بررسی تطبیقی نزاکت و رفتار متقابل در شناسایی احکام خارجی
بررسی تطبیقی نزاکت و رفتار متقابل در شناسایی احکام خارجی

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 211-232

https://doi.org/10.22096/law.2022.135555.1742

چکیده
  چکیده:تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت‌ها در صحنه روابط بین‌المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین‌های متعدد راجع به روابط بین‌الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی ...  بیشتر