قرارداد عدم تجارت
قرارداد عدم تجارت

مهدی شهیدی؛ علیرضا باریکلو

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، ، صفحه 5-22

چکیده
  قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص ...  بیشتر