، صفحه 25-60

چکیده
  هر چند که تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربى در طول قرنهاى هفده و هجده در زمینه جلوگیرى از اعمال مجازاتهاى خشن و شدید، موجب پذیرش مجازات زندان به عنوان مجازاتى اصلى در اوایل قرن نوزدهم شد، امّا دیرى نگذشت که ...  بیشتر